antalyaili.com
Antalya hakkında herşey
 SSSSSS   AramaArama   Üye ListesiÜye Listesi   Kullanici GruplariKullanici Gruplari   KayitKayit   ProfilProfil   Özel mesajlarinizi kontrol etmek için giriş yapinÖzel mesajlarinizi kontrol etmek için giriş yapin   GirisGiris 
Start Geesee CHAT

Okumaya De?er
Sayfaya git 1, 2  Sonraki
 
Yeni baslik gönder   Basliga cevap gönder    antalyaili.com Forum Ana Sayfa -> Genel
Önceki baslik :: Sonraki baslik  
Yazar Mesaj
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 01/08/2008 14:10:54 (Cum)    Mesaj konusu: Okumaya De?er Alintiyla Cevap Gönder

Bir Okul Arkada??m?n gönderdi?i maili sizlerle payla?mak istedim


Genç bir Yönetici, yeni Jaguar? içinde kurulmu?, biraz da h?zl?ca, bir
mahalleden geçiyordu.
Park etmi? arabalar?n aras?ndan yola f?rlayan bir çocuk olabilir
dü?üncesiyle dikkatini daha çok yol kenar?na vermi?ti. Bir ?eyin yola
f?rlad???n? görünce hemen fren yapt? ama arac? durana kadar geçen
mesafede yola çocuk f?rlamad?.
Bunun yerine, yepyeni arabas?n?n yan kap?s?na büyükçe bir ta? çarpt?.
Adam h?zl?ca frene yüklendi ve ta??n f?rlat?ld??? bo?lu?a do?ru geri
geri gitti. Sinirlenmi? olan genç adam arabas?ndan f?rlad? ve ta??
atan çocu?u kapt??? gibi yak?nda park etmi? olan bir araban?n
gövdesine s?k??t?rd?.
Bunu yaparken de ba??r?yordu:
Sen ne yapt???n? san?yorsun serseri? Bu yapt???n ne demek oluyor? O
gördü?ün yepyeni ve pahal? bir araba ve att???n o tas?n mahvetti?i
yeri düzelttirmek için kaportac?ya bir suru para ödemek zorunda
kalaca??m.'
Neden yapt?n bunu???''
Küçük çocuk üzgün ve suçlu bir tav?r içindeydi:
Lütfen, amca, lütfen k?zmay?n. Ben çok üzgünüm ama ba?ka ne
yapabilirdim, bilemedim. Ta?? att?m çünkü i?aret etmeme ra?men di?er
arabalar durmad?.'
Ã?ocuk gözlerinden süzülen ya?lar? elinin tersiyle silerek park etmi?
bir arac?n arkas?n? i?aret etti: 'Abim orada. Yoku?tan a?a??
yuvarland? ve tekerlekli sandalyesinden dü?tü ve ben onu
kald?ram?yorum.'
Ã?ocu?un ?imdi h?çk?r?klardan omuzlar? sars?l?yordu ve ?a?k?n adama sordu:
Onu kald?r?p tekerlekli sandalyesine oturtmama yardim
edebilirmisiniz? San?r?m abim yaraland? ve benim için çok a??r.'
Ne diyece?ini bilemez halde, genç yönetici bo?az?ndaki dü?ümden
yutkunarak kurtulmaya çal??t?. Yerde yatan sakat çocu?u kald?r?p
tekerlekli sandalyesine oturttu, cebinden temiz ve ütülü mendilini
ç?kart?p, çe?itli yerlerinde olu?mu? ve kanayan yara ve s?yr?klar?
dikkatlice silmeye çal??t?. Bir ?eyler söyleyemeyecek kadar
duygulanm?? olan genç adam, abisinin tekerlekli sandalyesini iterek
yava? yava? uzakla?an çocu?un ard?ndan bakakald?. Jaguar marka
arabas?na geri dönü?ü yava? yava? oldu ve yol ona çok uzun geldi.
Araban?n yan kap?s?nda ta??n b?rakt??? iz çok derin ve net görülür
?ekildeydi ama adam oray? hiçbir zaman tamir ettirmedi. Oradaki izi,
?u mesaj? hiç unutmamak için saklad?:

Hiçbir zaman yasam?n içinden, seni durdurmak ve dikkatini çekmek için
birilerinin ta? atmas?na mecbur kalaca?? kadar h?zl? geçme. Ya?am,
ruhumuza f?s?ldar ve kalbimizle konu?ur. Bazen, onu dinlemek için
vaktimiz olmuyorsa, bize ta? f?rlatmak zorunda kal?r. F?s?lt?y? dinle.
veya ta?? bekle.
Seçim senin'

Bir insan? fark etmek için 1 dakika,

Onun hakk?nda fikir üretebilmek için 1 saat,

Ondan ho?lanabilmek için 1 gün

Onu sevebilmek için 1 hafta

Ama Unutabilmek için bir ömur yetmezmi?.....
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 14/08/2008 14:40:40 (Prs)    Mesaj konusu: Müsait Olunca Beni Severmisin? Alintiyla Cevap Gönder

?çeri girer girmez ne?eyle ba??rd?:
-Anne biliyor musun bugün yuvada ne oldu?
- Görmüyor musun ? Telefonla konu?uyorum.
Herkesin sevdi?i ?ey birbirine benzemiyordu. Annesi telefonu, babas?
arabay? seviyordu.

Her?ey erteleniyordu, telefon ve araba söz konusu oldu?unda... Bir de
eve misafir gelecek oldu mu kendisine hiç yer kalm?yordu.
Nerelere gitseydi? Annesi kapatt? telefonu.

Mutfaktan tencere sesleri geliyordu. Ko?arak yan?na gitti:

-Sana yard?m edeyim mi ? dedi en sevimli halini tak?narak. Annesi
manal? manal? bakt?:
-Hay?rd?r? Bir yaramazl?k m? var? Bak bir de seninle u?rasmayay?m. Ã?ok
yorgunum zaten.

Yorgunluk nas?l bir?eydi ? Bazen elinde oyunca??yla uykuya dald???nda
anneannesi oyunca?? yava?ça elinden al?r :
-Nas?l yorulmu? yavrucak. Uykunun gülkokulu kollar? sars?n se ni
diyerek aln?na bir öpücük konduruverirdi.

