antalyaili.com
Antalya hakkında herşey
 SSSSSS   AramaArama   Üye ListesiÜye Listesi   Kullanici GruplariKullanici Gruplari   KayitKayit   ProfilProfil   Özel mesajlarinizi kontrol etmek için giriş yapinÖzel mesajlarinizi kontrol etmek için giriş yapin   GirisGiris 
Start Geesee CHAT

Bilmiyordum
Sayfaya git Önceki  1, 2, 3  Sonraki
 
Yeni baslik gönder   Basliga cevap gönder    antalyaili.com Forum Ana Sayfa -> Genel
Önceki baslik :: Sonraki baslik  
Yazar Mesaj
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 28/06/2008 05:32:30 (Cmt)    Mesaj konusu: Hayatinizda ilk ve tek olacak DIKKAT!!!!! Alintiyla Cevap Gönder

Mars gezegeni Agustostan itibaren geceleri gökyüzünün en parlak cismi olacak. Mars çiplak gözle dolunay kadar büyük görünecek. 27 Agustos'ta Mars dünyaya 34,65 milyon mil yakla?tiginda en büyük göründügü gün olacak.
27 Agustos gecesi 00:30'da gökyüzünü izleyin.

Dünyanin iki ay'i varmi? gibi görünecek. Mars'in dünyaya bu kadar yakin geçecegi bir sonraki tarih 2287 yili. Bunu dostlarinizla payla?in. Bugün hayatta olan hiçbir kimse bu olayi tekrar göremeyecek
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 08/07/2008 06:53:06 (Sal)    Mesaj konusu: GAZETECI VEDAT YENERER'IN YAZISI..... Alintiyla Cevap Gönder

