antalyaili.com
Antalya hakkında herşey
 SSSSSS   AramaArama   Üye ListesiÜye Listesi   Kullanici GruplariKullanici Gruplari   KayitKayit   ProfilProfil   Özel mesajlarinizi kontrol etmek için giriş yapinÖzel mesajlarinizi kontrol etmek için giriş yapin   GirisGiris 
Start Geesee CHAT

Bilmiyordum
Sayfaya git Önceki  1, 2, 3
 
Yeni baslik gönder   Basliga cevap gönder    antalyaili.com Forum Ana Sayfa -> Genel
Önceki baslik :: Sonraki baslik  
Yazar Mesaj
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 14/09/2008 06:38:13 (Pzr)    Mesaj konusu: Atatürk Alintiyla Cevap Gönder

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK' hakk?nda duymad?klar?m?z


1.'ATA' LAFINI SEVMEZD?
'Atatürk' hitab?n? ilk kez donemin Türk Dil Kurumu Ba?kan? bir
konu?mas?nda kullanm??* Mustafa Kemal de çok be?enerek soyad? olarak
alm??t?.Kendisine Ata' diye hitap edilmesinden hiç ho?lanmazd?.

2.EN SEVD???YEMEK
Manast?r Askeri Lisesi y?llar?ndan kalan bir al??kanl?kla hayati
boyunca en sevdi?i yemek kuru fasulye ve pilav olarak kald?. Tatl?ya
dü?kün de?ildi ama cani istedi?inde çok sevdi?i gül reçelini tercih
ederdi.

3.EN BÜYÜK HAYAL?DÜNYA TURUNA ÇIKMAKTI
Ã?mrü yetseydi bir dünya turuna ç?k?p Türk dili ve tarihi üzerindeki
çal??malar?n? geni?letmek en büyük hayaliydi.

4.BA? UCU K?TABI 'ÇALIKU?U' YDU
Binlerce kitabi vard?.Ama bunlar?n aras?nda bir tanesini hayati
boyunca hatta cephede bile ba?ucundan ay?rmad?. Re?at Nuri Güntekin'in
unlu Ã?al?ku?u' roman?n? hep yan?nda ta??r* her gün rasgele bir
yerinden acar* birkaç sayfa okurdu.

5.KABUL SALONUNDAK? AT YAVRUSU
Atlardan sonra en sevdi?i hayvan köpekti. 'Fox' adini verdi?i köpe?i*
Gazi`nin yataginin ayak ucunda uyurdu. Hayvanlara dü?künlü?ü o
dereceydi ki bir gün misafirlerinin de görebilmesi için yeni do?mu?
bir tayla annesinin Çankaya Kö?kü kabul salonuna getirilmesini bile
emretmi?ti.

6.TAM B?R SALON ADAMI
En sevdi?i dans valst?. Müzik zevki çe?itlilik gösteriyordu. Klasik
Bati müzi?i d???nda Anadolu ezgilerini de severek dinlerdi.

7.GÖMLEKLER?N?N TÜMÜ BEYAZDI
Gömleklerinin hepsi beyazd?. Bu gömlekler ilk y?llarda ?sviçre`de özel
olarak dikilirken sonra yerli mali kullanma kampanyas?na onculuk
edebilmek için Beyo?lu`nda bir terziye diktirilmeye ba?lanm??t?.

8.DOLABINDA LAC?VERTE YER YOKTU
Tak?m elbiselerinin tasar?mlar?n? hep kendisi çizerdi.Lacivert tak?m
giymeyi sevmezdi.

9.Ã?LÃ?Ã?LER?
Boyu 1.74 idi.Hayatinin son dönemlerine kadar 76 olan kilosu
hastal???n?n ilerlemeye ba?lamas?yla 46'ya kadar dü?mü?tü. 43 numara
siyah rugan ayakkab? giyerdi.

10.RUMEL? ??VES?
Özenli ve temiz bir Türkçe konu?urdu. Ancak baz? kelimeleri Rumeli
?ivesiyle telaffuz ederdi.

11.HAZ?N B?R H?KAYE
Hayat?nda bir donem çok önemli yer tutan Mustafa Kemal`in
evlenmesinden sonra hayat?na trajik bir ?ekilde son veren Fikriye
Hanim`in mezar?n?n nerede oldu?u bilinmiyor.

12.CUMHURBA?KANLI?INDAN SIKILIYORDU.
Hayatinin ço?unu geçirdi?i sava? cephelerinden sonra Cumhurba?kan?
olarak geçirdi?i y?llar ona bir tecrit ya?ant?s? gibi geliyor* çok
sevdi?i halk?ndan ve sade bir vatanda? ya?am?ndan uzakla?t???n?
dü?ünüyordu.

13.PAPA`NIN TEMS?LC?S?NE ELB?SE
K?yafet Kanunu çerçevesinde tüm din adamlar?n?n dini k?yafetleriyle
soka?a ç?kmalar? yasaklan?nca Monsenyör Roncalli`ye kendi terzisi
Kemal Milasl? eliyle bir koleksiyon haz?rlatt?.