Yorgunluk gül kokulu bir uykuya dalmaksa e?er, neden annesi kendisiyle
böyle k?zg?n k?zg?n konu?uyordu.

-Anneci?im yoruldu?un zaman gül kokulu uykulara dalars?n. Anneannem
öyle söylüyor.

-Uykuya dalay?m da gül kokular? kusur kals?n.Yorgunluktan ölüyorum.

Bu kelimeden nefret ediyordu.'Yorgunum, yorgun oldu?umdan, böyle yorgunken'....

-Anneci?im sen yorulma, diye...

-Yemekte konu?uruz çocu?um.Bankada i?ler yeti?medi. Baban gelene kadar
bunlar? bitirmem laz?m.Hadi sen oyna biraz.

Hani siz yoruluyorsunuz ya...Eeee....Bende oynamaktan yoruluyorum.Ne
yapay?m bilmem?

Yap?lmamas? gerekenleri biliyordu da büyükler, yap?lmas? gerekenleri
hiç bilmiyorlard?. I??klar söndü birden.
Annesi öfkeyle söylenmeye ba?lad?.

-Mum da yok ! diye diye kar??t?rd? dolaplar? elyordam?yla.
Ã?ocuk s?rtüstü yat?p, anneannesi nin köyünü dü?ündü.Gaz lambas?n?n
?????nda deli ta v?an masal?n? anlat???n?.

Deli tavsan?n duvardaki aksini getirdi gözlerinin önüne. Anneannesi
gibi iki ellerini birle?tirip i?aret parmaklar?n? yukar? kald?rarak
tav?an kafas? yapt?.

''Bak deli tav?an'' diyerek parmaklar?n? oynatt?.Yoldan geçen
arabalar?n farlar? duvardaki tav?ana yol açt?.Tav?an alabildi?ine hür
dola?t? sa?da solda. Otlarla ku?larla konu?tu. Sonra yorgun dü?tü
.Duvardaki görüntü minik avuçlar?n aç?lmas?yla kayboldu. Kolu yava?ça
kanepeden a?a?? sarkt?.Sonra ???klar geldi.

Kad?n çocu?un hiç konu?mad???n? ak?l etti.Birden kanepeye ko?tu.
Küçücük dizlerini karn?na do?ru çekerek uykuya dalm??t?.

Masan?n üstündeki dosyalara bakt? i?renerek.Dindirilmez bir pi?manl?k
doldurdu içini.

Uyand?rmaktan korka korka küçük aln?na bir öpücük kondurdu.

Çocuk sanki bir ipucu bekliyormu?cas?na aralanan gözleriyle m?r?ldand?;
- ??in bitince beni sever misin anne? dedi.

Kad?n, sevilmek için randevu alan çocu?una bakarak sabaha kadar a?lad?.

Yukarda çok güzel anlatm?? bu yaz?y? kaleme alan insan, hepimiz ayn?s?n? yap?yoruz. erteliyoruz Sad
Sonra
kaybedince içindeki yara s?zlay?p duruyor
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 19/08/2008 06:15:42 (Sal)    Mesaj konusu: Ö?renmek Alintiyla Cevap Gönder

Ö?REND?M…

?nsanlara kendimi zorla sevdiremeyece?imi ö?rendim.
Yapabilece?in tek ?ey sevilebilecek biri olmak.
Gerisi onlara kalm??...
?nsanlar? ne kadar dü?ünürsen dü?ün,
Onlar?n seni o kadar dü?ünmediklerini ö?rendim.
Güven elde edebilmek için y?llar?n gerekti?ini,
Ama yok etmek için saniyelerin bile yetti?ini ö?rendim.
Önemli olan?n hayat?ndaki e?yalar?n de?il,
Hayattaki ki?ilerin oldu?unu ö?rendim.
?nsan?n ancak 15 dakika çekici olabildi?ini,
Ondan sonra al???ld??? ö?rendim.
Kendimi kar??la?t?rmak için ba?kalar?n?n en iyi yapt?klar?n? de?il,
Kendimin en iyi yapt?klar?n? k?stas almam gerekti?ini ö?rendim.
?nsanlar için olaylar?n de?il, onlar?n daha önemli olduklar?n? ö?rendim.
Her ne kadar ince kesersen kes,
Kesti?inin her zaman iki yüzü olaca??n? ö?rendim.
Sevdi?in ki?ilere sevgi dolu sözler söylemen gerekti?ini,
Belki bu son defa son görü?ün olabilece?ini ö?rendim.
Her ne kadar onu çok dü?ünsen de,
Yine de gidebilece?ini ö?rendim
Kahramanlar?n, yap?lmas? gerekenleri ne pahas?na olursa olsun,
Yapanlar oldu?unu ö?rendim.
?nsanlar?n seni hep hesaps?z sevdi?ini,
Ama bunu nas?l göstereceklerini bilemediklerini ö?rendim.
Sinirlendi?imde gerçekten buna de?se bile asla ac?mas?z olmamam gerekti?ini ö?rendim.
Gerçek dostlu?un ve gerçek a?k?n aram?zda uzak mesafeler olsa bile büyüdü?ünü ö?rendim.
Birisinin seni istedi?in gibi sevmemesi,
Onun seni tüm benli?iyle sevmedi?i anlam?na gelmedi?ini ö?rendim.
Bir arkada??n ne kadar iyi olursa olsun seni üzece?ini
Ve senin yine de onu affetmen gerekti?ini ö?rendim.
Bazen ba?kalar? taraf?ndan affedilmenin yetmedi?ini ö?rendim.
Kendini de affetmeyi ö?renmelisin.
Kalbin ne kadar k?r?lm?? olursa olsun,
Dünyan?n senin ac?lar?ndan dolay? durmayaca??n? ö?rendim.
Geçmi?imiz ve durumumuzun oldu?umuz ki?ili?i etkiledi?ini,
Ama olmam?z gerekene kar?? sorumlu oldu?umuzu ö?rendim.
?ki ki?inin tart??mas?n?n,
birbirlerini sevmedikleri anlam?na gelmedi?ini ö?rendim.
Ve tart??mad?klar? zaman da sevdikleri anlam?na gelmedi?ini.
Bazen ki?ili?ini eylemlerinin önüne koyman gerekti?ini ö?rendim.
?ki ki?inin tamamen ayn? olan bir ?eye bakt?klar?nda bile
Farkl? ?eyler görebildiklerini ö?rendim
Hayatlar?nda her zaman dürüst bir ?ekilde daha ileriye gitmek isteyen ki?ilerin,
Sonuçlar? önemsemediklerini ö?rendim.
Seni do?ru dürüst tan?mayan ki?ilerin,
Hayat?n? birkaç saat içinde de?i?tirebileceklerini ö?rendim.
Verebilece?in bir ?ey kalmad???nda bile bir arkada??n a?lad???nda,
Ona yard?m edebilecek gücü bulabilece?ini ö?rendim.