Petrol yoksa ç?kartma ruhsat? neden vermiyorsunuz?
De?erli okurlar, geçenlerde Türkiye-Suriye s?n?r?nda uydu verilerine göre petrol deniz i oldu?u iddias?n? yazm??t?m. Yaz? sonras?nda Silopi de madencilik yapan Be?ir Y?lmaz arad?. Yazacaklar?m? lütfen iyi okuyun!...
Be?ir Y?lmaz telefonda. 'Vedat bey, gelin Silopi' de Cudi eteklerine sizi götüreyim de petrolü kendi gözünüzle görün!..'diyerek feryat ediyordu.
'Nas?l yani!..' diye sordu?umda anlatmaya ba?lad?..
'Biz aileden madenciyiz.Irak s?n?r?nda yakla??k 300 km ya da bir ba?ka deyi?le yakla??k 150 milyon ton asfaltit madeni buldum.. Bu madeni bir süre resmi olarak i?lettikten sonra devlet 1978 y?l?nda kamula?t?r?yoruz' diyerek el koydu. Rezervin de 50 milyon ton oldu?u iddia edildi. Madem asfaltit rezervi az, neden el koyuyorsunuz. Dünyan?n neresine giderseniz gidin asfaltit maddesi bulunan her yerin alt?nda petrol vard?r. Silopi'nin alt? da petrol deniz idir. Yaz aylar?nda etraftaki ocaklardan resmen petrol akar ve Hezil çay?na kar???r. Gelin görün! Sadece petrol de?il, burada çok zengin uranyum Ve nikel madeni de
var'
- Nereden biliyorsunuz? 'Türkiye'deki analizlere güvenmedi?im için madenin her taraf?ndan örnekler alarak Almanya'ya bizzat götürdüm ve analiz yapt?rd?m. Raporlar? gönderdim size ( Sonuçlar elimde Yata?an ve Tunç bilek'e göre iki misli rakamlar var)
dünyan?n en önemli uranyum madenlerinden birisi buradad?r ve aktif haldedir..'
Be?ir Y?lmaz'?n anlatacak o kadar çok ?eyi var ki makineli tüfek gibi art arda s?ral?yor.
Ben de zaman zaman araya girip soru soruyorum.
-Petrol oldu?unu nereden biliyorsunuz?
'Bu bölgede ?ngilizler 1967-87de petrol aram??lar. Aç?lan kuyulardan gökyüzüne do?ru 100 metre kadar petrol f??k?rm??. Ard?ndan kapatm??lar ve betonlam??lar. Benim madenimin yan?nda da bu kuyudan var ve vanas?n? gelin birlikte açal?m e?er beton ve c?va bas?p t?kamad?larsa bakal?m ne kadar petrol f??k?racak. Dönemin köylüleri aras?nda hâlâ ya?ayan görgü tan?klar? var ve petrolün 100 metre kadar f??k?rd???n? görenler var.
'Be?ir Y?lmaz konu?tukça pür dikkat dinlemeye devam ediyorum..'
Vedat Bey, asfaltit maddesi olan her yerde petrol vard?r. E?er petrol yoksa bana neden petrol ç?kartma ruhsat? vermiyorlar? Musul ve Kerkük' ün rak?m? 80-100 metre civar?ndad?r. Cudi Da??'ndaki petrolümüz resmen Irak'a do?ru ak?yor ve ba?ta ?ngilizler ve ABD bunu biliyor..' Be?ir Y?lmaz bugünlerde Silopi' ye bile zor gider hale gelmi?.
Devlet kamula?t?r?lacak diye el koydu?u madeni ?imdi Turgay Ciner 'in sahibi oldu?u
Park Holding'e devretmi?. Durum böyle olunca, Y?lmaz da dava üstüne dava açm?? ve yürütmeyi durdurma karar? ald?rm??. E?er tekrar el konulursa AIHM' YE ba?vuracakm??.
K?sacas? madeninin pe?ini b?rakm?yor ama art?k bölgedeki a?iret a?alar? da onun pe?ini b?rakmaz hale getirilmi?..Bütün dava tutanaklar? elimde okudukça deh?ete kap?l?yorum. ?imdi s?k? durun...
Be?ir Y?lmaz Ba?bakan Tayyib Erdo?an' a bu durum üzerine ba?vurmu? ve dilekçe vermi? dilekçede aynen ?öyle yaz?yor..
'Bürokrasi ve çeteler milletin hak ve hukukunu aramaktan bezdirmi?tir. Televizyonda ve bas?ndaki konu?malar?n?zda 'hortumcu çetelerin ve bürokrasinin üstüne gidilecektir diyorsunuz'. Millet buna çok seviniyor. 25 y?ld?r gasp edilen madenimiz çete ve bürokratlar?n, anayasa, kanunlar ve insan haklar? hiçe say?larak ihale yolu ile pe?ke? çekiliyor. Allah'a ve sizin yüksek adaletinize s???n?yorum.' Be?ir Y?lmaz devlet taraf?ndan el konulan mallar?n? ve bunun kar??l???nda devletin verdi?i paray? yaz?ya eklemi?..
1- 35 km yol yapt?m.
2- 500 bin ton haz?r ç?kar?lm?? kömürüm var.
3- 3,5 milyon metreküp hafriyat yap?lm??.
4- Mazot tanklar?.
5- Dinamit ambar?.
6- Kantar ve kantar binas?.
Resmi olarak bana ait olan ve vergisini ödedi?i madenimde Bugüne kadar yapt???m i?ler ve halen bulunan demirba? ve ç?kar?lm?? maden içinde 5.800.800 TL. (Buna resmen gasp ve devlet terörü denir!)
Be?ir Y?lmaz Ba?bakan Erdo?an'a yazd??? dilekçede devam ediyor.
'Bu para halen bankada duruyor. Buna ra?men Türkiye Kömür ??letmeleri ihaleyi adamlar?na ve hortumculara pe?ke? çekiyor'
Be?ir Y?lmaz' ?n bu ba?vurusuna Ba?bakan Erdo?an bugüne kadar cevap vermemi?.
Be?ir Y?lmaz'dan al ve ABD ba?lant?l? ?irketlere ver. Uranyum konusu da bir ba?ka skandal. Güneydo?u resmen petrol deniz i üzerinde ve Türkiye ABD Firmalar?n?n pe?inde 'bize petrol bul' diye yalvar?yor... ?ddialar devam ediyor:6 mühendisin kafalar? kesildi.
TPIK diye Türkiye Petrolleri'nin kurdu?u bir kurum yurt d???na petrol arama i?lerine giriyor ve bugüne kadar milyar dolar zarar ediyor.
Be?ir Y?lmaz diyor ki: 'Kimin hain kimin i?birlikçi oldu?unu anlamak çok kolay!
E?er bölgede petrol yok ise neden bana petrol ç?kartma ruhsat? verilmiyor. Ruhsat verin 800 metreden petrolü ç?kartmazsam ben bu ülkeyi terk ederim. MTA y?llar önce sondaj yapt? 480 metrede su bulundu ve ard?ndan delici aletin ucu k?r?ld??? için sondaja son verildi. Herkes bilir sudan sonra petrol gelir. Biz yerli teknoloji ile 1200 metreye kadar sondaj yapabiliriz kimseye ihtiyac?m?z yok. ?zni versinler siz görün petrol nas?l f??k?racak.
' Bu görü?memizden bir gün sonra Be?ir Y?lmaz tekrar arad? ve Soma'da görevli bir mühendis ile görü?memi isteyerek telefon numaras?n? verdi. Ad?n? burada yazmak istemiyor. Mühendis ile görü?memde daha da çarp?c? gerçekler ç?kt? ortaya.
Alt? ay kadar önce Cudi da?lar? eteklerinde bulanan 6 insan iskeletinin ne oldu?unu bilip bilmedi?imi sordu. Ben de 'bilmiyorum' dedim. Mühendis ekledi
'Bu iskeletler 18 Y?l önce Cudi Da??'nda kaybolan 6 Türk petrol mühendisinin iskeletleri. Kafalar? kesilerek öldürülmü?..' Dondum kald?m. Ne diyeyim.Kendisi de mühendis oldu?u için yalan söylemiyordur diye dü?ündüm..Ard?ndan devam etti..
'Vedat Bey Türkiye maden bak?m?ndan dünyan?n en zengin ülkesi. Siz Ödemi? yak?nlar?ndaki Bozda?'?n dünyan?n en büyük alt?n rezervi olan da?lar?ndan biri oldu?unu
biliyor musunuz? Ama bu madenleri kimse ç?karamaz. Hatta bu konunun üzerine giden
gazeteciler öldürüldü. U?ur Mumcu ve Ã?etin Emeç'in öldürülmeden k?sa bir süre önce bu madenler üzerine gitti?ini biliyorsunuz her halde...' ?lgiyle dinledim. O kadar çarp?c? ?eyler anlatt? ki, yazmaya sayfalar yetmez. ?ddialar?n hepsinin belgeli oldu?unu söyleyen bu mühendis, gazete ve televizyon kanallar?nda hiçbir gazetecinin bu yönde bir haber yapamad???n? ve milletin resmen uyutuldu?unu örneklerle anlatt?. Be?ir Y?lmaz'a son
sözüm ' Bana anlatt?klar?n?z? Genelkurmay''a anlat?n?z m??' oldu. Ald???m cevap da aynen ?öyle.
' Vedat Bey her ?eyi belgeleriyle birlikte bir kaç kez askeri büyüklerimize anlatt?m ama bugüne kadar bir arpa boyu ilerleme kaydedemedik!'. Ne diyeyim, bu milleti korumaya yemin etmi? olanlar utans?n!.. Son sözüm: 'AB ve ABD, PKK''y? bo?u bo?una özellikle bu bölgede güçlendirip milletin ba??na bela etmedi. Bölgeye gelecek bar?? ortam? Türkiye''yi ekonomik olarak uçuracak geli?melere gebedir!..'
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
kardelen
Üyeler