14.KEND?S? TIRA? OLMAZDI
Sabah kahvalt?lar?yla aras? hiç ho? de?ildi.Yataktan kalkar kalkmaz
odas?ndaki divanin üzerine ba?da? kurarak oturur* günün ilk kahvesini
sigaras?n? içerdi.Bir özelli?i de kendi kendine t?ra? olmamas?yd?.

15.DÜZEN TAKINTISI VARDI
Evinde *çevresinde hatta konuk oldu?u evlerde bile e?ri duran e?yalar?
düzeltmeden rahat edemezdi.

16.HO? GÖRÜ?LÜ L?DER
Koylunun birinin gazete ka??d?na sard??? tutunu içmeye çal???rken eli
yanm??*'Alin bunu kendi içsin' diyerek Atatürk`e küfretmi?ti.
Mahkemeye ç?kar?lacakt?. Atatürk olay? dinledikten sonra 'Onu
mahkemeye verece?inize do?ru dürüst sigara içmesini temin edin' dedi.

17.S?GARA PAZARLI?I
Hastal???n?n ba?lang?c?nda kendisini muayene eden Dr.Fissinger günde
kaç paket sigara içti?ini sormu?* Atatürk 'sekiz' demi?ti. Doktor bunu
günde bir pakete indirmesi gerekti?ini söyleyince gülümseyerek cevap
vermi?ti:'Ben zaten bir paket içiyorum. Bundan sonra bunu sizin
izninizle yapaca??m'.

18.BU NASIL HALKÇILIK?
Bir sabah milletvekilleri ile trene binmi?ti.Kondüktörü n
milletvekillerinden bilet paras? almamas?na sas?rm?? nedenini
sormu?tu.Trenin milletvekillerine bedava oldu?unu ö?renince epey
sinirlenmi?* 'Ne de güzel halkç?l?k ama' demi?ti.

19.LA?KL?K ADAM OLMAKTIR!
?lk mecliste bir oturum s?ras?nda üyelerden biri laikli?in ne manaya
geldi?ini anlamad???n? söyleyince Gazi çok sinirlenmi? ve elini
kürsüye vurarak bir din bilgini olan üyeye cevap vermi?ti: 'Adam olmak
demektir hocam*adam olmak!'

20.KURBANLARI BA?I?LARDI
Gitti?i yurt gezilerinde kendisi için kurban edilen hayvanlara bakamaz
böyle durumlarda s?rt?n? döner yada kesilmelerini engellerdi.

21.YABANCI D?LE MERAKI
Askeri lisede ö?renmeye ba?lad??? Frans?zca'y? sonraki y?llarda
geli?tirdi. Zengin bir kelime bilgisi vard?. Konu?urken araya
Frans?zca sözcükler de eklerdi.


22.FASULYES?NE POKER
Kumardan ho?lanmaz ama arkada?lar?yla fasulyesine poker oynard?.Oyunsonunda kazand?klar?n? iade ederdi.

23.KAN GÖRMEYE DAYANAMAZDI
Cephelerde dü?manla gö?üs gö?üse sava?m?? biri olarak en ilginç
özelli?i sava? meydanlar? d???nda kan görünce fenala?mas?yd?.

24.KULAKLARI DUYAN TEK K???
Frans?z tarihçisi Herriot Ankara`ya geldi?inde Gazi`nin kulaklar?n?n
duyuyor olmas?na ?a??rm?? an?lar?nda bunu esprili bir dille
anlatm??t?: ' T.C`de bir tane kulaklar? duyan ki?i var onu da
Cumhurba?kan? yapm??lar'.

25.B?R R?CASI BA? AÇTIRDI
Bir gün halk aras?nda dola??rken çar?afl? bir kad?na rastlam??* 'Haf?z
Hanim benim hat?r?m için bas?ndaki örtüyü acar misin?' diye sormu?tu.
Kad?n bas örtüsünü açarak * Atatürk`un önünde e?ildi ve ellerini öptü.

26.B?LARDO VE YÜZME
Sportmen ki?ili?i vard?. Her gün at biner * yüzmeye gider ve bilardo oynard?.

27.EN BA?ARILI DERS
E?itim hayati boyunca en basarili dersi matematikti. Pozitif bilimlere
ilgisi hayati boyunca surdu.

28.YA?CILARA GEÇ?T YOK
Ya?c?l??a çok k?zard? Bir aksam sofras? da kendisine gereksiz ?ekilde
iltifat eden Abdulhak Hamit`e müdahale etti.

29.SON YILBA?I GECES?
1937`yi 1938`e ba?layan son y?lba?? gecesini D??i?leri Bakan? Tevfik
Rü?tü Aras ile bas basa geçirmi?ti. O gece dolab?ndaki baz? elbiseleri
bakana hediye etmi?ti.

30.KÖ?KTEKi GÜVERC?NL?K
Ku?lar? çok severdi.Çankaya Kö?kü`de özel bir bakicinin ilgilendi?i
güvercinli?i vard?
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 14/09/2008 06:39:56 (Pzr)    Mesaj konusu: Nüfus Cüzdanı Alintiyla Cevap Gönder

Nufus cuzdanini kaybedince vergi dairesine de bildirin...
GAZETE ?LANI KALKTI BOSUNA GAZETEYE G?D?P 10 YTL ÜCRET ÖDEMEY?N


ÖNEMLi!!!