Yazman?n, konu?mak kadar duygusal gayret gerektirdi?ini ö?rendim.
En fazla önemsedi?im ki?ilerin, benden hep uzakla?t?r?ld?klar?n? ö?rendim.
?nsanlar? üzmeden ve duyarl? olarak kendi fikirlerini söylemenin
Çok zor oldu?unu ö?rendim.
Sevmeyi, Ve sevilmeyi ö?rendim...
Ö?rendim...

Yazan?n Beynine ve yüre?ine sa?l?k
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 26/08/2008 05:27:56 (Sal)    Mesaj konusu: Japon Bal?kç?lar? Alintiyla Cevap Gönder

Japonlar taze bal???hep çok sevmi?lerdir.
Fakat Japonya sahillerinde bol bal?k
bulmak mümkün olmamaktad?r.
Bal?kç?lar, Japon nüfusu doyurabilmek
için daha büyük tekneler
yapt?r?p daha uzaklara aç?labilmi?lerdir.
Bal?k için uzaklara gidildikçe, geri dönmesi de
daha çok vakit al?r olmu?tur.
Dönü? bir-iki günden daha uzarsa, tutulan
bal?klar?n da tazeli?i kaybolmaktad?r.
Japonlar tazeli?i kaybolmu? bal???n
lezzetini sevmemi?lerdir.
Bu problemi çözebilmek için bal?kç?lar
teknelerine so?uk hava depolar?kurdurmu?lard?r.
Böylece istedikleri kadar uza?a
gidip, tuttuklar?n?da so?uk hava deposunda dondurulmu?
olarak saklayabileceklerdi.
Ancak Japon halk?taze ile donmu? bal?k lezzet
fark?n?hissedebiliyordu.
Ve donmu? olanlara fazla para ödemek
istemiyorlard?.
Bal?kç?lar bu defa teknelerine bal?k
akvaryumlar?yapt?rd?lar.
Bal?klar içeride biraz fazla s?k??acaklard?,
hatta, birbirlerine çarpa çarpa birazda
aptalla?acaklard?, ama yine de canl?kalabileceklerdi.
Japon halk?canl?olmas?na ra?men bu bal?klar?n da
lezzet fark?n?anlayabiliyorlard?.
Hareketsiz, uyu?mu? vaziyette günlerce yol gelen bal???n,
canl?, diri hareketli taze bal??a göre
lezzeti yine de etkilenmi?ti.
Bal?kç?lar nas?l olacakta
Japonya'ya taze lezzetli bal???getirebileceklerdi?
Siz olsayd?n?z ne yapard?n?z ?
Hedeflerinize ula??r ula?maz, mesela mükemmel bir
e? buldunuz veya çok ba?ar?l?bir firmaya
girdiniz, borçlar?ödediniz v.s.
Heyecan?n?z kaybolmaya ba?lamaz m?? A??r?çal??man?z
gerekmiyorsa rahatlamaz m?s?n?z?
Lotoda büyük ikramiyeyi kazananlar paray?
savurmaya ba?lamaz m??
Japonlar?n taze bal?k probleminde oldu?u
gibi çözüm asl?nda basittir.
1950'lerde L.Ron Hubbart'?n gözlemledi?i üzere:
Ä°nsano?lu ancak h?rs iddias?içinde bulunursa
anormal çabalar sarfeder.
Ne kadar ak?ll?, uzman, inatç?iseniz iyi bir problemle
u?ra?maktan o kadar zevk al?rs?n?z.
Problem sizi ne kadar zorluyorsa ve siz onu ad?m ad?m
çözebiliyorsan?z bundan da o derece mutluluk duyars?n?z,
heyecan duyars?n?z ve enerji dolu, canl?, ayakta kal?rs?n?z.
Japonlarda bal?klar?yine teknelerindeki
akvaryumlarda tuttular,
ancak içine küçük bir de
köpekbal???att?lar.
Bir miktar bal?k köpekbal???taraf?ndan yutulmu?tu,
ama geride kalanlar son derece hareketli ve taze kalabilmi?lerdi.
Buradan da görülece?i üzere sorunlardan kaçmaktansa, onlar?n içine dal?p,
bo?u?mak ve çözümler üretmek gerekir
Sorunlar çok ve çe?itli olabilir.
Ümitsiz olmay?n.
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 02/09/2008 12:04:34 (Sal)    Mesaj konusu: Hayat Felsefesi Alintiyla Cevap Gönder

1-Hedeflerin olsun ve pe?lerini hiç b?rakma

2- yüzünden gülümsemeyi hiç eksik etme

3- mutlulu?unu ba?kalar?yla payla?

4- ihtiyac? olanlara yard?m et

5 - içindeki yaramaz çocu?u kaybetme

6- senden farkl? olanlarla da geçinmeyi iyi bil

7 - espiri anlay???n? kaybetme

8 - affetmeyi ö?ren

9 - az say?da ama gerçek dostlar edin

10 - ekip çal??malar?nda aktif ol

11 - ailenle e?lenmeye zaman ay?r

12 - her zaman güvenli ve gurulu ol

13 - senden güçsüzlere ho?görülü ol

14 - arada bir co?mas?n? da bil(a??r?ya kaçmadan tabi)

15 - i?lerini aksatma

16 - cesur ol

17 - ve paray? her?eyin üstünde tut MA!
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 17/09/2008 15:40:33 (Çrs)    Mesaj konusu: Annelik :) Alintiyla Cevap Gönder

Ben anne olmasayd?m e?er...