Kayit: 20 Sub 2007
Mesajlar: 670
Konum: Antalya

MesajTarih: 08/07/2008 14:57:36 (Sal)    Mesaj konusu: acil yard?mda bilinmesi gerekenler Alintiyla Cevap Gönder

KANAMALAR

* Vücudun herhangi bir yerinden a??r? kanama varsa bunun bir an önce durdurulmas? hayati önem ta??r.
* Kanayan yeri ve etraf?n? dikkatlice temizleyip, kanama oda??n?n neresi oldu?unu tam olarak anlamaya çal???n.
* Sarg? bezi ya da temiz bir bezle yaran?n üzerini tam olarak kapat?p, elinizle kanayan yerin üzerine bask? uygulay?n.
* Kolu ya da baca?? yukar? do?ru ve kalp seviyesinin üzerine kald?rarak, kan ak???n? dindirmeye çal???n.
* Bunu yaparken kald?rd???n?z kol ya da bacakta k?r?k ?üphesi olmad???ndan özellikle emin olun.
* Yara yeri üzerine sarg? bezi ya da temiz bir bezle basarak tampon uygulay?n. Bunun yaray? tamamen örtmesi gerekmektedir. Bast?rarak yara yeri üzerinde dikkatlice bas?nç uygulay?n. Daha sonra sarg? bezi ile iyice sar?n.
* Kanaman?n halen kesilmedi?i görülürse, daha kal?nca bir tamponu ayn? sarg? üzerinden iyice sar?n. Bunun kanama oda??n?n üzerinde ve a?a?? yukar? bas?nç uygulayacak ?ekilde olmas?na dikkat edin.
* E?er buna ra?men kanama durmuyorsa, kanayan yerin gerisinde, vücuda yak?n olan ana atardamar?n üzerine elinizle bask? uygulay?p, kan ak???n?n azalmas?n? sa?lay?n.
* Ana atardamara 19 dakikadan çok direkt bask? uygulamay?n ve damar üzerinde herhangi bir s?k? t urnike ya da ba? ba?lamay?n.
* Hastay? bacaklar? gövdeden yukar? durumda olacak ?ekilde yat?rarak derhal bir sa?l?k kurumuna gönderin.... Shocked
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder
kardelen
Üyeler


Kayit: 20 Sub 2007
Mesajlar: 670
Konum: Antalya

MesajTarih: 08/07/2008 14:58:48 (Sal)    Mesaj konusu: Acil yard?mda bilinmesi gerekenler Alintiyla Cevap Gönder

