antalyaili.com
Antalya hakknda herey
 SSSSSS   AramaArama   閍e Listesi閍e Listesi   Kullanici GruplariKullanici Gruplari   KayitKayit   ProfilProfil   畤el mesajlarinizi kontrol etmek i蓾n giri yapin畤el mesajlarinizi kontrol etmek i蓾n giri yapin   GirisGiris 
Start Geesee CHAT

Hayvan Haklar覺 Yasas覺

 
Yeni baslik g霵der   Basliga cevap g霵der    antalyaili.com Forum Ana Sayfa -> Antalya Ve Evcil Hayvanlar
琄ceki baslik :: Sonraki baslik  
Yazar Mesaj
kardelen
Üyeler


Kayit: 20 Sub 2007
Mesajlar: 670
Konum: Antalya

MesajTarih: 26/03/2009 15:44:16 (Prs)    Mesaj konusu: Hayvan Haklar覺 Yasas覺 Alintiyla Cevap G霵der

1.KISIM

MADDE 1. - Bu Kanunun amac覺; hayvanlar覺n rahat yaamlar覺n覺 ve hayvanlara iyi ve uygun muamele edilmesini temin etmek, hayvanlar覺n ac覺, 覺st覺rap ve eziyet 癟ekmelerine kar覺 en iyi ekilde korunmalar覺n覺, her t羹rl羹 maduriyetlerinin 繹nlenmesini salamakt覺r.

MADDE 2. - Bu Kanun, ama癟 maddesi dorultusunda yap覺lacak d羹zenlemeleri, al覺nacak 繹nlemleri, salanacak eg羹d羹m羹, denetim, s覺n覺rlama ve y羹k羹ml羹l羹kler ile t璽bi olunacak ceza簾 h羹k羹mleri kapsar.

MADDE 3. - Bu Kanunda ge癟en terimlerden;
a)Yaama ortam覺: Bir hayvan覺n veya hayvan topluluunun doal olarak yaad覺覺 yeri,
b) Etoloji: Bir hayvan t羹r羹n羹n doutan gelen, kendine 繹zg羹 davran覺lar覺n覺 inceleyen bilim dal覺n覺,
c) Ekosistem: Canl覺lar覺n kendi aralar覺nda ve cans覺z 癟evreleriyle ilikilerini bir d羹zen i癟inde y羹r羹tt羹kleri biyolojik, fiziksel ve kimyasal sistemi,
d) T羹r: Birbirleriyle 癟iftleebilen ve 羹reme yeteneine sahip verimli d繹ller verebilen populasyonlar覺,
e) Evcil hayvan: 襤nsan taraf覺ndan k羹lt羹re al覺nm覺 ve eitilmi hayvanlar覺,
f) Sahipsiz hayvan: Bar覺nacak yeri olmayan veya sahibinin ya da koruyucusunun ev ve arazisinin s覺n覺rlar覺 d覺覺nda bulunan ve herhangi bir sahip veya koruyucunun kontrol羹 ya da dorudan denetimi alt覺nda bulunmayan evcil hayvanlar覺,
g) G羹癟ten d羹m羹 hayvan: Bula覺c覺 ve salg覺n hayvan hastal覺klar覺 haricinde yalanma, sakatlanma, yaralanma ve hastalanma gibi 癟eitli nedenlerle fizik簾 olarak i yapabilme yeteneini kaybetmi binek ve y羹k hayvanlar覺n覺,
h)Yabani hayvan: Doada serbest yaayan evcilletirilmemi ve k羹lt羹re al覺nmam覺 omurgal覺 ve omurgas覺z hayvanlar覺,
覺) Ev ve s羹s hayvan覺: 襤nsan taraf覺ndan 繹zellikle evde, iyerlerinde ya da arazisinde 繹zel zevk ve refakat amac覺yla muhafaza edilen veya edilmesi tasarlanan bak覺m覺 ve sorumluluu sahiplerince 羹stlenilen her t羹rl羹 hayvan覺,
j) Kontroll羹 hayvan: Bir kii, kurulu, kurum ya da t羹zel kiilik taraf覺ndan sahiplenilen, bak覺m覺, a覺lar覺, periyodik sal覺k kontrolleri yap覺lan iaretlenmi kay覺t alt覺ndaki ev ve s羹s hayvanlar覺n覺,
k) Hayvan bak覺mevi: Hayvanlar覺n rehabilite edilecei bir tesisi,
l) Deney: Herhangi bir hayvan覺n ac覺, eziyet, 羹z羹nt羹 veya uzun s羹reli hasara neden olacak deneysel ya da dier bilimsel ama癟larla kullan覺lmas覺n覺,
m) Deney hayvan覺: Deneyde kullan覺lan ya da kullan覺lacak olan hayvan覺,
n) Kesim hayvan覺: G覺da ama癟l覺 kesimi yap覺lan hayvanlar覺,
o) Bakanl覺k: evre ve Orman Bakanl覺覺n覺,
襤fade eder.