Topuksuz ayakkab?larla da ??k olunabilece?ini bilmeyecektim.

Hamileli?im esnas?nda 80'li kilolara kadar ç?k?p kendi çap?mda ilk defa bir
alanda rekorumu k?ramayacakt?m.

O küçücük ellerle renkli kartonlardan yap?lm?? bir ka??t parças?n?n bu kadar
de?erli olabilece?ini ö?renemeyecektim.

Kan yaps?n diye danadili ha?lay?p üzerine yumurta k?r?p a?z?n?n tad?na da
uysun diye çikolatal? pudingle kar??t?rmak gibi yarat?c?l???n s?n?rlar?n?
zorlayan tarifler ke?fedemeyecektim hiç.

Su almak için elimde kumanda ile buzdolab?n? açt???mda kumanday? buzdolab?na
koyacak kadar ya da evden ç?karken telsiz telefonu çantama atacak kadar
kendimden geçmeyecektim.

Birinin can? yand???nda ötekinin bu ac?y? hissedebilmesinin sadece ikiz
karde?lerde oldu?unu sanacakt?m.

Sabah?n köründe gözü kapal? mutfa?a kadar gidip, süt ?s?t?p yine gözü kapal?
dönme yetene?ini kazanamayacakt?m.

Ã?zümün çekir deklerini tek tek ç?karmak için insanüstü bir u?ra?a asla
girmeyecektim.

Bir insan?n gaz ç?karmas? beni bu kadar mutlu edemeyecekti.

Büyüdü?ünde arkada?lar?nla birlikte partilerde Süper Anne olarak e?lenmeyi
hayal edemeyecektim.

Babanla belki daha az kavga edecek ama sevginin evlat denilen ba?ka bir
boyutuna giremeyecektik.

Sevginin böylesine kar??l?ks?z olan?n? hiç tadamayacakt?m.

Annemi bu kadar çok sevdi?imi anlamayacakt?m.

Annesinden zorla ay?rd?lar diye 'Uçan Fil Dumbo!' çizgi filminde bö?ürerek
a?lamayacakt?m.

Geceleri kesintisiz uyuyacak, hafta sonunda sabahlar? istedi?im saatte
kalkacakt?m ama uyand???mda yana??ma konmu? minik ellerin s?cakl???
?s?tmayacakt? yüre?imi.

Ã?antamda sürekli bisküvi, ?slak mendil, bir adet oyuncak, dü?er bir yerin
kanar diye ay?c?kl? yara band? ta??mayacakt?m.

Ac?y? geçiren öpücü?ün gücüne inanmayacakt?m.

38,5 derece ate? beni de yak?p kavurmayacakt?.

Ya?mur sonras? çamurlu sularda z?plaman?n keyfine varamayacak, sen bir lokma
daha fazla yiyesin diye kalabal???n ortas?nda kafamda peçete dans?
yapmayacakt?m.

Sen olmasayd?n e?er ya?am?n karma??kl???n? unutup tekrar basit ya?amay?
ö?renemeyecektim.

Sen olmasayd?n e?er ben asla 'anne' olmayacakt?m.

Bir çocuk do?du?u anda, bir anne do?arm??... Bu laf?n do?rulu?una
inanmayacakt?m!

Al?nt?d?r....
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 05/10/2008 13:03:59 (Pzr)    Mesaj konusu: Aziz Nesin'den bir Al?nt? Alintiyla Cevap Gönder

Bir kad?n? a?latmak

Bir kad?n? a?latmak çok zor de?ildir asl?nda. Kad?nlar her ?eye
a?layabilir; bir filme bir ?ark?ya bir yaz?ya... En az erkekler kadar
yani! Ama bir kad?n? yürekten a?latmak zordur. E?er bir kad?n yürekten
a?l?yorsa a?latan

onun yüre?ine ula?m?? demektir. Ama o yüre?in de?erini bilememi? olacak
ki a?latan gözünü bile k?rpmadan teker teker bat?r?r i?nelerini yüre?e!

I?te o zaman koca bir yumruk gelir oturur bo?az?na kad?n?n. Yutkunamaz
nefes alamaz; çünkü o koca yumruk can?n? çok ac?t?r. Gözleri bu?ulan?r
kad?n?n sonra. A?lamayaca??m der içinden. Ama engel olamaz i?te.

Çünkü yüre?ine ula?m??t?r birileri ve i?neler saplamaktad?r.. Bu ac?ya ne
kadar kar?? koyabilir ki bir kad?n. ?nce ince süzülür ya?lar gözünden; önce
birkaç damla sonra bir ya?mur seli... Ve kad?n a?lar; hem de çok!

Sanmay?n ki gidene a?lar kad?n! Gidenin giderken kopartt??? yerdir onu
a?latan orada b?rakt??? yarad?r. O yaran?n hiç kapanmayaca??n? kapansa
bile izinin kalaca??n? bilir kad?n; o yüzden a?lar. Ama bilir misiniz
a?lamak kad?nlar? olgunla?t?r?r. Her damla daha çok kad?n yapar kad?nlar?.
Her damla bir derstir çünkü. Bazen kad?nlar a?lad???nda ço?u insan a?lama
niye a?l?yorsun ki de?mez onun için derler.

Bilmediklerindendir böyle demeleri. Çünkü yürekleri ac?yan kad?nlar
a?lamazlarsa ölürler. ?çlerindeki zehirdir onlar? öldüren!

A?layarak o zehirden kurtulur kad?nlar o irini temizlerler
yaralar?ndaki!

Çünkü bilirler o irin temizlenmezse iltihaba dönü?ür yaralar?.

Dönü?memesi laz?md?r oysa. O yüzden de bolca a?larlar. Zaman geçer sonra.