KÜÇÜK DER? YARALANMALARI VE KANAMALAR

* Yara üzerinde pis, kir, toz, toprak varsa öncelikle bunlar? temizleyin; mümkünse temizve bol suyla y?kay?n. Temiz bir sarg? bezi ya da bez parças? ile üzerini geçici olarak kapat?n. Bir süre yara yerinin üzerine elinizle bas?nç uygulayarak kanamay? durdurun. Daha sonra temiz bir pamuk parças? ile yaran?n üzerini iyice kurulay?p temizleyin. Ç?kan kanlar?n olu?turdu?u p?ht?lar varsa çekip almay?n; Bunlar kanaman?n durdurulmas?n? sa?layan olu?umlard?r.
* Yaran?n ve etraf?n? Betadin solüsyonu ile iyice temizleyin. Bu yaran?n mikrop kapmas?n? engellemeye yarayacakt?r.
* Varsa yara band? ile yara yerini tam olarak kapat?n. Yara yeri büyükse steril bir gazl? bez ile yara yerini tam olarak kapat?p, sarg? bezi ile sar?n.
* Daha sonra yara iyile?inceye kadar düzenli olarak pansuman uygulay?n. Yarada sizi endi?elendiren bir durum varsa derhal doktorunuza ba?vurun. Shocked
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder
kardelen
Üyeler


Kayit: 20 Sub 2007
Mesajlar: 670
Konum: Antalya

MesajTarih: 08/07/2008 14:59:46 (Sal)    Mesaj konusu: Acil yard?mda bilinmesi gerekenler Alintiyla Cevap Gönder

OMURGA VE BOYUN KIRIKLARI

* Omurga k?r?klar?, omurilik zedelenmelerine ve felce neden olabilece?i için, daima çok ciddi ve dikkatlice de?erlendirilmelidir.
* Hastay? sakinle?tirip, kesinlikle k?m?ldamamas?n? sa?lay?n. Hareket etmesine engel olacak ?ekilde vücudunun etraf?n? giysi, palto vb. ?eylerle destekleyin.
* Boynunu ve ba??n? hiç oynatmayacak ?ekilde oldukça dikkatli destekleyin.
* Derhal acil t?bbi yard?m isteyin.
Exclamation
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder
kardelen
Üyeler


Kayit: 20 Sub 2007
Mesajlar: 670
Konum: Antalya

MesajTarih: 08/07/2008 15:00:40 (Sal)    Mesaj konusu: Acil yard?mda bilinmesi gerekenler Alintiyla Cevap Gönder

BAYILMALAR

* Bay?lan bir ki?iyi yere s?rtüstü uzat?p, bacaklar?n? yukar? do?ru kald?r?n ve rahat nefes almas?n? sa?lay?n. Solunum h?z?n? ve nabz?n? kontrol edin.
* Yan?t durumunu de?erlendirin. Anormalbir durum varsa derhal t?bbi yard?m isteyin.
* Hasta kendine gelinceye kadar kontrolünüzü sürdürün.
* Hastan?n k?sa sürede (5-10 dk.) kendine gelmesi beklenir. Gelmiyorsa derhal t?bbi yard?m isteyin.
* Hasta kendine gelmeye ba?lad?ysa onu sakinle?tirerek yava? yava? oturma konumuna getirin.
* Dü?tü?ü s?rada herhangi bir yerinin yaralan?p yaralanmad???n? kontrol edin.
* Yiyecek-içecek vermeyiniz. Exclamation
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder
kardelen
Üyeler


Kayit: 20 Sub 2007
Mesajlar: 670
Konum: Antalya

MesajTarih: 08/07/2008 15:01:29 (Sal)    Mesaj konusu: Acil yard?mda bilinmesi gerekenler Alintiyla Cevap Gönder

YANIKLAR

* Yan???n bulundu?u yer ve yan?k alan? önemlidir. Exclamation
* Yan???n alan? büyüdükçe ?ok olas?l??? artmaktad?r. Vücut yüzeyinin %15’inden fazlas?n? kapsayan yan?klar ölüm tehlikesi olu?turabilir.
* Yan?k alan? enfeksiyonlar aç?s?ndan ciddi bir risk yaratmaktad?r.
* Çap? 2-3 cm’den büyük, derinin alt?na kadar inen yan?klar ve elektrik yan?klar? mutlaka hastanede doktor kontrolünde tedavi edilmelidir.
* Yan?k yeri olaydan hemen sonra temiz so?uk bir suyla, mümkünse musluk alt?nda 5-10 dakika tutulmal?d?r.
* Yan?k yerine asla ya?, krem, di? macunu, kolonya, pudro gibi maddeler uygulanmamal?d?r.
* E?er yan?k yerinde üzerinde içi s?v? dolu küçük kesecikler (veziküller) olu?mu?sa bunlar? kesnlikle ellemeyin ve patlatmay?n.
* Yan?k nedeni parmak ve ellerde ?i?me olu?abilece?inden yüzük, saat vb. gibi maddeler ç?kar?lmal?d?r.
* Yan?k yerinin enfeksiyon aç?s?ndan ciddi bir risk ta??d???n? kesinlikle unutmay?n.
* Yan?k alan?n? ve etraf?n? Betadin solüsyonu ile temizleyin.
* Temiz bir sarg? beziyle yan?k yerinin üstünü tam olarak kapat?n. Kesinlikle pamuk kullanmay?n.
* Yan?k yerini bas?nç ve sürtünmeden korumak gereklidir. Bu nedenle yan?k yerinin üzerine çok s?k? bandaj uygulamay?n.
* Yan?k pansuman? için derhal bir sa?l?k kurumuna ba?vurun. Shocked
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder
kardelen
Üyeler