Nufus cuzdanini kaybeden veya caldiran kisilerin emniyetten aldigi tutanak
ve birde dilekce esliginde bir vergi dairesine basvurmasi durumunda kayip
olan nufusunun bilgisi sicil kayitlarina aliniyor ve nufusu eline geciren
bir diger kisi herhangi bir vergi dairesine gidip sirket ac.l.s. yapmak
istese sistem uyari veriyor. Insanlarin ve hatta vergi dairesi
calisanlarinin bile pek bilmedigi bu konunun ayrintilarini gelir iadaresi
baskanligi resmi sitesinde ic genelgeler bolumunde
'VERGi KiMLiK NUMARASI ic GENELGESi SERi NO:2007/1 de bulabilirsiniz.
KONU COK ONEMLI, TUM ARKADASLARINIZA YONLENDIRMELISINIZ. .....
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 16/09/2008 09:23:05 (Sal)    Mesaj konusu: "CHE" nin Çantas?ndan Ç?kan "Nutuk" Alintiyla Cevap Gönder

ABD'nin yumu?ak karn?nda bir hançer gibi duran, y?llard?r süren ambargo ve bask?lara kar??n onurluca direnen Karaiplerin yoksul ve mutlu prensesi Kuba; Türkiye'nin Ulusal Kurtulu? Sava??ndan ve Devrimci Kemal Atatürk'ten çok etkilenmi?..Birde Naz?m Hikmet'le sevdalanan ve Aziz Nesin'le g?d?klan?p gülen ve onlar? okuyan Kubal?lar oldukça fazla...Kübe devriminin 2 simgesi Che Guevara ve Fidel Castro...Sevgilisine Naz?m'dan en güzel a?k ?iirleri okuyan ve mektuplar yazan Ernesto Che Guevara tam bir Naz?m tutkunuydu. Che Guevara Bolivya'da yakalan?p öldürüldü?ünde s?rt çantas?ndan Gran Discurso- Revalucionario Kemal Atatürk, (Atatürk'ün Büyük Nutku), Türk ?airi Naz?m Hikmet'in "Kuvay? Milliye Destan? "ve Amo en ti lo imposible" adl? 1961 Havana bas?m? ?iir Antolojisi kitab? ç?kt?...!
Dünya Bar?? Konseyi Dönem Ba?kan? Naz?m Hikmet ölümünden 2 y?l önce 12 May?s 1961 y?l?nda Fidel Castro'ya bar?? ödülü vermek üzere Havana'ya gitmi?ti. Yan?nda Vera'da vard?.. Ama bu gezi bir balay? de?ildi... Naz?m Hikmet, Fidel Castro ile özel bir görü?me yapt? sonra Moskova'ya döndü. Ard?ndan Castro Havana'da görevli genç Türk Diplomat Bilal ?im?ir'i makam?na ça??rarak bir istekte bulundu. Ancak Castro bu iste?ini dile getirirken bir konuyu da özellikle vurgulad?. "Say?n Diplomat, bu iste?imden kesinlikle Amerikal?lar?n haberi olmamal?" Peki, Castro'nun ABD müttefiki ve NATO üyesi bir ülkenin diplomat?ndan Amerikal?lar?n haberi olmadan istedi?i ?ey neydi? Fidel Castro, Bilal ?imsir'den Atatürk'ün ?ngilizce ya da ?spanyolca "Büyük Nutuk" kitab?n? istemi?ti. Genç Diplomat?m?z Bilal ?im?ir izinli olarak Ankara'ya gelip Milli Kütüphane'den uzun ara?t?rmalar sonucu buldu?u ?ngilizce Nutuk'u yan?na alarak Kuba'n?n yolunu tutar. Havana'da yine özel bir görü?me sonras?nda Castro'ya bu emanetini teslim eder. Bu olaydan ne Türkiye'nin ne de Amerika'n?n haberi olmaz taki Londra Büyükelçimiz Bilal ?im?ir y?llar sonra emekli olup an?lar?n? yazana dek.
Fidel Castro'nun 70. ya?günü an?s?na düzenlenen uluslararas? Edebiyat yar??mas?nda ödül almak üzere Kuba'ya gittim. 12 Aral?k 1996'da Castro ile ödül töreni sonras?nda görü?me imkan? buldum. ".. Türkiye'de solcu, ilerici ve devrimci gençler; Che Guevara ve Fidel Castro'ya tap?yorlar, sizleri lider olarak kabul ediyorlar. Sizin ?ark?lar?n?z?, mar?lar?n?z? ve kitaplar?n?z? dillerinden ve ellerinden dü?ürmüyorlar.."diyerek sürdürdü?üm yorumu tamamlayamadan Castro sözümü kibarca kesti. " Ã?vgün için te?ekkür ederim. Atatürk'ün ülkesinden genç bir Türk ?airi Dursun Ã?zden'i konuk etmekten çok mutluyum. Ama söyledikleriniz yanl??.. Devrimci Kemal Atatürk varken, Türk gençleri neden kendilerine ba?ka önder ar?yorlar.? Atatürk 1919'da Anadolu'dan dü?manlar? kovmak için Band?rma gemisiyle Samsun'a ç?kt?. Ve anti-emperyalist bir sava? verdi ve zafere eri?ti. Biz, Atatürk'ün devrimci sava??ndan esinlendik ve tam 40 y?l sonra, 1959'da Granma gemisiyle Havana'ya ç?kt?k. Ã?lkemizden emperyalistleri ve i?birlikçisi Fa?ist Batista rejimini y?kmak için. Biz de zafere eri?tik. Bizim ve tüm mazlum halklar?n esin kayna??d?r Devrimci Kemal Atatürk.. Sa?dan sola do?ru yaz?lan Arap harfli ALFABE'yi b?rak?p, soldan sa?a do?ru yaz?lan ABECE'ye geçilen Harf Devrimi ba?ta olmak üzere bir dizi Ça?da? ve Ayd?nlanmac? Cumhuriyet Devrimlerini bu kadar k?sa sürede biz ba?aramazd?k. Atatürk sosyalist olsa da ayn? ?eyleri yapard?. Kendinize ba?ka esin kayna?? aramay?n... Büyük bir deha ve komutan olan Kemal Atatürk'ün k?ymetini bilin ve kendinize ba?ka önder, yol ve yordam aramay?n?z...." dedi ve "1995 y?l?nda Habitat 2 toplant?s? nedeniyle görme f?rsat? buldu?um; bir dünya cenneti olan uygarl?klar harikas? güzel ve büyüleyici ?stanbul'u çok özlüyorum..." diyerek konu?mas?n? noktalad? Küba'n?n efasanevi lideri, ya?l? kurt Fidel Castro....
Dursun Özden
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 19/09/2008 04:43:52 (Cum)    Mesaj konusu: Cep Telefonlar? Alintiyla Cevap Gönder