Kad?nlar kendilerine sar?lmay? ö?renirler. Umar?m ö?renirler yoksa
ruhlar sapk?n yollara çarpar kendini. Sapan ruhlar?n do?ru yolu bulmas? da
yeni ac?lar demektir. Bunu bilir kad?nlar o yüzden eninde sonunda
ö?renirler kendilerine sar?lmay?...

Çok a?layan kad?nlar bir çok ?eyden vazgeçen kad?nlard?r asl?nda. Her
damla olgunla?t?r?r kad?nlar? evet ama olgunla?t?kça o safça inand?klar?
a?k gerçe?i onlar?n gözünde küçülür.. Küçüldükçe de?erini yitirir ve i?te o
zaman kendilerine sar?l?p yeni bir kad?n yarat?rlar kendilerinden.
Güçlü yenilmez ma?rur ve a?ka inanmayan...

?nsanlar soruyorlar ço?u zaman neden bu kadar çok bekar kad?n var diye;
hepsi kariyer derdinde olan. Çünkü inançlar?n? yitirdi o kad?nlar.
Zaman?nda yüreklerine o kadar çok i?ne sapland? ki o kadar çok a?lad?lar
ki! Art?k kendilerinden ba?ka bir do?ru olmad???na inan?yorlar o yüzden
kendilerine sar?l?yorlar. Çünkü biliyorlar ki sar?ld?klar? adamlar onlar?
hak etmedi; hem de hiçbir zaman! Hep bir ç?karlar? oldu sar?ld?klar?
adamlar?n. E o zaman niye sar?ls?nlar ki!
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 02/12/2008 06:58:47 (Sal)    Mesaj konusu: Bilge olmak kolay de?il Alintiyla Cevap Gönder

Eflatun'a iki soru sormu?lar:


Birincisi; ?nsano?lunun sizi "en çok ?a??rtan davran??lar? nelerdir?
Eflatun tek tek s?ralam??:

"Çocukluktan s?k?l?rlar ve büyümek için acele ederler.
Ne var ki çocukluklar?n? özlerler.
Para kazanmak için sa?l?klar?n? yitirirler.
Ama sa?l?klar?n? geri almak için para öderler.
Yar?ndan endi?e ederken bu günü unuturlar.
Dolay?s?yla ne bu günü ne de yar?n? ya?arlar.
Hiç ölmeyecekmi? gibi ya?arlar.
Ancak hiç ya?amam?? gibi ölürler."

S?ra gelmi? ikinci soruya;

"Peki sen ne öneriyorsun?"


Bilge yine s?ralam??:
"Kimseye kendinizi sevdirmeye kalkmay?n.
Yap?lmas? gereken tek ?ey sadece kendinizi sevilmeye b?rakmakt?r.

ÖNEML? OLAN; HAYATTA EN ÇOK ?EYE SAH?P
OLMAK DE??L, EN AZ ?EYE ?HT?YAÇ DUYMAKTIR."
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 15/12/2008 07:09:21 (Pts)    Mesaj konusu: Alintiyla Cevap Gönder

?? adam?n?n i?leri bozulmu?tu. Ne yapt?ysa olmuyordu. Bir zamanlar çok
ba?ar?l? bir insan olmas?na ra?men ?imdi büyük olan sadece
borçlar?yd?. Bir taraftan kredi verenler onu s?k??t?r?rken, di?er
taraftan da bir sürü insan ödeme bekliyordu. Çok bunalm??t? ve hiçbir
ç?k?? yolu bulam?yordu. Nefes almak için parka gitti. Bir banka
oturdu, ba??n? ellerinin aras?na ald? ve bu durumdan nas?l
kurtulaca??n? dü?ünmeye ba?lad?.

Tam bu s?rada birden, önünde ya?l? bir adam durdu. 'Çok üzgün
görünüyorsun. Seni rahats?z eden bir ?ey oldu?u belli… Benimle
Payla?mak ister misin?' diye sordu ya?l? adam. ??adam?n?n
yak?nmalar?n? dinledikten sonra da, 'Sana yard?m edebilirim' dedi. Çek
defterini ç?kard?. ??adam?n?n ad?n? sordu ve ona bir çek yazd?. Çeki
ona verirken de ?öyle dedi: 'Bu para senin. Bir y?l sonra seninle
burada bulu?tu?umuzda bana olan borcunu ödersin. Hadi al' dedi. Ve
ya?l? adam geldi?i gibi h?zla gözden kayboldu.

??adam? elindeki çeke bakt?. Çekte 500 bin dolar yaz?yordu ve imza ise
John Rockefeller'e aitti, yani o gün için dünyan?n en zengin adam?na.
'Tüm borçlar?m? hemen ödeyebilirim' diye dü?ündü. John Rockefeller'e
ait bu çekle her ?eyi çözebilirdi. Ama çeki bozdurmaktan vazgeçti. Bu
de?erli çeki kasas?na koydu. Onun kasas?nda oldu?unu bilmenin
güveniyle yepyeni bir iyimserlikle i?ine tekrar dört elle sar?ld?.
Büyük küçük demeden tüm i?leri de?erlendirmeye ba?lad?. Ödeme
planlar?n? yeniden yap?land?rd?. ?yi yap?lan i?ler yeni i?leri
do?urdu. Birkaç ay sonra tekrar i?lerini yoluna koyabilmi?ti.

Takip eden aylarda ise borçlar?ndan tümüyle kurtulup hatta para
kazanmaya ba?lam??t?. Tüm bir y?l boyunca çal??t? durdu. Tam bir y?l
sonra, elinde bozulmam?? çek ile parka gitti. Kararla?t?r?lm?? saatin
gelmesini bekledi. Tam zaman?nda ya?l? adam?n h?zla ona do?ru
geldi?ini gördü. Tam ona çekini geri verip ba?ar? öyküsünü
payla?acakken bir hem?ire ko?arak geldi ve adam? yakalad?. Hem?ire
'Onu buldu?uma çok sevindim, umar?m sizi rahats?z etmemi?tir' dedi.
'Çünkü bu bey sürekli olarak huzur evinden kaç?p, bu parka geliyor.
Herkese kendisinin John Rockfeller oldu?unu söylüyor' diye ekledi.
Hem?ire adam?n koluna girip onunla birlikte uzakla?t?.