MADDE 4. - Hayvanlar覺n korunmas覺na ve rahat yaamalar覺na ilikin temel ilkeler unlard覺r:
a) B羹t羹n hayvanlar eit doar ve bu Kanun h羹k羹mleri 癟er癟evesinde yaama hakk覺na sahiptir.
b) Evcil hayvanlar, t羹r羹ne 繹zg羹 hayat artlar覺 i癟inde yaama 繹zg羹rl羹羹ne sahiptir. Sahipsiz hayvanlar覺n da, sahipli hayvanlar gibi yaamlar覺 desteklenmelidir.
c) Hayvanlar覺n korunmas覺, g繹zetilmesi, bak覺m覺 ve k繹t羹 muamelelerden uzak tutulmas覺 i癟in gerekli 繹nlemler al覺nmal覺d覺r.
d) Hi癟bir madd簾 kazan癟 ve menfaat amac覺 g羹tmeksizin, sadece insan簾 ve vicdan簾 sorumluluklarla, sahipsiz ve g羹癟ten d羹m羹 hayvanlara bakan veya bakmak isteyen ve bu Kanunda 繹ng繹r羹len koullar覺 ta覺yan ger癟ek ve t羹zel kiilerin teviki ve bu kapsamda eg羹d羹m salanmas覺 esast覺r.
e) Nesli yok olma tehlikesi alt覺nda bulunan t羹r ve bunlar覺n yaama ortamlar覺n覺n korunmas覺 esast覺r.
f) Yabani hayvanlar覺n yaama ortamlar覺ndan kopar覺lmamas覺, doada serbest癟e yaayan bir hayvan覺n yakalan覺p 繹zg羹rl羹kten yoksun b覺rak覺lmamas覺 esast覺r.
g) Hayvanlar覺n korunmas覺 ve rahat yaamalar覺n覺n salanmas覺nda; insanlarla dier hayvanlar覺n hijyen, sal覺k ve g羹venlikleri de dikkate al覺nmal覺d覺r.
h) Hayvanlar覺n t羹r羹ne 繹zg羹 artlarda bak覺lmas覺, beslenmesi, bar覺nd覺r覺lma ve ta覺nmas覺 esast覺r.
覺) Hayvanlar覺 ta覺yan ve ta覺tanlar onlar覺 t羹r羹ne ve 繹zelliine uygun ortam ve artlarda ta覺mal覺, ta覺ma s覺ras覺nda beslemeli ve bak覺m覺n覺 yapmal覺d覺rlar.
j) Yerel y繹netimlerin, g繹n羹ll羹 kurulularla ibirlii i癟erisinde, sahipsiz ve g羹癟ten d羹m羹 hayvanlar覺n korunmas覺 i癟in hayvan bak覺mevleri ve hastaneler kurarak onlar覺n bak覺mlar覺n覺 ve tedavilerini salamalar覺 ve eitim 癟al覺malar覺 yapmalar覺 esast覺r.
k) Kontrols羹z 羹remeyi 繹nlemek amac覺yla, toplu yaanan yerlerde beslenen ve bar覺nd覺r覺lan kedi ve k繹peklerin sahiplerince k覺s覺rlat覺r覺lmas覺 esast覺r. Bununla birlikte, s繹z konusu hayvanlar覺n覺 yavrulatmak isteyenler, doacak yavrular覺 belediyece kay覺t alt覺na ald覺rarak bakmakla ve/veya da覺t覺m覺n覺 yapmakla y羹k羹ml羹d羹r.
Basa d霵
Kullanicinin profilini g顤ntle 畤el mesaj g霵der
kardelen
Üyeler


Kayit: 20 Sub 2007
Mesajlar: 670
Konum: Antalya

MesajTarih: 26/03/2009 15:45:16 (Prs)    Mesaj konusu: 2.K覺s覺m Alintiyla Cevap G霵der

2.KISIM

MADDE 5. - Bir hayvan覺, bak覺m覺n覺n gerektirdii yayg覺n eitim program覺na kat覺larak sahiplenen veya ona bakan kii, hayvan覺 bar覺nd覺rmak, hayvan覺n t羹r羹ne ve 羹reme y繹ntemine uygun olan etolojik ihtiya癟lar覺n覺 temin etmek, sal覺覺na dikkat etmek, insan, hayvan ve 癟evre sal覺覺 a癟覺s覺ndan gerekli t羹m 繹nlemleri almakla y羹k羹ml羹d羹r.
Hayvan sahipleri, sahip olduklar覺 hayvanlardan kaynaklanan 癟evre kirliliini ve insanlara verilebilecek zarar ve rahats覺zl覺klar覺 繹nleyici tedbirleri almakla y羹k羹ml羹 olup; zaman覺nda ve yeterli seviyede tedbir al覺nmamas覺ndan kaynaklanan zararlar覺 tazmin etmek zorundad覺rlar.
Ev ve s羹s hayvan覺 satan kiiler, bu hayvanlar覺n bak覺m覺 ve korunmas覺 ile ilgili olarak yerel y繹netimler taraf覺ndan d羹zenlenen eitim programlar覺na kat覺larak sertifika almakla y羹k羹ml羹d羹rler.
Ev ve s羹s hayvan覺 ve kontroll羹 hayvanlar覺 bulundurma ve sahiplenme artlar覺, hayvan bak覺m覺 konular覺nda verilecek eitim ile ilgili usul ve esaslar ile sahiplenilerek bak覺lan hayvanlar覺n 癟evreye verecekleri zarar ve rahats覺zl覺klar覺 繹nleyici tedbirler, Tar覺m ve K繹yileri Bakanl覺覺 ile eg羹d羹m salanmak suretiyle, 襤癟ileri Bakanl覺覺 ve ilgili kurulular覺n g繹r羹羹 al覺narak Bakanl覺k癟a 癟覺kar覺lacak y繹netmelikle belirlenir.
Ticar簾 ama癟 g羹d羹lmeden bilhassa ev ve bah癟esi i癟erisinde bak覺lan ev ve s羹s hayvanlar覺 sahiplerinin borcundan dolay覺 haczedilemezler.
Ev ve s羹s hayvanlar覺n覺n 羹retimini ve ticaretini yapanlar, hayvanlar覺 sahiplenen ve onu 羹retmek i癟in se癟enler annenin ve yavrular覺n覺n sal覺覺n覺 tehlikeye atmamak i癟in gerekli anatomik, fizyolojik ve davran覺 karakteristikleri ile ilgili 繹nlemleri almakla y羹k羹ml羹d羹r.
Ev ve s羹s hayvanlar覺 ile kontroll羹 hayvanlardan, doal yaama ortamlar覺na tekrar uyum salayamayacak durumda olanlar terk edilemez; beslenemeyecei ve iklimine uyum salayamayaca覺 ortama b覺rak覺lamaz. Ancak, yeniden sahiplendirme yap覺labilir ya da hayvan bak覺mevlerine teslim edilebilir.