Her arama yapt???mda ekran?mdaki 'aktif aramalar'
yaz?s? benim de dikkatimi ?ekiyordu
asl?nda ama durumun fark?nda de?ildim. ##002# 'i
arad?m hemen ben de.
Ger?ekten de aktarma iptal dedi.
Demek bize sormadan arama aktarmas? komutu
verilmi?. Hemen siz de düzeltin.
ÇOK ÖNEML? !!!!! Lütfen Hemen Uygulay?n...
Okuyaca??n?z yaz? AVEA, TURKCELL ve VODAFON 'u
karalama kampanyas?
de?ildir. Her ne kadar ilk okudundu?unda ?üphe
ile yakla??lsa da,
deneyince gördüm. Siz de mutlaka iletebildi?iniz
kadar herkese bu maili
forward edin.
AVEA, TURKCELL VE VODAFON KULLANANLAR
Telefonunuzdan hemen ##002# yi tu?lay?n ve
aray?n. Ekran?n?za aktarma
iptal diye bir yaz? gelecek. Böylece bugüne kadar
sizden para k?rpan!!
yönlendirmeyi kald?rm?? oluyorsunuz. Bu i?lemi
yapmad???n?z
müddet?e, size ula?amayan herkesten bir kontör
dü?ülüyor...
Bunu AVEA, TURKCELL ve VODAFON kullanan herkese
göndermenizi rica
ediyorum. Göndermedi?iniz takdirde sizin her
araman?zda da , sizden de kontör
dü?üyor.
E?er arad???n?z ki?inin telefonu da telesekreter
ayarli ise,
dinledi?iniz 1 sn'lik 'arad???n?z ki?iye
ula??lam?yor' mesaj? i?in de
bir normal arama kar??l??? ücretlendiriliyorsunuz !!!
??in garip olan kismi bu de?il asl?nda. Normal
AVEA, TURKCELL ve
VODAFON hatlar?nda default (fabrika ç?k???)
olarak ayarli bir telesekreter yokken, herkese bu
telesekreter otomatik
olarak ayarl? geliyor!!! Yani, sizin hi?bir
?eyden haberiniz yokken,
tabiri yerindeyse belli etmeden sizden h?nc?n?
al?yor.
Arkada??n?z? arad???n?z ve ula?amad?n?z m?? Hemen
1.5kontor .
Ä°ki dakika sonra yine mi ula?amadiniz bir 1,5
kontör daha...
Ä°?in daha da kötüsü kimsenin böyle bir
uygulamadan haberi yok,
herkes (di?er operatörlerde oldu?u gibi) aran?lan
telesekreterin bedava
olmas?n? bekliyor.
Bu olay? iptal ettirmek ise daha da komik; AVEA,
TURKCELL ve VODAFONE'yi
ar?yorsunuz, durumu anlat?yorsunuz. Görevliler de
size AVEA, TURKCELL ve
VODAFON hatl? telefonunuzdan ##002# 'yi araman?z
durumunda tele sekreterin kald?r?labilece?ini anlat?yorlar.
Dr. M. Turan Ã?uhadar
Vali Yard?mc?s?
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 19/09/2008 14:00:44 (Cum)    Mesaj konusu: UNUTMAYALIM Alintiyla Cevap Gönder