Kayit: 20 Sub 2007
Mesajlar: 670
Konum: Antalya

MesajTarih: 08/07/2008 15:02:12 (Sal)    Mesaj konusu: Acil yard?mda bilinmesi gerekenler Alintiyla Cevap Gönder

GÖZDE YABANCI C?S?M

* Gözün tahri? oldu?u durumlarda temiz ve bol bir suyla göz iyice y?kanmal?d?r. Bunu yaparken göze kesinlikle elle temas edilmemesi ve ovu?turulmamas? uygun olacakt?r. Steril bir gazl? bezi göz ve çevresini iyice örtecek ?ekilde kapat?n. Bunu yaparken uygulad???n?z tamponun göze bas?nç uygulamamas?na dikkat edin.
?üphelendi?iniz bir durum ya da gözde a??r? tahri? varsa, derhal doktorunuza ba?vurun Rolling Eyes
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 22/07/2008 09:06:27 (Sal)    Mesaj konusu: Al?nt?d?r Alintiyla Cevap Gönder

118 ücreti ve telekom....
Satarsan Telekom'u önüne gelene;
Kontrol ettik, 118 den bilinmeyen bir numaranin ögrenilmesi icin en az 60 saniye gerekiyor. Yani kontor. Baska bir deyisle eski parayla dörtmilyonücyüzyirmibin TL.
Bir numara ögrenmek için Lübnanli sirkete bu kadar para ödüyorsunuz.
Türk Telekom Soygunu 118 ve 133 e dikkat !..
Turkçede buna resmen soygun hatta dolandiricilik denir. Özel Türk Telekom Servisleri Servis Numarasi ve kontur fiyatlarini okuyun d a milletin nasil gizlice soyuldugunu gorun.

Bu numaralar 110, 112, 121, 122, 123, 124, 126, 154, 155, 156, 158''i ararsaniz ücretsiz

113, 153, 163, 166, 169, 174, 175, 176, 179, 180, 181''i ararsaniz
60 saniyede atacak bir kontur icin icin 72.000TL .

185, 186, 187, 188, 189, 114, 117, 119, 130, 170, 171, 172, 173, 178, 182, 183, 184''u ararsaniz, 15 aniye icin 288.000 TL.
Simdi SIKI durun !.. 118''i ararsaniz 8 saniyede bir atacak kontur icin tam 540,000 TL,
ve 133''u ararsaniz 3.6 saniyede atacak bir kontur icin 1.200.000 TL,

Dikkat ederseniz bilinmeyen numaralari aradiginizda dakikalarca bekletirler. Sürekli olarak banttan ''hatlarimiz dolu bekleyin' talimati verirler. Buna resmen dolandiricilik denir.. Turkiye''de bilinmeyen numaralari sormanin bu kadar pahali oldugunu kim
biliyor? Insanlarin bilgilenmek icin kullandikla ri ve dunyanin her yerinde bedava olan bu kamu yararina hatlarin fahis fiyatlarda olmasi talimatini kim verdi?.Bu yazidan sonra hala bilinmeyen numaralari aramak istiyorsaniz cebinize dikkat edin.
Bilinmeyen numaralar için alo118.com < http://alo118.com/>u kullanin.
Siz hala 'ALO' diyebiliyor musunuz..?

OCAK EKONOMIST dergisinde yayinlanan bilgilere göre Ev Telefonlarini Kapatma Zamani geldi.
Türk Telekom'un konusma ücreti/dakika 81.400 TL. oldu.
GSM sirketlerinde bu rakam neredeyse benzer. 99.846 TL.
Evden Cebi ariyorsaniz ödeyeceginiz 407.000 TL .
Oysa GSM'den evi ararsaniz dakikasi 297.521 TL.
Yeni patron getirdigi 'Milli Güvenlik riski' yaninda
Türk Milletini de 'APTAL' yerine koyuyor anlasilan.
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 01/08/2008 05:08:29 (Cum)    Mesaj konusu: Zeka gerçekten nedir Alintiyla Cevap Gönder