MADDE 6. - Sahipsiz ya da g羹癟ten d羹m羹 hayvanlar覺n, 3285 say覺l覺 Hayvan Sal覺覺 Zab覺tas覺 Kanununda 繹ng繹r羹len durumlar d覺覺nda 繹ld羹r羹lmeleri yasakt覺r.
G羹癟ten d羹m羹 hayvanlar ticar簾 ve g繹steri ama癟l覺 veya herhangi bir ekilde binicilik ve ta覺mac覺l覺k amac覺yla 癟al覺t覺r覺lamaz.
Sahipsiz hayvanlar覺n korunmas覺, bak覺lmas覺 ve g繹zetimi i癟in y羹r羹rl羹kteki mevzuat h羹k羹mleri 癟er癟evesinde, yerel y繹netimler yetki ve sorumluluklar覺na ilikin d羹zenlemeler ile 癟evreye olabilecek olumsuz etkilerini gidermeye y繹nelik tedbirler, Tar覺m ve K繹yileri Bakanl覺覺 ve 襤癟ileri Bakanl覺覺 ile eg羹d羹m salanarak, dier ilgili kurulular覺n da g繹r羹羹 al覺nmak suretiyle Bakanl覺k癟a 癟覺kar覺lacak y繹netmelikle belirlenir.
Sahipsiz veya g羹癟ten d羹m羹 hayvanlar覺n en h覺zl覺 ekilde yerel y繹netimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bak覺mevlerine g繹t羹r羹lmesi zorunludur. Bu hayvanlar覺n 繹ncelikle s繹z konusu merkezlerde oluturulacak m羹ahede yerlerinde tutulmas覺 salan覺r. M羹ahede yerlerinde k覺s覺rlat覺r覺lan, a覺lanan ve rehabilite edilen hayvanlar覺n kaydedildikten sonra 繹ncelikle al覺nd覺klar覺 ortama b覺rak覺lmalar覺 esast覺r.
Sahipsiz veya g羹癟ten d羹m羹 hayvanlar覺n toplat覺lmas覺 ve hayvan bak覺mevlerinin 癟al覺ma usul ve esaslar覺, ilgili kurum ve kurulular覺n g繹r羹leri al覺narak Bakanl覺k癟a 癟覺kar覺lacak y繹netmelikle belirlenir. Hayvan bak覺mevleri ve hastanelerin kurulmas覺 amac覺yla Hazineye ait araziler 繹ncelikle tahsis edilir. Amac覺 d覺覺nda kullan覺ld覺覺 tespit edilen arazilerin tahsisi iptal edilir.
Hi癟bir kazan癟 ve menfaat salamamak kayd覺yla sadece insan簾 ve vicdan簾 ama癟larla sahipsiz ve g羹癟ten d羹m羹 hayvanlara bakan veya bakmak isteyen ve bu Kanunda 繹ng繹r羹len artlar覺 ta覺yan ger癟ek ve t羹zel kiilere; belediyeler, orman idareleri, Maliye Bakanl覺覺, zelletirme 襤daresi Bakanl覺覺 taraf覺ndan, m羹lkiyeti idarelerde kalmak kouluyla arazi ve buna ait binalar ve demirbalar tahsis edilebilir. Tahsis edilen arazilerin 羹zerinde amaca uygun tesisler ilgili Bakanl覺覺n/襤darenin izni ile yap覺l覺r.
Basa d霵
Kullanicinin profilini g顤ntle 畤el mesaj g霵der
kardelen
Üyeler


Kayit: 20 Sub 2007
Mesajlar: 670
Konum: Antalya

MesajTarih: 26/03/2009 15:46:41 (Prs)    Mesaj konusu: Alintiyla Cevap G霵der

2.BLM

MADDE 7. - Hayvanlara t覺bb簾 ve cerrahi m羹dahaleler sadece veteriner hekimler taraf覺ndan yap覺l覺r.
Kontrols羹z 羹remenin 繹nlenmesi i癟in, hayvanlara ac覺 vermeden k覺s覺rlat覺rma m羹dahaleleri yap覺l覺r.


MADDE 8. - Bir hayvan neslini yok edecek her t羹rl羹 m羹dahale yasakt覺r.
Hayvanlar覺n, yaad覺klar覺 s羹rece, t覺bb簾 ama癟lar d覺覺nda organ veya dokular覺n覺n t羹m羹 ya da bir b繹l羹m羹 癟覺kar覺l覺p al覺namaz veya tahrip edilemez.
Ev ve s羹s hayvan覺n覺n d覺 g繹r羹n羹羹n羹 deitirmeye y繹nelik veya dier tedavi edici olmayan kuyruk ve kulak kesilmesi, ses tellerinin al覺nmas覺 ve t覺rnak ve dilerinin s繹k羹lmesine y繹nelik cerrahi m羹dahale yap覺lmas覺 yasakt覺r. Ancak bu yasaklamalara; bir veteriner hekimin, veteriner hekimlii uygulamalar覺 ile ilgili t覺bb簾 sebepler veya 繹zel bir hayvan覺n yarar覺 i癟in gerektiinde tedavi edici olmayan m羹dahaleyi gerekli g繹rmesi veya 羹remenin 繹nlenmesi durumlar覺nda izin verilebilir.
Bir hayvana t覺bb簾 ama癟lar d覺覺nda, onun t羹r羹ne ve etolojik 繹zelliklerine ayk覺r覺 hale getirecek ekilde ve dozda hormon ve ila癟 vermek, 癟eitli maddelerle doping yapmak, hayvanlar覺n t羹rlerine has davran覺 ve fizik簾 繹zelliklerini yapay y繹ntemlerle deitirmek yasakt覺r.