Birinci Dünya Sava??'nda ?ngilizlere,150 bin askerimiz esir dü?tü.Bu askerlerden bir k?sm? da M?s?r'?n
?skenderiye ?ehri yak?nlar?nda bulunan Seydibe?ir Usare Kamp?'na Hapsedildi.
Kamp?n tam ad?,'Seydibe?ir Kuveysna Osmani Useray-I Harbiye Kamp?' idi. Bu kampta, 1918'de
Filistin Cephesinde esir dü?en 16. Tümen'in 48. Alay?'na ba?l? Osmanl? Askerleri Tutuluyordu.
12 Haziran 1920'ye kadar Iki y?l boyunca Her türlü i?kence, eziyet, a??r hakaretler ve a?a??lamaya maruz kald?lar.
?nsanl?k d??? muamelenin nedeni ise Ermeniler idi…
Kamptaki, Türkçe bilen Ermeni tercümanlar?n Yalan yanl?? çevirileri ve k??k?rtmalar? nedeniyle,
kamplar?n ?ngiliz komutanlar?, az?l? Türk Dü?man? haline gelmi?lerdi.
Sava? bitmi?ti.Ancak, Kamptaki a??r ko?ullar nedeniyle ölenler d???ndaki askerleri Teslim etmek,
?ngilizlerin i?ine Gelmiyordu.
Çünkü, olas? yeni bir sava?ta, Bu askerlerin yeniden kar??lar?na ç?kabilecekleri, Ermeniler taraf?ndan,
?ngilizlerin beyinlerine i?lenmi?ti.
Çözüm Toplu katliamd?…
Askerlerimiz, Mikrop k?rma bahanesiyle, süngü zoruyla Dezenfekte havuzlar?na sokuldu.
Ancak;Suya normalin çok üzerinde 'krizol' maddesi kat?lm??t?..
Mehmetçik, Suya daha aya??n? soktu?unda, a??r? krizol maddesi nedeniyle ha?lan?yordu.
Ancak, ?ngiliz Askerleri, dipçik darbeleri ile askerlerimizin havuzdan ç?kmalar?na izin vermiyorlard?.
Mehmetçikler, Bellerine kadar gelen suya ba?lar?n? sokmak istemediler.
Ancak, Bu kez ?ngilizler havaya (ba?lar?n?n üzerine) ate? etmeye ba?lad?.
Askerlerimiz, ölmemek için, çömelerek ba?lar?n? suya soktular.
Ancak, ba??n? Sudan kald?ran art?k göremiyordu. Çünkü gözleri yanm??t?…
D??ar? ç?kanlar?n halini gören s?radaki askerlerimizin direni?leri de fayda etmedi
Ve 15 000 (15 bin) askerimiz kör oldu.
Bu vah?et, 25 May?s 1921 tarihinde TBMM.' de görü?üldü.
Milletvekilleri Faik ve ?eref Beyler Bir önerge vererek, M?s?r'da esirlerin Krizol banyosuna sokularak,
15 bin vatan evlad?n?n gözlerinin kör edildi?ini, Bunun faili olan ?ngiliz doktor,Garnizon Komutan? ve
Askerlerin cezaland?r?lmas? için, TBMM' nin te?ebbüse geçmesini istediler.
Ancak, Yeni kurulan devletin bin türlü derdi vard?.A??r sorunlarla u?ra?an TBMM' de
Bu hesap sorma i?i Unutuldu gitti.
Ama onlar Unutmuyorlar…
Kendi ihanetlerini bile soyk?r?m ambalaj?na sar?p, dünya kamuoyuna Sunuyorlar.
En üzücü olan? da Malum birilerinin, Bu karalama kampanyalar?na çanak tutmas?…
ERMEN?LER SOYKIRIM YAPILDI D?YE DÜNYAYI AYA?A KALDIRIYOR.
B?Z?M TAR?H?M?ZDEN HABER?M?Z YOK.!!!
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 14/10/2008 05:51:38 (Sal)    Mesaj konusu: TRAF?K KAZALARINDA Alintiyla Cevap Gönder