Ben ordudayken, bir çe?it yetenek testine tabi tutulmu?tum, normal sonuç olan 100 üzerinden 160 ald???m zaman bölükteki hiçkimse bu skoru daha önce görmedi?inden bir iki saat boyunca epey yaygara koptu?unu hat?rl?yorum. (bunun mevcut mutfak sorumlusu görevime bir katk?s? olmad???n? da belirtmem laz?m) Bütün hayat?m boyunca bu yüksek skor durum böyleydi asl?nda, durum böyle olunca da durumdan memnuniyetle zeki oldu?um hissine kap?ld?m ve di?er insanlar?n da böyle dü?ünmelerini bekledim.
Gerçekte ise, bu durum asl?nda sadece belli bir akademik tip sorulara cevap vermede ba?ar?l? oldu?umu gösterir demek de?il mi (hem de asl?nda benimle ayn? entellektüel s?n?rlara sahip olan insanlar?n haz?rlad??? sorulara)?
Örnek olarak, bir oto tamircim vard?, muhtemelen bu testlerin hiçbirinde 80'den yukar? bir sonuç alamazd?, ve ben de herhalükarda ondan zeki oldu?umu kabul ederdim. Buna ra?men ne zaman arabamda bir ar?za olsa ona yeti?tirir, endi?eli bir?ekilde motorun oras?na buras?na bakmas?n?, sanki yüce bir güçten gelen yarg?lar?n? bildirmesini dinler ve sonuçta arabam? tamir edebildi?ini görürdüm.
Bu durumda, benim girdi?im testleri bu adam?n tasarlad???n? dü?ünün. Ya da bir marangozun ya da çiftçinin, ya da akademisyen d???nda herhangi birinin. Bu testlerin herbirinde bir moron oldu?umu kan?tlayaca??mdan, ayr?ca da gerçekten öyle oldu?umu anlayaca??mdan ?üpheniz olmas?n. Akademik tecrübelerimi ve ba?ar?lar?m? kullanamayaca??m her alanda, ya da a??r i?, el i?i gerektiren herhangi bir konuda oldukça kötü sonuçlar al?rd?m herhalde.
Bu durumda benim zekam, mutlak de?il, sadece içinde ya?ad???m toplulu?un ve bu toplulu?un içinde de kendini bir yarg?ç olarak kabul ettirmi? oldukça küçük bir alt grubun bir fonksiyonundan ibaret.
?u beni ne zaman görse f?kralar anlatmaya bay?lan oto tamircisini tekrar ele alal?m, bir gün kaportan?n içinde kafas?n? bana uzatarak, " Doktor, birkaç tane çiviye ihtiyac? olan sa??r dilsiz bir adam nalbura girer ve, önce sat?c?n?n önüne gelir, iki parma??n? dik bir ?ekilde masan?n üzerine koyar ve üzerine çekiçle vuruyormu? gibi hareketler yapar. Nalbur gider önce bir çekiç getirir. Bizimki ba??n? sallar ve dik duran iki parma??n? gösterir, bu sefer nalbur ona gerekli çivileri getirir, çivileri alan adam da mutlu bir ?ekilde gider." "Peki Doktor sence daha sonra gelen kör bir adam nalburdan bir makas? nas?l istemi?tir?"
Beklemeden sa? elimi kald?rd?m ve parmaklar?mla makasla kesme i?areti yapt?m tabi ki.
Bunu gören ototamircisi yerlere yatt? gülmekten tabii ki ve "Seni salak, adam kör sadece neden do?ru düzgün makasa ihtiyac? oldu?unu söylemiyor ki" dedi?inde çok ?a??rm??t?m, hakl?yd?. Bunun üzerine adam, "?a??rma o kadar doktor dedi, ben bütün gün gelen mü?terilerime bunu yapt?m ve kimin bilip kimin yan?laca??n? da tahmin ettim. Kimleri yakalayaca??mdan tam emin olam?yordum ama seni kesinlikle yakalayaca??mdan emindim."
"Bunu nas?l bildin" dedi?imde ise,
"Çünkü o kadar fazla e?itimlisin ki doktor, ak?ll? olamazd?n..."
Her ne kadar bunu söylemek ho? olmasa da hakl? olabilir.

Autobiography by Dr. Isaac Asimov (1920-1992
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 06/08/2008 10:04:04 (Çrs)    Mesaj konusu: Kalp krizi Alintiyla Cevap Gönder

Kalp Krizi ve S?cak Su
Bu çok güzel bir yaz?d?r. Sadece ö?ünlerden sonra s?cak su içme
konusuna de?il kalp krizi risklerine de de?inmektedir.
Çinliler ve Japonlar yemeklerinden sonra so?uk su de?il s?cak çay içerler.
Belki biz de yemekten sonra s?cak bir ?eyler içme al??kanl???m?z? onlardan edindik.
E?er yemeklerden sonra so?uk ?eyler içiyorsan?z bu yaz? size
hitap ediyor. Yemekten sonra so?uk bir ?eyler içmek sizi rahatlatabilir.
Ancak tüketti?iniz so?uk su kat?la?arak ya?l? bir madde haline döner ve
yava? bir ?ekilde sindirilir. Bu asitli tepkime bozularak ba??rsakta kat?
maddelerden daha h?zl? bir ?ekilde emilir. Bir k?sm? ba??rsa?a yap???r.
K?sa bir süre sonra tamamen ya? haline döner ve kansere yol açar.
Yemekten sonra s?cak su veya çorba içmek en iyisidir.
Kalp krizi hakk?nda önemli birkaç bilgi
- Kalp krizi belirtisi her zaman sol kolun uyu?mas? de?ildir. Çenedeki ?iddetli a?r?lar?n da
fark?nda olun. ?lk gö?üs a?r?n?z kalp krizi s?ras?nda gerçekle?mez. (Daha önce mutlaka
gö?üs a?r?n?z olmu?tur) Mide bulant?s? ve ?iddetli terleme de önemli kalp
krizi belirtilerindendir. Kalp krizi geçiren insanlar?n %60 ? uyurken ölür.
Gö?üsteki a?r?lar sizi uykudan uyand?rabilir. Lütfen dikkatli olun ve olanlar?n fark?na var?n.
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 11/08/2008 16:52:37 (Pts)    Mesaj konusu: Dikkat Alintiyla Cevap Gönder