??adam? ?a?k?n bir ?ekilde öylece durdu kald?. Sanki donmu?tu. Tüm y?l
boyunca arkas?nda yar?m milyon dolar oldu?una inanarak i?ler alm??,
yapm?? ve satm??t?.
Birden, hayat?n?n ak???n?n de?i?tiren ?eyin para olmad???n? fark etti.
Hayat?n? de?i?tirenin yeniden kendinde buldu?u kendine güven ve inançt?.

ba?ar?n?n s?rr?, kasam?zda duran de?il, kendi kalbimizde ve kafam?zda
olanlard?r. Ba?ka yerde aramaya gerek yok.
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 02/02/2009 07:08:36 (Pts)    Mesaj konusu: Ne kadar hakl? Bilemedim Alintiyla Cevap Gönder

MAV? PAT?KL? OLMAK ZOR ZANAAT!
"Erkekler a?lamaz."
"Erkekler korkmaz."
"Erkekler kar? gibi gülmez…"
Derken ortal?k dul kad?ndan geçilmiyor!.. Zira erkekler genç ya?ta Hakk'?n rahmetine kavu?uyorlar…
Siz hiç kap? kom?usuna sabah kahvesine gidip kar?s?n? çeki?tiren erkek gördünüz mü?..
Fare görünce ba??ran?..
"Bu ara sinirlerim zay?f" deyip habire a?layan?..
Oysa onlar da kad?nlarla ayn? duygulara sahip olarak geliyorlar dünyaya.
Lâkin daha ilk gün ayaklar?na "mavi patik" giydirmek suretiyle "a??r ol bakal?m!" diyoruz onlara.
"Ne alâkas? var mavi patikle?" demeyin. Mavi, so?uk ve ciddî bir renktir. Kime isterseniz sorun. Ve kat'iyyen tesadüf de?ildir o patiklerin rengi. Dü?ünülmü?-ta??n?lm??, seçilmi?tir. Aya?a giydirildi?i anda kula?a ?unlar f?s?ldanm?? demektir:
"Sen erkeksin. Erkek olman?n gerekleri vard?r. Ömrünün sonuna kadar bunlar? yerine getirmekle yükümlüsün.

Ömrünün süresi ise 'çatlama katsay?na' ba?l?. ?çine ata ata ne kadar ya?ayabilirsen art?k.. Bize sorarsan pek uzun sürece?i kanaatinde de?iliz. Dikkat edece?in husus, en dramatik hallerde bile mavi patikli oldu?unu unutmamand?r.
Misâl:
Â??k oldun… Sak?n belli etme. B?rak kar??ndaki yans?n tutu?sun. Sen a??r ol molla desinler, yeter ki â??k demesinler.
Misâl:
Sevgilinden ayr?ld?n… Sak?n a?lay?p s?zlama. Yine b?rak kar??ndaki y?k?l?p sürünsün. Gözya?? dedi?in kad?n k?sm?na yak???r. Zaten senin gözya?? bezlerin mavi patik operasyonuyla al?nm?? bulunuyor.
Misâl:
Eve h?rs?z girdi. T?k?rt? duydunuz, ya da h?rs?zla burun buruna geldiniz. Kim bo?u?acak adamla?.. Bak bakal?m kar?n?n ayaklar?na, ne renk patikleri?.. Pembe!
Ya h?rs?z?nkiyle seninki?.. Mavi!.. Kural: Mavililer bo?u?acak, pembeliler ba??racak… Herkes görevini bilsin. Ta do?umhânede yap?ld? bu i? bölümü.
Misâl:
E?inle kavga ettin. Ne yapacaks?n?.. Hiç. ??ine gidip hiçbir ?ey olmam?? gibi çal??acaks?n. "Ay ?smail çok sinirim bozuk, benimki sabah sabah anneme lâf etti" diyemezsin.
Kar?n o esnada telefonun ba??nda, bir sigara ve bir kahve e?li?inde arkada?lar?na seni çeki?tiriyor olabilir.
Olsun. Onun mazereti var: Patikleri pembe!
Misâl:
Evde âniden bir böcek peydahland?! Kim gidecek üstüne? Tabii ki sen. Zira kar?n?n gitmesi hiçbir i?e yaramaz.
Böcek renk körü mü? Maviyle pembeyi ay?ramaz m??
Ve sorar?m sana, hangi böcek pembeden korkar?
Ama mavi... B?rrrrr!
Misâl:
Sava?a gidilecek. Kim gidecek? Tabii ki Mehmetçik. Sen hiç ''Vatan sa?olsun'' diye ba??ran Ay?ecik gördün mü?
Benim bildi?im Ay?ecik kameran?n kar??s?nda "size baba diyebilir miyim amca?" diyordu. Ve hat?rlad???m kadar?yla omuzunda tüfek falan da yoktu."
Diyece?im; mavi patikli olmak zor zanaat.
Özellikle de seviyorken.. .

Dr. Ahmet Alt?ner
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 08/02/2009 07:31:46 (Pzr)    Mesaj konusu: Gelen bir mail :) Alintiyla Cevap Gönder