TRAF?K KAZASI GEÇ?RD?N?Z. YARALI VAR,HASTANEYE G?TT?N?ZS?ZLER?N 2918 NOLU YASAYI B?LMED?G?N?Z? ZANNEDEREK,'YAPILACAK MÜDAHALE VE TEDAV? ÜCRETLER?N? ÖDEYECE??N?ZE DA?R?U BELGEY? ?MZALAYIN' TEKL?F? ?LE KAR?ILA?IRSINIZ....ANCAK S?Z DE 'BU BELGEY? ?MZALAMAZSAM, BANA MÜDAHALE VE TEDAV? ETMEYECE??N?ZE DA?R B?R BELGEY? ?MZALAYIP GET?R?N' DED???N?Z ANDA, HASTANEN?N BÜTÜN ?MKANLARI S?Z?N ?Ç?N SEFERBER OLACAKTIR.2918 SAYILI TRAF?K KANUNUNU MUTLAKA OKUYUNTÜKET?C?LER B?RL???, KAZAZEDELER?N HAKLARIYLA ?LG?L? B?R RAPOR HAZIRLADI.TRAF?K KAZASI SONUCU YARALANAN VE HASTANEYE KALDIRILARAK TEDAV?ALTINA ALINAN KAZAZEDELER?N, KANUNA GÖRE TEDAV? ?Ç?N ÜCRETÖDEMEMES? GEREKT??? BEL?RT?LD?.KAZA SONUCU YARALANAN VE *HERHANG? B?R HASTANEDE* TEDAV? GÖREN KAZAZEDELERDEN BU TEDAV?LER?NE KAR?ILIK HASTANE TARAFINDAN ÜCRET TALEP ED?LEMEYECE??N?N BEL?RT?LD??? RAPORDA, 2918 SAYILI TRAF?K KANUNU'NA GÖRE HERHANG? B?R TRAF?K KAZASI SONUCU YARALANAN K???,
EN KISA SÜREDE HASTANEYE YET??T?R?LMEK VE GEREKEN TEDAV?N?N YAPILMASI
HÜKÜMLER?N? ?ÇER?YOR.YÖNETMEL??E GÖRE; HASTANE AC?L SERV?S?, KEND?S?NE
GELEN KAZAZEDEN?N, MADD? DURUMU, SOSYAL GÜVENCES?N?N OLUP OLMADI?INA VE
HASTANIN ÖZELL???NE BAKMADAN, GEREKEN TEDAV?Y? VE MÜDAHALEY? HERHANG? B?R
ÜCRET TALEP ETMEDEN YAPMAK ZORUNDA. BU TEDAV? SONUCU OLU?AN MASRAFIN ?SE SA?LIK BAKANLI?I, KARAYOLLARI TRAF?K DÖNER SERMAYE ??LETMES? TARAFINDAN
KAR?ILANACAGININ BEL?RT?LD??? RAPORA GÖRE,VATANDA?LARIN HAKLARINI B?LMED???
?Ç?N SORUNLAR YA?ANDI?INI VE HASTANELER?N BU KANUNDAN B?HABERM?? G?B? GÖZÜKÜP
VATANDA?TAN PARA TALEP ETMELER?N?N SUÇ OLDU?U BEL?RT?LD?. KAZASIZ GÜNLER D?LEG?YLE...
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 03/11/2008 15:58:21 (Pts)    Mesaj konusu: Bilmekte fayda var Alintiyla Cevap Gönder

SAKIN BU NUMARAYI ARAMAYIN!

E?er; birisi sizi cep telefonunuzdan arayarak 'ESAT' veya 'ERICAL' adl? bir firmadan ar?yoruz telefonunuzu kontrol etmek zorunda oldugunu ve bunun için ' 9090' ? araman?z? söylerse telefonunuzu derhal kapat?n ve söylenen numaray? sak?n aramay?n. Söz konusu numaray? çevirmeniz, kar??n?zdaki bu sahs?n sizin bütün kimlik bilgilerinize ula?mas?n? ve yapaca?? tüm telefon görü?melerini sizin hesab?n?za geçirmesini sa?layackt?r!
[ lütfen, güç durumda kalmamalar? için, bu notu yakin dostlar?n?za da ula?t?rarak onlar? da bilgilendirin. ]

?stanbul Büyük?ehir Belediyesi
Bilgi ??lem ?ube Müdürlü?ü
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
kardelen
Üyeler


Kayit: 20 Sub 2007
Mesajlar: 670
Konum: Antalya

MesajTarih: 10/10/2009 09:22:24 (Cmt)    Mesaj konusu: Neredeyim... Alintiyla Cevap Gönder

Uluda?'da genç bir kayakç?n?n ölümüyle sonuçlanan olayda Ceptelefonu ?irketi, Telekomünikasyon Kurumu kurallar?ndan olan; "konum bilgileri sadece savc?l?k talebi halinde verilebilir, ?ah?slara veya ba?ka kurumlara verilemez" kural? gere?ince bilgi veremedi?i ve bürokratik i?lemlerin uzamas? nedeniyle genç kayakç?n?n ölümü sonras?nda suçlanm??t?.
Durumu de?erlendiren Ceptelefonu ?irketleri, mevcut kural? çi?nemeden duruma çözüm aram?? ve a?a??daki düzenlemeyi hayata geçirmi? bulunmaktad?r.
Bütün Ceptelefonu aboneleri'nin bilmesi gerekti?ini dü?ünerek payla??yorum...

Ceptelefonu abonelerine bir servis yap?ld?.

?u an aktif.

Herhangi bir ?ekilde kaybolan ki?i; ACIL yada NEREDEYIM yaz?p 7777 veya 2222 numaras?na mesaj gönderirse, kendisine BULUNDUGU YER GAYET AYDINLATICI BIR SEKILDE mesaj olarak gönderiliyor.

Normalde 2sms/4 kontör. Fakat kontörünüz olmasa da mesaj gönderiliyor.
Tüm Ceptelefonu abonelerinin bilmesinde fayda var. Lütfen mümkün oldu?unca da??tal?m.

KAYBOLMAK veya en yak?n polise, jandarmaya veya sa?l?k kurulu?una acil ihtiyaç olabilir.