MADDE 9. - Hayvanlar, bilimsel olmayan tehis, tedavi ve deneylerde kullan覺lamazlar.
T覺bb簾 ve bilimsel deneylerin uygulanmas覺 ve deneylerin hayvanlar覺 koruyacak ekilde yap覺lmas覺 ve deneylerde kullan覺lacak hayvanlar覺n uygun bi癟imde bak覺lmas覺 ve bar覺nd覺r覺lmas覺 esast覺r.
Bakaca bir se癟enek olmamas覺 halinde, hayvanlar bilimsel 癟al覺malarda deney hayvan覺 olarak kullan覺labilir.
Hayvan deneyi yapan kurum ve kurulularda bu deneylerin yap覺lmas覺na kendi b羹nyelerinde kurulmu ve kurulacak etik kurullar yoluyla izin verilir.
Etik kurullar覺n kuruluu, 癟al覺ma usul ve esaslar覺, Tar覺m ve K繹yileri Bakanl覺覺 ile Sal覺k Bakanl覺覺n覺n ve ilgili kurulular覺n g繹r羹leri al覺narak Bakanl覺k癟a 癟覺kar覺lacak y繹netmelikle belirlenir.
Deney hayvanlar覺n覺n yetitirilmesi, beslenmesi, bar覺nd覺r覺lmas覺, bak覺lmas覺, deney hayvan覺 besleyen, tedarik eden ve kullan覺c覺 iletmelerin tescil edilmesi, 癟al覺an personelin nitelikleri, tutulacak kay覺tlar, ne t羹r hayvanlar覺n yetitirilecei ve deney hayvan覺 besleyen, tedarik eden ve kullan覺c覺 iletmelerin uyaca覺 esaslar Tar覺m ve K繹yileri Bakanl覺覺nca 癟覺kar覺lacak y繹netmelikle belirlenir.
Basa d霵
Kullanicinin profilini g顤ntle 畤el mesaj g霵der
kardelen
Üyeler


Kayit: 20 Sub 2007
Mesajlar: 670
Konum: Antalya

MesajTarih: 26/03/2009 15:47:24 (Prs)    Mesaj konusu: 3.BLM Alintiyla Cevap G霵der

3.BLM

MADDE 10. - Sat覺l覺rken; hayvanlar覺n sal覺klar覺n覺n iyi, bar覺nd覺r覺ld覺klar覺 yerin temiz ve sal覺k artlar覺na uygun olmas覺 zorunludur.
iftlik hayvanlar覺n覺n bak覺m覺, beslenmesi, nakliyesi ve kesimi esnas覺nda hayvanlar覺n refah覺 ve g羹venliinin salanmas覺 hususundaki d羹zenlemeler Tar覺m ve K繹yileri Bakanl覺覺nca 癟覺kar覺lacak y繹netmelikle belirlenir.
Yabani hayvanlar覺n ticaretine ilikin d羹zenlemeler Bakanl覺k癟a 癟覺kar覺lacak y繹netmelikle belirlenir.
Ev ve s羹s hayvanlar覺n覺n 羹retimini ve ticaretini yapanlar, annenin ve yavrular覺n覺n sal覺覺n覺 tehlikeye atmamak i癟in gerekli anatomik, fizyolojik ve davran覺 karakteristikleri ile ilgili 繹nlemleri almakla y羹k羹ml羹d羹r.
Hayvanlar覺n ticar簾 ama癟la film 癟ekimi ve reklam i癟in kullan覺lmas覺 ile ilgili hususlar izne t璽bidir. Bu izne ait usul ve esaslar ilgili kurulular覺n g繹r羹羹 al覺narak Bakanl覺k癟a 癟覺kar覺lacak y繹netmelikle belirlenir.
Bir hayvan; ac覺, 覺st覺rap ya da zarar g繹recek ekilde, film 癟ekimi, g繹steri, reklam ve benzeri iler i癟in kullan覺lamaz.
Deney hayvanlar覺n覺n ithalat ve ihracat覺 izne t璽bidir. Bu izin, Bakanl覺覺n g繹r羹羹 al覺narak Tar覺m ve K繹yileri Bakanl覺覺nca verilir.
Hasta, sakat ve yal覺 durumda bulunan veya iyileemeyecek derecede ar覺s覺 veya ac覺s覺 olan bir hayvan覺 usul羹ne uygun kesmek ya da ar覺s覺z 繹ld羹rme amac覺ndan baka bir ama癟la birine devretmek, satmak veya almak yasakt覺r.