Bu zamana kadar bana zincir e-posta gönderen tüm dost ve arkada?lar?ma te?ekkürü bir borç bilirim;
Sayelerinde tuvalet temizlemekte kullan?ld??? ö?rendi?im kolay? içemez oldum.
Aids virüsü ta??yan i?neler k?ç?ma batar korkusuyla sinemaya gidemez oldum.
Deodorantlar kanser yap?yor diye sayelerinde art?k bir domuz gibi kokmaya ba?lad?m.
Telefon hatt?m? kullan?p bana borç takarlar korkusuyla telefonlara da cevap vermiyorum.
?çinden fare ya da fare zehiri ç?kar diye hiçbir kutu içece?i içmiyorum.
Çok sevdi?im içkime ilaç koyup beni uyuturlar,organlar?m? çalarlar ve buz dolu bir küvetin içinde uyan?r?m diye bana yakla?anlar? da tersliyorum.
Neyim var neyim yoksa sat?p hastanede yatan ve büyük ihtimalle ölmek üzere olan çocuklara yat?rmay? dü?ünüyorum.
Mail listesine kat?l?rsam alaca??m söylenen para, bilgisayar, cep telefonu ya da gezileri beklemekten de evden d??ar? ç?kamaz oldum.
Tuz Gölü'ne Konya'n?n katk?lar?ndan dolay? yemeklerim tuzsuz tats?z.
Msn paral? olacak;Adam ye?erecek mi,sararacak m? beklemekten de g?na geldi.
Excel hala ne zaman emekli olaca??m?z? da bildirmedi.
Bir maili forward etmedim, ba??ma ne belalar gelecek diye korkuyla beklemekten ruh sa?l???m? da kaybettim.
Multipl skleroz olunuyormu? diye diyet ürünleri dü?man?ma bile tavsiye etmiyorum.
Yerli mal? kullanaca??m derken marketlerde barkodu 869 ile ba?layan ürünleri aramaktan da gözlerimin biraz daha bozuldu?unu farkettim.
Sevgili dost ve arkada?lar?mdan gelen;
'lütfen okuyunuz', 'çok önemli', 'aman virüse dikkat', 'bilmem kim para da??t?yor', 'en az be? ki?iye yolla', 'inanmad?m ama do?ruymu?', 'ki?ili?ini test et', 't?kla para yolla, t?kla yard?m et', 'bilmemkim seni gözetliyor', 'bilmem kime mail at, haddini bildir', 'onu yeme bunu ye' ?eklinde ba?layan kerameti kendinden menkul, nev'i ?ahs?na münhas?r bu mailler sayesinde hep beraber 'kafay? çizme'ye ne kadar yak?n oldu?umuzu da mü?ahade etmi? oldum.

??MD?: E?er bu maili 60 saniye içinde 1200 ki?iye göndermezsen;
Bilesin ki bir ku? sabah ak?am kafana s?çacak ve hayat? sana dar edecektir.
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 16/02/2009 22:40:56 (Pts)    Mesaj konusu: Ahhh biz erkekler Alintiyla Cevap Gönder

ERKEKLERE...


KADINLARI MUTLU ETME SIRLARI


01. Saçlar?n? ok?a,
02. Yücelt,
03. ??mart,
04. Gözlerinin içine bak,
05. Gelece?e ait planlar yap,
06. Dil dök,
07. Yalvar,
08. Destek ol,
09. Yeme?e götür,
10. Al??veri?e götür,
11. Tekneye bindir,
12. Güldür,
13. Zeka oyunlar? yap,
14. Müzik dinlet,
15. Te?vik et,
16. Teskin et,
17. Affet,
18. Hayran kal,
19. Banyosunu haz?rla,
20. Güven ver,
21. Kap?y? tut,
22. Asansörde kat dü?mesine bas,
23. Arabas?n?n kap?s?n? aç,
24. Is?t,
25. Sar?l,
26. Öp,
27. Ona hasta ol,
28. Kula??na f?s?lda,
29. Ayaklar?na masaj yap,
30. Konsere götür,
31. Onu her yerde ve her zaman bekle,
32. Tanr?çan yap,
33. Onunla birlikte rejim yap,
34. Onunla birlikte spor yap,
35. O uyumadan uyuma,
36. O uyanmadan uyanma,
.
.
.
1000. Ne istedi?ini önceden anla,
1001. Günde yedi kez özür dile,
1002. Sürekli onu dinle,
1003. Yorgan? çekince ses etme,
1004. Yorgan? titretme,
.
.
.
6789. Spor araba al,
6790. Saat al,
6791. Yüzük al,
6792. Küpe al,
6793. Tra? ol,
6794. Saç seklini de?i?tir,
6795. Kareli gömlek giy,
6796. Yemin et,
6797. Dayan,
6798. Katlan.
.
.
.

BAYANLARA...

ERKEKLER? MUTLU ETME SIRLARI

01. Karn?n? doyur.
02. Televizyonun kumandas?n? ver.
03. Önünden çekil...
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 26/02/2009 17:26:22 (Prs)    Mesaj konusu: Evlat Alintiyla Cevap Gönder

Bir adam?n ya?l? bir babas? ve babas?na bakmaktan b?kan bir de kar?s? vard?.Kar?s? kocas?na:
- Ya beni b?rak,babanla kal,yahut baban? buradan uzakla?t?r, beraber kalmaya devam edelim.E?er sen babanla kalmay? tercih edeceksen,beni bo?a gideyim,diyordu.
Adamca??z ne yapaca??n? ?a??rm??t?:
- Ne yapal?m han?m,o benim babam; öldüreyim mi,ne yapabilirim onu? Biz bakmazsak ona bizden ba?ka kim bakar? dediyse de kar?s? iste?inde ?srar ediyordu.
Adam en sonunda babas?n? götürüp da?a b?rakmaya karar verdi.Yan?na o?lunu da alarak arabay? haz?rlad?.Babas?na da:
- Baba,?öyle da?a do?ru gitmek ister misin? Biz torununla beraber oduna gidiyoruz,sen de gel,dedi.Ve yan?na bir yatak bir miktarda yiyecek-içecek al?p da??n yolunu tuttu.
Da?da ormanl???n içine do?ru epey girmi?lerdi.Getirdi?i yata?? yere serip ihtiyar babas?n? üzerine yat?rd?:
- Baba sen burada biraz istirahat et! Biz biraz odun yap?p gelelim,dedi,oradan ayr?ld?lar.
Fakat odun falan yapmam??lard?.Babas?n? da?a b?rakman?n üzüntüsü içinde evin yolunu tuttular.
Yolda adam?n o?lu: Dedemi almayacak m?y?z baba? diye sordu.Adam: Dedeni oraya b?rakt?k.Art?k o ihtiyar oldu?undan orada kalacak.Biz eve gidelim,dediyse de torun ?srar ediyordu.Ben dedemi isterim...diye.En sonunda babas?na söz dinletemedi?ini anlayan çocuk:
- Baba,sen ihtiyarlad???nda ben de senin gibi ev-bark sahibi oldu?um zaman,seni getirip da?a m? b?rakaca??m?Sen dedem,ihtiyar oldu?u için b?rakt???m?z? söylüyorsun? deyince adam?n akl? ba??na geldi.
Sonunda kendinin de ba??na gelecekleri dü?ününce gidip da?a terketti?i babas?n? almaya karar verdi.
Da?da yapa yaln?z kalm??,kurtlar?n,ku?lar?n kendini parçalama zaman?n?n geldi?i dü?ünen ve elinden de hiçbir ?ey gelmeyen ihtiyar,kendisini almak için yoldan geri dönen o?luna:
- Evlad?m sen beni da?a b?rak?p gidemezsin.Çünkü ben babam? da?a b?rakmad?m.Ona ölünceye kadar hizmet ettim,dedi.
Adam babas?n? al?p eve getirdi.Her ne olursa olsun elinden geldi?ince,babas?na ölünceye kadar bakmaya karar verdi.
Bo?una dememi?ler:
- ''Bu dünya etme-bulma dünyas?d?r'' diye... Sen ne yaparsan sana da onun ayn?s?n?n yap?laca?? muhakkakt?r.
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 11/03/2009 11:09:48 (Çrs)    Mesaj konusu: Annelerimiz Alintiyla Cevap Gönder