Hepimizin ba??na gelebilecek bir olayd?r...

Cep Telefonuna Gelen Cevap Mesaj Örne?i;

BULUNDUGUNUZ BOLGE:
Istanbul,Kadikoy,Icerenkoy, Karaman Ciftlik Yolu caddesi

COGRAFI KONUMUNUZ:
(40 derece 58 dk 44 sn Kuzey, 29 derece 06 dk 22 sn Dogu)

SIZE EN YAKIN NOKTALAR:
Tem Polis Buro Amirligi 103 m (+902164104113),
Ozel Avicenna Hastanesi 225 m (+902165741000),
Infotech Bilisim ve Iletisim Teknolojileri .S. 32 m (+902165740505)

Polis Imdat 155, Alo Jandarma 156, Hizir Acil 112, Itfaiye 110
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder
çAPKINKayit: 18 Nis 2007
Mesajlar: 326
Konum: ANTALYA

MesajTarih: 05/03/2010 13:05:03 (Cum)    Mesaj konusu: Re: Bu yaz?lanlar gerçekmi ? Alintiyla Cevap Gönder

su_co yazmis:
80 y?l önce
"Ne mutlu Türküm diyene"
ATATÜRK

80 y?l sonra
"Sen ne mutlu Türküm dersen oda ne mutlu Kürdüm der. Türklük yerine Türkiyelilik bilinci yerle?tirilmelidir"
Tayyip Erdo?an

"Cumhuriyetin ilan? ?stanbul'un tarihi de?erini ve sayg?nl???n? dü?ürmü?tür"
Kadir Topba?

"Kürtlerin gelece?i ve özgürlü?ü için Türk askerinin kan?n?n oluk oluk akmas? gerekir"
Leyla Zana

"Toprak tek ba??na bir anlam ifade etmiyor. APO Türklere Allah?n bir lütfüdür.
Ä°nsanlar? öldürmek yerine Kürtlere istedikleri topraklar? vermek gerekir"
Ahmet Altan

"Türkiye, sadece Türklere b?rak?lmayacak kadar önemli bir ülkedir"
M.Ali Birand

"Atatürk öldü?ünden beri hala zenginlik ve özgürlük üretemiyorsak sebebi Kemalizm'dir"
Ahmet Altan

"Vatan sevgisi nedir ki? Vatan? sevece?inize gidin evde kar?n?z? sevin"
Çetin Altan

"Memleketi bir çift kad?n memesine satar?m"
Ahmet Altan

"Kimse söylemiyor bari ben söyleyeyim. Türkiye'de 1 milyon Ermeniyle 30 bin Kürt katledildi"
Orhan Pamuk

"Türk Silahl? Kuvvetlerine kar?? s?rt?m?z? Amerika'ya dönmeliyiz"
Fetullah Gülen

"Bo?azlar milletler aras? bir komisyona devredilmelidir"
Rahmi Koç

Buyur i?te;
Bu ?.... ler ülkemizi bir çift kad?n memesine sats?nlar diye bizim askerlerimiz ölüyor de?il mi?
Bu ölen askerlerimiz evde kar?lar?n? sevmek yerine da?larda canlar?n? verecek kadar canlar?ndan bile çok sevdikleri vatanlar?n? vatan?n yan?s?ra böle konu?an i..neleri,kar?lar? ve evlatlar?n? koruyorlard? ama bu ?e...fsizler dönüp böle konu?uyoor yaaa deli olcamm ne biçim insanlarla ya??yoruz yahu... ?nsan bile de?iller yaa neyseee bunlara verecek cevab?m çok ama buraya yaz yaz bitmezzz

_________________
UÇURUMUN KENARINDA OLSAN B?LE HAYATA GICIKLIK OLSUN D?YE GÜLÜMSE Smile
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 04/07/2010 10:14:15 (Pzr)    Mesaj konusu: H?yar?n özellilkleri Alintiyla Cevap Gönder

Bir süre önce bu bilgiler "The New York Times" gazetesinde yay?mland?.

1. H?yar, günlük ihtiyac?n?z olan birçok vitamini içerir. Tek bir h?yarda Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B3, Vitamin B5, Vitamin B6, Folik Asit, Vitamin C, Kalsiyum, Demir, Ma?nezyum, Fosfor, Potasyum ve Çinko ihtiva eder.

2. Ö?leden sonra yurgunluk mu hissettiniz? Kahveyi, çay?, so?uk içecekleri bir taraf b?rak?n ve bir h?yar yiyin. H?yar iyi bir B vitaminler ve Karbohidratlar kayna??d?r ve yedi?inizde saatler sürecek yorgunlu?unuzu k?sa bir sürede ortadan kald?r?r.

3. Banyo veya du?tan sonra aynan?z?n bu?ulanmas?ndan ?ikayetçi misiniz? Bir h?yar dilimini al?p aynay? ovun. Hem bu?ulanma yok olacak hem de p?r?ldayan bir aynaya ve nefis bir kokuya sahip olacaks?n?z.