MADDE 11. - Hayvanlar, doal kapasitesini veya g羹c羹n羹 aacak ekilde veya yaralanmas覺na, gereksiz ac覺 癟ekmesine, k繹t羹 al覺kanl覺klara 繹zendirilmesine neden olacak y繹ntemlerle eitilemez.
Hayvanlar覺 baka bir canl覺 hayvanla d繹v羹t羹rmek yasakt覺r. Folklorik amaca y繹nelik, iddet i癟ermeyen geleneksel g繹steriler, Bakanl覺覺n uygun g繹r羹羹 al覺narak il hayvanlar覺 koruma kurullar覺ndan izin al覺nmak suretiyle d羹zenlenebilir.
Basa d霵
Kullanicinin profilini g顤ntle 畤el mesaj g霵der
kardelen
Üyeler


Kayit: 20 Sub 2007
Mesajlar: 670
Konum: Antalya

MesajTarih: 26/03/2009 15:48:07 (Prs)    Mesaj konusu: 4.BLM Alintiyla Cevap G霵der

4.BLM

MADDE 12. - Hayvanlar覺n kesilmesi; dini kurallar覺n gerektirdii 繹zel koullar dikkate al覺narak hayvan覺 korkutmadan, 羹rk羹tmeden, en az ac覺 verecek ekilde, hijyenik kurallara uyularak ve usul羹ne uygun olarak bir anda yap覺l覺r. Hayvanlar覺n kesiminin ehliyetli kiilerce yap覺lmas覺 salan覺r.
Dini ama癟la kurban kesmek isteyenlerin kurbanlar覺n覺 dini h羹k羹mlere, sal覺k artlar覺na, 癟evre temizliine uygun olarak, hayvana en az ac覺 verecek ekilde bir anda kesimi, kesim yerleri, ehliyetli kesim yapacak kiiler ve ilgili dier hususlar Bakanl覺k, kurum ve kurulular覺n g繹r羹羹 al覺narak, Diyanet 襤leri Bakanl覺覺n覺n bal覺 olduu Bakanl覺k癟a 癟覺kar覺lacak y繹netmelikle belirlenir.

MADDE 13. - Kanun簾 istisnalar ile t覺bb簾 ve bilimsel gerek癟eler ve g覺da ama癟l覺 olmayan, insan ve 癟evre sal覺覺na y繹nelen 繹nlenemez tehditler bulunan acil durumlar d覺覺nda yavrulama, gebelik ve s羹t annelii d繹nemlerinde hayvanlar 繹ld羹r羹lemez.
ld羹rme ileminden sorumlu kii ve kurulular, hayvan覺n kesin olarak 繹ld羹羹nden emin olunduktan sonra, hayvan覺n 繹l羹s羹n羹 usul羹ne uygun olarak bertaraf etmek veya ettirmekle y羹k羹ml羹d羹rler. ld羹rme esas ve usulleri Bakanl覺k癟a 癟覺kar覺lacak y繹netmelikle belirlenir.

MADDE 14. - Hayvanlarla ilgili yasaklar unlard覺r:
a) Hayvanlara kas覺tl覺 olarak k繹t羹 davranmak, ac覺mas覺z ve zalimce ilem yapmak, d繹vmek, a癟 ve susuz b覺rakmak, a覺r覺 soua ve s覺caa maruz b覺rakmak, bak覺mlar覺n覺 ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik ac覺 癟ektirmek.
b) Hayvanlar覺, g羹c羹n羹 at覺覺 a癟覺k癟a g繹r羹len fiillere zorlamak.
c) Hayvan bak覺m覺 eitimi almam覺 kiilerce ev ve s羹s hayvan覺 satmak.
d) Ev ve s羹s hayvanlar覺n覺 onalt覺 ya覺ndan k羹癟羹klere satmak.
e) Hayvanlar覺n kesin olarak 繹ld羹羹 anla覺lmadan, v羹cutlar覺na m羹dahalelerde bulunmak.
f) Kesim hayvanlar覺 ve 4915 say覺l覺 Kanun 癟er癟evesinde avlanmas覺na ve 繹zel 羹retim 癟iftliklerinde kesim hayvan覺 olarak 羹retimine izin verilen av hayvanlar覺 ile ticarete konu yabani hayvanlar d覺覺ndaki hayvanlar覺, et ihtiyac覺 amac覺yla kesip ya da 繹ld羹r羹p piyasaya s羹rmek.
g) Kesim i癟in yetitirilmi hayvanlar d覺覺ndaki hayvanlar覺 繹d羹l, ikramiye ya da prim olarak da覺tmak.
h) T覺bb簾 gerek癟eler hari癟 hayvanlara ya da onlar覺n ana karn覺ndaki yavrular覺na veya havyar 羹retimi hari癟 yumurtalar覺na zarar verebilecek sun簾 m羹dahaleler yapmak, yabanc覺 maddeler vermek.
覺) Hayvanlar覺 hasta, gebelik s羹resinin 2/3’羹n羹 tamamlam覺 gebe ve yeni ana iken 癟al覺t覺rmak, uygun olmayan koullarda bar覺nd覺rmak.
j) Hayvanlarla cinsel ilikide bulunmak, ikence yapmak.
k) Sal覺k nedenleri ile gerekli olmad覺k癟a bir hayvana zor kullanarak yem yedirmek, ac覺, 覺st覺rap ya da zarar veren yiyecekler ile alkoll羹 i癟ki, sigara, uyuturucu ve bunun gibi ba覺ml覺l覺k yapan yiyecek veya i癟ecekler vermek.
l) Pitbull Terrier, Japanese Tosa gibi tehlike arz eden hayvanlar覺 羹retmek; sahiplendirilmesini, 羹lkemize giriini, sat覺覺n覺 ve reklam覺n覺 yapmak; takas etmek, sergilemek ve hediye etmek.
Basa d霵
Kullanicinin profilini g顤ntle 畤el mesaj g霵der
kardelen
Üyeler


Kayit: 20 Sub 2007
Mesajlar: 670
Konum: Antalya

MesajTarih: 26/03/2009 15:49:05 (Prs)    Mesaj konusu: 3.k覺s覺m Alintiyla Cevap G霵der