MSG diye bi katk? maddesi var. Mono Sodyum Glutamat. Yiyeceklerekonunca tad?n?n beyin taraf?ndan güzel alg?lanmas?n?sa?l?yor. Tatl?,tuzlu farketmiyor,neye konsa tad? güzelmi? gibi geliyor.O yüzden üreticiler en berbat ürünlere dolduruyolar bunu. Bu zararlar?n hepsi Çok say?da çal??mayla kan?tlanm?? ve bununlailgili bir rapor Dünya Sa?l?k Örgütüne sunulmu? durumda. Internetteara?t?r?labilir: ZARARLAR:- Bu madde nörotoksin. Sinir hücrelerine zarar veriyor. Yol açt???hastal?klar merkezi sinir sistemi tahribat?ve buna ba?l?olarakAlzheimer, Parkinson, Huntington hastal?klar?, Sara (epilepsi).- Retinal dejenerasyon (göz retina tabakas?hasar?)- Ya? birikimi, doyma mekanizmas?nda bozukluk, obezite - Büyüme hormonu bask?lanmas?- Pankreas hasar?, insülinde art?? ve buna ba?l?olarak diyabet- Böbrek ve karaci?erde hasar- Bu madde hamilelerde plasenta bariyerini geçebiliyor yani bebekde ayn? etkilere maruz.
?U AN P?YASADAK? NEREDEYSE TÜM C?PSLERDE BU MADDE VAR. GÜVENL?OLDU?UNU ?DD?A EDEN CHEETOS'U B?LE KONTROL ETT?M, VAR. TADINIGÜZELLE?T?RMEK ?Ç?N HEPS? KULLANIYOR. ?Ç?NDE BULUNDU?U D??ER Ã?RÃ?NLER KONUSUNDA B?LG?M YOK, ET?KETLER? KONTROL ETMEKTE FAYDA VAR. BU ZARARLAR ORTAYA Ã?IKINCA MADDEN?N ?SM?N? DE???T?RMEYE BA?LADILAR.?Ç?NDE MSG, MONO SODYUM GLUTAMAT, GLUTAMIC AS?T KISACA GLUTAMIN VEYAGLUTAMAT BULUNAN ?EYLERDEN UZAK DURULMALI.
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 17/08/2008 14:31:56 (Pzr)    Mesaj konusu: Önemli Alintiyla Cevap Gönder

Türk Telekom, Arap'?n.
Telsim ?ngiliz'in.
Ku?adas? Liman? ?srailli'nin.
?zmir Liman? Hong Konglu'nun.. .
Araç muayene i?i Alman'?n.
Ba?ak Sigorta Frans?z'?n.
Adabank Kuveytli'nin.
?ETT Garaj? Dubaili'nin.
Avea Lübnanl?'n?n.
Petkim? Ermeni'nin.
(Kazak'a satt?k, dediler. KazaÄ?? bi ç?kard?k..
Ermeni...)
Rak? , Amerikal?'n?n.
Finansbank Yunanl?'n?n...
Oyakbank Hollandal?'n?n.
Denizbank Belçikal?'n?n.
Türkiye Finans Kuveytli'nin.
TEB Frans?z'?n.
Cbank ?srailli'nin.
MNG Bank Lübnanl?'n?n.
Alternatif Bank Yunanl?'n?n.
D??bank Hollandal?'n?n.
?ekerbank Kazak'?n.
Yap? Kredi'nin yar?s? ?talyan'?n.
Turkcell'in yar?s? Finli'nin Rus'un.
Beymen'in yar?s? Amerikal?'n?n.
Enerjisa'n?n yar ?s? Avusturyal?'n? n.
Garanti'nin yar?s? Amerikal?'n?n.
Eczac?ba?? ?laç, çek'in.
?zocam, Frans?z'?n.
TGRT(Fox) Amerikal?'n?n.
Demirdöküm Alman'?n.
Dökta? Frans?z'?n.
Süper FM Kanadal?'n?n.
Hepsi TçRKtü.
Sadece 4.5 y?l önce.
çok önemli....
ASIL DEGER? 9 (DOKUZ) TRiLYON DOLAR DiKKAT 9 MiLYAR VEYA
9 MiLYON DEGiL
9 TRiLYON DOLAR...
ABD SADECE 40 KIRK MiLYON DOLARA KAPATACAK..
YAZIKLAR OLSUN....
KAPTIRANA, VERENE SUSUP SEYREDENE....
HEP?N?Z?N B?LD?Ä?? G?B? ET?BANK öZELLEST?R?LECEK..
(VE ALICISI AMERIKA Smile
VE BOR ??LETMELER? ETIBANK BçNYES?NDE.
KONULAN F?YAT 40 M?LYON $.
LÜTFEN B?R DAHA OKUYUN VE LÜTFEN HERKESE ?LET?N...
YASADI?IN
DÜNYAYI SORGULAYAMIYORSAN,
BARI ÜLKEN? SORGULA.....
ÖNEML?....
Borla çal??an araba üretil di,Türkiye kiskacta.
Arabayi bor madeniyle calistiracak patentli 600 proje oldugu ortaya cikti.
TÜRK?YE, dünyada bor rezervinin yüzde 70`ine sahip
ve uluslararasi teroristler Türkiye
uyanmadan
bu kaynagi ele gecirmeyi planliyor.