4. Ha?ereler bahçenizi veya saks? bitkilerinizi mahvediyor mu? Bahçeniz için bir aluminyum taba?a (ya da aluminyum folyoya) h?yar dilimlerini koyup, ortada bir yere yerle?tirin. Saks?lar?n?za ise birkaç dilimi topra??n üzerine yine aluminyum tabak veya folyo ile yerle?tirin. Bütün mevsim ha?erelerden kurtulacaks?n?z. H?yardaki kimyasallar aluminyum ile etkile?erek insanlar?n alg?layamad??? ama ha?ereleri deli eden bir koku yayar ve onlar?n ortadan kaybolmalar?na neden olur.

5. Bayanlar, soka?a ç?kmadan önce veya denize-havuza girmeden önce bir süreli?ine selülitlerinizden kurtulmak ister misiniz? Sorunlu bölgelerinizi birkaç dakika süreyle h?yar dilimleriyle ovun. H?yardaki fitokimyasallar derinizdeki kollajenlerin gerilmesini sa?lar, d?? tabakay? s?k?la?t?rarak selülitlerin görüntüsünü azalt?r. Ayn? ?ekilde k?r???kl?klara da iyi gelir (özellikle de göz civar?ndaki).

6. "Ak?amdan kalma" sorununuzdan veya kötü bir ba? a?r?s?ndan kurtulmak ister misiniz? Yata?a girmeden önce birkaç dilim h?yar yiyin ve ertesi sabah dipdiri, ba? a?r?s?z kalk?n. H?yar, vücudun kaybetmi? oldu?u gerekli besinleri takviye edici yeterli miktarda ?eker, B vitaminleri ve elektrolitleri ihtiva etti?i için yedi?iniz birkaç dilim sorunlar?n?z? hemen yok eder.

7. Özellikle diyet yapanlar, açl?k dürtünüzü ortadan kald?rmak m? istiyorsunuz? H?yar yiyin.

8. Evinizde ayakkab? boyan?z m? kalmad?? Taze kesilmi? bir h?yar ile ayakkab?n?z? ovalay?n. ?çerdi?i kimyasallar ayakkab?n?za hem harika görünen bir parlakl?k verir hem de deriyi su geçirmez hale getirir.

9. Evinizde bir kap?, pencere ya da benzer bir ?ey g?c?rt? m? yap?yor? Bir dilim h?yar? al?p g?c?rt? yapan yerlere sürtün (tabii sürtünme yapan yerlere, mente?enin d???na de?il!!) g?c?rt? gidecektir.

10. Kendinizi gergin, bitkin mi hissediyorsunuz (özellikle ders çal??an ö?renciler, yeni bebek sahibi olmu? anneler ve di?er herkes) ? Bir tas kaynar suyun içine bir bütün h?yar? ince dilimler halinde keserek koyun. Tas? da bulundu?unuz odada uygun bir yere koyun. H?yardaki kimyasallar ve di?er besinler kaynar suyun içine girince tepki gösterirler ve suyun buhar? ile birlikte bulundu?unuz odaya yay?larak nefis bir aroma yayarlar. Bu aroma sizlerin tüm gerginli?ini alarak sakin ki?ili?inize dönmenizi sa?layacakt?r. Özellikle ö?renciler bunu denemelidir.

11. Yemek yediniz (örne?in kebap) ve a?z?n?zdan kötü koku yay?yorsunuz. Bir h?yar dilimini al?p dilinizle dama??n?za yerle?tirin ve en az 30 saniye öyle tutun. A?z?n?zda kötü kokulara neden olan bakterilerin fitokimyasallar sayesinde ölmesi nedeniyle bu sorundan kurtulmu? olacaks?n?z. (So?an-sarm?sak kokusu konusunda bir bilgi yok. Bunu da siz deneyin ve sonucu görün.)

12. Evyelerinizi, lavabolar?n?z? çevreye zarar vermeyecek bir ?ekilde temizlemek ister misiniz? Bir dilim h?yar? al?p temizlemek istedi?iniz yeri ovun. Sadece y?llar?n birikimi lekeleri kirleri temizlemekle kalmaz, ayr?ca güzel bir parlakl?k verir temizledi?iniz yere. Bunun yan?nda elleriniz de o temizlik malzemelerin verdi?i zararlardan kurtulmu? olur.

13. Kalemle yazarken bir hata yapt?n?z ve hatay? silmek istiyorsunuz. H?yar kabu?unu al?p yava? ve nazikçe silmek istedi?iniz yaz?ya sürtün. Boya kalemlerinde ve keçe kalem yaz?lar?nda da oldukça yararl?. (Bilirsiniz bazen çocuklar?m?z duvarlara yaz?lar yazar, resimler yaparlar. Onlarda da deneyebilirsiniz.)
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
Önceki mesajlari göster:   
Yeni baslik gönder   Basliga cevap gönder    antalyaili.com Forum Ana Sayfa -> Genel Tüm zamanlar GMT +2 Saat
Sayfaya git Önceki  1, 2, 3
3. sayfa (Toplam 3 sayfa)

 
Geçis Yap:  
Bu forumda yeni basliklar açamazsiniz
Bu forumdaki basliklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarinizi degistiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarinizi silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsiniz


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Turkey & Erdem Çorapçioglu