3.KISIM
1.BLM

MADDE 15. - Her ilde il hayvanlar覺 koruma kurulu, valinin bakanl覺覺nda, sadece hayvanlar覺n korunmas覺 ve mevcut sorunlar ile 癟繹z羹mlerine y繹nelik olmak 羹zere toplan覺r.
Bu toplant覺lara;
a) B羹y羹kehir belediyesi olan illerde b羹y羹kehir belediye bakanlar覺, b羹y羹kehire bal覺 il癟e belediye bakanlar覺, b羹y羹kehir olmayan illerde belediye bakanlar覺,
b) 襤l 癟evre ve orman m羹d羹r羹,
c) 襤l tar覺m m羹d羹r羹,
d) 襤l sal覺k m羹d羹r羹,
e) 襤l mill簾 eitim m羹d羹r羹,
f) 襤l m羹ft羹s羹,
g) Belediyelerin veteriner ileri m羹d羹r羹,
h) Veteriner fak羹lteleri olan yerlerde fak羹lte temsilcisi,
覺) M羹nhas覺ran hayvanlar覺 koruma ile ilgili faaliyet g繹steren g繹n羹ll羹 kurululardan valilik takdiri ile se癟ilecek en 癟ok iki temsilci,
j) 襤l veya b繹lge veteriner hekimler odas覺ndan bir temsilci,
Kat覺l覺r.
Kurul bakan覺 gerekli g繹rd羹羹 durumlarda konuyla ilgili olarak dier kurum ve kurululardan yetkili isteyebilir.
襤l hayvan koruma kurulu sekretaryas覺n覺, il 癟evre ve orman m羹d羹rl羹羹 y羹r羹t羹r. Kurul, 癟al覺malar覺n覺n sonucunu, 繹nemli politika, strateji, uygulama, inceleme ve g繹r羹leri Bakanl覺a bildirir. 襤llerde temsilcilii bulunmayan kurulu var ise il hayvan koruma kurullar覺 dier 羹yelerden oluur. Kurul, kurul bakan覺 taraf覺ndan toplant覺ya 癟ar覺l覺r.
襤l hayvan koruma kurulunun 癟al覺ma esas ve usulleri Bakanl覺k癟a 癟覺kar覺lacak y繹netmelikle belirlenir.

MADDE 16. - Hayvanlar覺 koruma kurulu m羹nhas覺ran hayvanlar覺n korunmas覺, sorunlar覺n tespiti ve 癟繹z羹mlerini karara balamak 羹zere; av ve yaban hayvanlar覺n覺n ve yaama alanlar覺n覺n korunmas覺 ve avc覺l覺覺n d羹zenlenmesi hususlar覺nda al覺nm覺 olan Merkez Av Komisyonu kararlar覺n覺 g繹z 繹n羹nde bulundurarak;
a) Hayvanlar覺n korunmas覺 ve kullan覺lmas覺nda onlar覺n yasal temsilcilii nitelii ile bu Kanunda belirtilen g繹revleri yerine getirmek,
b) 襤l s覺n覺rlar覺 i癟inde hayvanlar覺n korunmas覺na ilikin sorunlar覺 belirleyip, koruma sorunlar覺n覺n 癟繹z羹m tekliflerini i癟eren y覺ll覺k, be y覺ll覺k ve on y覺ll覺k pl璽n ve projeler yapmak, y覺ll覺k hedef raporlar覺 haz覺rlay覺p Bakanl覺覺n uygun g繹r羹羹ne sunmak, Bakanl覺覺n olumlu g繹r羹羹n羹 alarak hayvanlar覺n korunmas覺 amac覺yla her t羹rl羹 繹nlemi almak,
c) Haz覺rlanan uygulama programlar覺n覺n uygulanmas覺n覺 salamak ve sonu癟tan Bakanl覺a bilgi vermek,
d) Hayvanlar覺n korunmas覺 ile ilgili olarak 癟eitli kii, kurum ve kurulular覺n il d羹zeyindeki faaliyetlerini izlemek, y繹nlendirmek ve bu konuda gerekli eg羹d羹m羹 salamak,
e) 襤lde kurulacak olan hayvan bak覺mevleri ve hayvan hastanelerini desteklemek, gelitirmek ve gerekli 繹nlemleri almak,
f) Yerel hayvan koruma g繹n羹ll羹lerinin m羹racaatlar覺n覺 deerlendirmek,
g) Hayvan sevgisi, korunmas覺 ve yaat覺lmas覺 ile ilgili eitici faaliyetler d羹zenlemek,
j) Bu Kanuna g繹re 癟覺kar覺lacak mevzuatla verilecek g繹revleri yapmak,
襤le g繹revli ve y羹k羹ml羹d羹r.
Basa d霵
Kullanicinin profilini g顤ntle 畤el mesaj g霵der
kardelen
Üyeler


Kayit: 20 Sub 2007
Mesajlar: 670
Konum: Antalya

MesajTarih: 26/03/2009 15:49:41 (Prs)    Mesaj konusu: 3.k覺s覺m Alintiyla Cevap G霵der