Hala sizinleyse!!!

1 ya??n?zdayken sizi elleriyle besledi ve y?kad?. Bütün gece a?lay?p onu uyutmayarak te?ekkür ettiniz.

2 ya??n?zdayken size yürümeyi ö?retti. Size seslendi?inde odadan kaçarak te?ekkür ettiniz.

3 yas?n?zdayken size özenle yemekler haz?rlad?. Taba??n?z? masan?n alt?na dökerek te?ekkür ettiniz.

4 ya??n?zdayken elinize rengârenk kalemler tutu?turdu. Evin bütün duvarlar?na resim yaparak te?ekkür ettiniz.

5 ya??n?zdayken sizi cici k?yafetlerle süsledi. Gördü?ünüz ilk çamur birikintisine atlayarak te?ekkür ettiniz.

6 ya??n?zdayken okula kadar sizinle yürüdü. Sokaklarda 'GITMIYCEEEEEEEM' diye a?layarak te?ekkür ettiniz.

7 ya??n?zdayken size bir top hediye etti. Kom?unun camini k?rarak te?ekkür ettiniz.

9 ya??n?zdayken size dualar ö?retti, siz her seferinde unutarak te?ekkür ettiniz.

11 ya??n?zdayken sizi arkada??n?zla sinemaya götürdü 'Sen bizimle oturma' diyerek te?ekkür ettiniz.

12 ya??n?zdayken zararl? TV programlar?n? seyretmenizi istemedi. O evde de?ilken hepsini izleyerek te?ekkür ettiniz.

19 ya??n?zdayken okul masraflar?n?z? kar??lad?, sizi arabayla kampusa götürdü ve e?yalar?n?z? ta??d?.

Arkada?lar?n?z alay etmesin diye kampus kap?s?nda vedala?arak te?ekkür ettiniz.

21 ya??n?zdayken i? hayati ve kariyerinizle ilgili size fikir vermek istedi. 'Ben senin gibi olmayaca??m' diyerek te?ekkür ettiniz.

22 ya??n?zdayken kep giyme töreninizde size gururla sar?ld?. Avrupa seyahati için para isteyerek te?ekkür ettiniz.

25 ya??n?zdayken dü?ün masraflar?n?z? kar??lad?, sizin için hem mutlu oldu hem çok duyguland?. Siz dünyan?n bir ucuna ta??narak te?ekkür ettiniz.

30 ya??n?zdayken bebek bakimi hakk?nda size akil vermek istedi. 'Artik bu ilkel yöntemleri b?rak' diyerek te?ekkür ettiniz.

40 ya??n?zdayken sizi aray?p bir akraban?z?n do?um gününü hat?rlatt?. 'Anne i?im ba??mdan a?k?n' diyerek te?ekkür ettiniz.

50 ya??n?zdayken o çok hastaland?, hafta sonunda onu görmeye gitti?inizde mutlu oldu.
Ona ya?l?lar?n çocuk gibi nazl? oldu?unu söyleyerek te?ekkür ettiniz.

Derken bir gün..... o öldü.
O güne kadar onun için yapmad???n?z ne varsa, o anda kalbinize bir y?ld?r?m gibi du?tu....
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 11/03/2009 11:11:21 (Çrs)    Mesaj konusu: Güzel bir hikaye Alintiyla Cevap Gönder

'Evin telefonu sabaha kar?? üç buçukta çald?. Uyku sersemi adam telefonu açt?.
Telefondaki ses annesine aitti.
Tela?land?, korktu ba?lar?na bir ?ey mi gelmi?ti?
Annesi 'nas?ls?n o?lum iyi misin?' diye sordu.
O?lu ?a?k?n bir ifadeyle 'iyiyim anne hay?rd?r bir ?ey mi oldu siz iyi
misiniz?' dedi.
Annesi 'biz iyiyiz bir ?eyimiz yok sadece sesini duymak istedim' dedi.
O?lu da 'anne bunun için mi arad?n saat sabah?n üçbuçu?u yar?nda
konu?abilirdik' diyince annesi de 'rahats?z m? ettim o?lum?' dedi.


O?lu 'evet anne rahats?z ettin' diyince annesi

'30 sene önce sen de beni bu
saate rahats?z etmi?tin, do?um günün kutlu olsun'
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
Önceki mesajlari göster:   
Yeni baslik gönder   Basliga cevap gönder    antalyaili.com Forum Ana Sayfa -> Genel Tüm zamanlar GMT +2 Saat
Sayfaya git 1, 2  Sonraki
1. sayfa (Toplam 2 sayfa)

 
Geçis Yap:  
Bu forumda yeni basliklar açamazsiniz
Bu forumdaki basliklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarinizi degistiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarinizi silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsiniz


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Turkey & Erdem Çorapçioglu