TMMOB

ÇEVRE MÜHEND?SLERi ODASI

?STANBUL ?UBES?
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 26/08/2008 06:35:16 (Sal)    Mesaj konusu: Bilmekte fayda var Alintiyla Cevap Gönder

1) ULUSLARARASI AC?L NUMARA:
112E?er telefonunuz kapsama alan? d???daysa ve
acil bir durum var ise, 112'yi çevirin. Varolan herhangi bir network
bulunup, yard?m isteyebilirsiniz. Daha enteresan?, tu? tak?m?n?z kilitli
olsa dahi, 112 çevrilebilir.

2) E?ER UZAKTAN KUMANDALI ARAÇ ANAHTARINIZI ARACINIZDA K?L?TL? UNUTURSANIZ :
Aracinizin yedek anahtari baska birinde varsa, aradaki mesafe
ne olursa olsun, o kisiyi cep telefonunuzla arayin. Aracinizin kapisina 25-
30 cm uzakta cep telefonunuzu tutun, karsi taraf da yedek anahtarin acma
dugmesine(cep telefonuna yakin bir mesafede tutarak) basin. Kapiniz
acilacaktir ve Bagaj icin de gecerlidir.

3) G?ZL? P?L GÜCÜ :
Eger cep telefonunuzun pil seviyesi çok düsükse ve acil bir
telefon bekliyorsaniz; Nokialar, rezerve pile sahiptir. *3370# tuslar?na
basarak, telefonunuzu, rezerv pille çalisir hale getirebilirsiniz.
Cihaziniz pil seviyesinde %50 artis gösterecek ve telefonunuzu sarj
ettiginizde, rezerv piliniz de tekrar dolacakt?r.

4) 444 0 911
Turkiye'deki tum hastaneler ayni numarada birlesti.Acil
durumlarda 444 0 911 numarali telefon hattini arayan vatandaslar, en yakin
hastaneye en hizli sekilde ulasabilecek, ilgili hastaneden ambulans aninda
yola cikacak.Cep telefonundan aranma durumunda ise oturulan sehrin alan
kodu ile birlikte 444 0 911 numaral? hat aranacak. Ornegin cep telefonundan
(0212) 444 0 911 numarayi arayan vatandas, Istanbul'da, kendisinin
bulundugu noktaya en yakin hastaneye en hizli sekilde ulasabilecek.Sabit
telefonla aramada ise herhangi bir kod cevirmeden direkt 444 0 911
aranacak. Bu telefon arandiginda kisiye en yak?n hastaneden ambulans olay
yerine gönderilecek.

Mümkün oldu?unca fazla ki?iye gönderin, ihtiyac?n?z olmamas? dile?iyle...
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 08/09/2008 09:49:51 (Pts)    Mesaj konusu: ?lginç Bir Al?nt? Alintiyla Cevap Gönder

Fethullah Hoca, bu kadar dindarligina ragmen HACI degildir. Mekkeye
medineye gidemez. Neden mi? ?eriat kanunlar?na göre Fethullah hoca ?EYH
statüsüne soyundu?undan ve müritleri oldu?undan Suudi Arabistan s?n?rlar?
içerisinde ele geçirilirse hemen katledilir.

Çünkü; ?slamiyette ?eriatta ve Kuran'da ?eyhlere ve / veya tarikat
liderlerine yer yoktur.

Özetle Allah ile kul arasina kimse giremez!!
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
Önceki mesajlari göster:   
Yeni baslik gönder   Basliga cevap gönder    antalyaili.com Forum Ana Sayfa -> Genel Tüm zamanlar GMT +2 Saat
Sayfaya git Önceki  1, 2, 3  Sonraki
2. sayfa (Toplam 3 sayfa)

 
Geçis Yap:  
Bu forumda yeni basliklar açamazsiniz
Bu forumdaki basliklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarinizi degistiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarinizi silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsiniz


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Turkey & Erdem Çorapçioglu