3.KISIM
2.BLM

MADDE 17. - Bu Kanun h羹k羹mlerine uyulup uyulmad覺覺n覺 denetleme yetkisi Bakanl覺a aittir. Gerektiinde bu yetki Bakanl覺k癟a mahallin en b羹y羹k m羹lk簾 amirine yetki devri suretiyle devredilebilir.
Denetim elemanlar覺n覺n nitelikleri ve denetime ilikin usul ve esaslar ile kay覺t ve izleme sistemi kurma, bildirim y羹k羹ml羹l羹羹 ile bunlar覺 verecekler hakk覺ndaki usul ve esaslar Bakanl覺k癟a 癟覺kar覺lacak y繹netmelikle belirlenir.
Yerel y繹netimler, ev ve s羹s hayvanlar覺 ile sahipsiz hayvanlar覺n kay覺t alt覺na al覺nmas覺 ile ilgili ilemleri yapmakla y羹k羹ml羹d羹rler.
Yerel hayvan koruma g繹revlilerinin sorumluluklar覺
MADDE 18. - zellikle kedi ve k繹pekler gibi sahipsiz hayvanlar覺n kendi mek璽nlar覺nda, bulunduklar覺 b繹lge ve mahallerde yaamalar覺 sorumluluunu 羹stlenen g繹n羹ll羹 kiilere yerel hayvan koruma g繹revlisi ad覺 verilir. Bu g繹revliler, hayvan koruma dernek ve vak覺flar覺na 羹ye ya da bu konuda faydal覺 hizmetler yapm覺 kiiler aras覺ndan il hayvan koruma kurulu taraf覺ndan her y覺l i癟in se癟ilir. Yerel hayvan koruma g繹revlileri g繹rev an覺nda belgelerini ta覺mak zorundad覺r ve bu belgelerin her y覺l yenilenmesi gerekir. Olumsuz faaliyetleri tespit edilen kiilerin belgeleri iptal edilir. Yerel hayvan g繹revlilerinin g繹rev ve sorumluluklar覺na, bu kiilere verilecek belgelere, bu belgelerin iptaline ve verilecek eitime ilikin usul ve esaslar Bakanl覺k癟a 癟覺kar覺lacak y繹netmelikle belirlenir.
Yerel hayvan koruma g繹revlileri; b繹lge ve mahallerindeki, 繹ncelikle k繹pekler ve kediler olmak 羹zere, sahipsiz hayvanlar覺n bak覺mlar覺, a覺lar覺n覺n yap覺lmas覺, a覺l覺 hayvanlar覺n markalanmas覺 ve kay覺tlar覺n覺n tutulmas覺n覺n salanmas覺, k覺s覺rlat覺r覺lmas覺, sald覺rgan olanlar覺n eitilmesi ve sahiplendirilmelerinin yap覺lmas覺 i癟in yerel y繹netimler taraf覺ndan kurulan hayvan bak覺mevlerine g繹nderilmesi gibi yap覺lan t羹m faaliyetleri yerel y繹netimler ile eg羹d羹ml羹 olarak yaparlar.
Basa d霵
Kullanicinin profilini g顤ntle 畤el mesaj g霵der
kardelen
Üyeler


Kayit: 20 Sub 2007
Mesajlar: 670
Konum: Antalya

MesajTarih: 26/03/2009 15:50:17 (Prs)    Mesaj konusu: 3.KISIM Alintiyla Cevap G霵der

3.KISIM
3.BLM

MADDE 19. - Ev ve s羹s hayvanlar覺n覺n korunmas覺 amac覺yla bak覺mevleri ve hastaneler kurmak; buralarda bak覺m, rehabilitasyon, a覺lama ve k覺s覺rlat覺rma gibi faaliyetleri y羹r羹tmek i癟in, bata yerel y繹netimler olmak 羹zere dier ilgili kurum ve kurululara Bakanl覺k癟a uygun g繹r羹len miktarlarda mali destek salan覺r. Bu ama癟la Bakanl覺k b羹t癟esine gerekli 繹denek konulur. Bu 繹denein kullan覺m覺na ilikin esas ve usuller, Maliye Bakanl覺覺n覺n olumlu g繹r羹羹 al覺nmak suretiyle Bakanl覺k癟a 癟覺kar覺lacak y繹netmelikle belirlenir.
Basa d霵
Kullanicinin profilini g顤ntle 畤el mesaj g霵der
kardelen
Üyeler


Kayit: 20 Sub 2007
Mesajlar: 670
Konum: Antalya

MesajTarih: 26/03/2009 15:51:20 (Prs)    Mesaj konusu: 3.KISIM Alintiyla Cevap G霵der

3.KISIM
4.BLM

MADDE 20. - Hayvanlar覺n korunmas覺 ve refah覺 amac覺yla; yayg覺n ve 繹rg羹n eitime y繹nelik programlar覺n yap覺lmas覺, radyo ve televizyon programlar覺nda bu konuya yer verilmesi esast覺r. T羹rkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ile 繹zel televizyon kanallar覺na ait televizyon programlar覺nda ayda en az iki saat, 繹zel radyo kanallar覺n覺n programlar覺nda ise ayda en az yar覺m saat eitici yay覺nlar覺n yap覺lmas覺 zorunludur. Bu yay覺nlar覺n % 20'sinin izlenme ve dinlenme oran覺 en y羹ksek saatlerde yap覺lmas覺 esast覺r. Radyo ve Televizyon st Kurulu g繹rev alan覺na giren hususlarda bu maddenin takibi ile y羹k羹ml羹d羹r.

MADDE 21. - Bir hayvana 癟arpan ve ona zarar veren s羹r羹c羹, onu en yak覺n veteriner hekim ya da tedavi 羹nitesine g繹t羹rmek veya g繹t羹r羹lmesini salamak zorundad覺r.

MADDE 22. - 襤letme sahipleri ve belediyeler hayvanat bah癟elerini, doal yaama ortam覺na en uygun ekilde tanzim etmekle ve ettirmekle y羹k羹ml羹d羹rler. Hayvanat bah癟elerinin kuruluu ile 癟al覺ma usul ve esaslar覺 Tar覺m ve K繹yileri Bakanl覺覺n覺n g繹r羹羹 al覺nmak suretiyle Bakanl覺k癟a 癟覺kar覺lacak y繹netmelikle belirlenir.

MADDE 23. - Bu Kanun kapsam覺nda olan ev ve s羹s hayvanlar覺n覺n ticaretinin yap覺lmas覺, ithalat覺 ve ihracat覺 ile her ne ekilde olursa olsun, 羹lkeden 癟覺kar覺lmas覺 ve sokulmas覺 ile ilgili her t羹rl羹 izin ve ilemlerde Bakanl覺覺n g繹r羹羹 al覺nmak kayd覺yla Tar覺m ve K繹yileri Bakanl覺覺 yetkilidir. Tar覺m ve K繹yileri Bakanl覺覺n覺n ilgili birimlerince, y覺l i癟inde yap覺lan ithalat ve ihracat ile ilgili bilgiler Bakanl覺a bildirilir.

MADDE 24. - Bu Kanunun hayvanlar覺 korumaya y繹nelik h羹k羹mlerine ayk覺r覺 hareket eden ve bu suretle bulundurduu hayvanlar覺n bak覺m覺n覺 ciddi ekilde ihmal eden ya da onlara ar覺, ac覺 veya zarar veren kiilerin denetimle yetkili merci taraf覺ndan hayvan bulundurmas覺 yasaklan覺r ve hayvanlar覺na el konulur. S繹z konusu hayvan yeniden sahiplendirilir ya da koruma alt覺na al覺n覺r.
Basa d霵
Kullanicinin profilini g顤ntle 畤el mesaj g霵der
kardelen
Üyeler


Kayit: 20 Sub 2007
Mesajlar: 670
Konum: Antalya

MesajTarih: 26/03/2009 15:52:21 (Prs)    Mesaj konusu: 4.KISIM Alintiyla Cevap G霵der

4.KISIM
1.BLM

MADDE 25. - Bu Kanunda 繹ng繹r羹len idar簾 para cezalar覺 bu Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen denetime yetkili merci taraf覺ndan verilir.

MADDE 26. - 襤dar簾 para cezalar覺na kar覺 cezan覺n teblii tarihinden itibaren onbe g羹n i癟inde idare mahkemesine dava a癟覺labilir. Davan覺n a癟覺lm覺 olmas覺 idarece verilen cezan覺n yerine getirilmesini durdurmaz. Bu konuda idare mahkemelerinin verdii kararlar kesindir.

MADDE 27. - 襤dar簾 para cezalar覺n覺n 繹denme s羹resi cezan覺n teblii tarihinden itibaren otuz g羹nd羹r.
Ceza vermeye yetkili merciler taraf覺ndan, Bakanl覺k癟a bast覺r覺lan ve da覺t覺lan makbuz kar覺l覺覺nda verilen para cezalar覺, ilgilileri taraf覺ndan mahallin en b羹y羹k mal memurluuna yat覺r覺l覺r. Yat覺r覺lan paran覺n % 80'i ilgili belediyeye takip eden ay i癟inde aktar覺l覺r. Bu para, tahsisi mahiyette olup amac覺 d覺覺nda kullan覺lamaz. Bu Kanuna g繹re verilecek idar簾 para cezalar覺nda kullan覺lacak makbuzlar覺n ekli, da覺t覺m覺 ve kontrol羹 ile ilgili esas ve usuller y繹netmelikle belirlenir.
ng繹r羹len s羹re i癟inde 繹denmeyen para cezalar覺, gecikme zamm覺 ile birlikte 6183 say覺l覺 Amme Alacaklar覺n覺n Tahsil Usul羹 Hakk覺nda Kanun h羹k羹mlerine g繹re tahsil edilir.

MADDE 28. - Bu Kanun h羹k羹mlerine ayk覺r覺 davrananlara aa覺daki cezalar verilir:
a) 4 羹nc羹 maddenin (k) bendinin ikinci c羹mlesi h羹km羹ne ayk覺r覺 davrananlara, hayvan ba覺na ikiy羹zellimilyon lira idar簾 para cezas覺.
b) 5 inci maddenin birinci, ikinci, 羹癟羹nc羹 ve alt覺nc覺 f覺kralar覺nda 繹ng繹r羹len hayvanlar覺n sahiplenilmesi ve bak覺m覺 ile ilgili yasaklara ve y羹k羹ml羹l羹klere uymayan ve al覺nmas覺 gereken 繹nlemleri almayanlara hayvan ba覺na ellimilyon lira, yedinci f覺kras覺nda 繹ng繹r羹len y羹k羹ml羹l羹k ve yasaklara uymayanlara hayvan ba覺na y羹zellimilyon lira idar簾 para cezas覺.
c) 6 nc覺 maddenin birinci f覺kras覺na ayk覺r覺 hareket edenlere hayvan ba覺na bey羹zmilyon lira idar簾 para cezas覺.
d) 7 nci maddede yaz覺lan cerrahi ama癟l覺 m羹dahaleler ile ilgili h羹k羹mlere ayk覺r覺 davrananlara hayvan ba覺na y羹zellimilyon lira idar簾 para cezas覺.
e) 8 inci maddenin birinci f覺kras覺nda yaz覺l覺, bir hayvan neslini yok edecek m羹dahalede bulunanlara hayvan ba覺na yedibu癟ukmilyar lira idar簾 para cezas覺; ikinci, 羹癟羹nc羹 ve d繹rd羹nc羹 f覺kralar覺na uymayanlara hayvan ba覺na birmilyar lira idar簾 para cezas覺.
f) 9 uncu maddede ve 癟覺kar覺lacak y繹netmeliklerinde belirtilen hususlara uymayanlara hayvan ba覺na ikiy羹zellimilyon lira; yetkisi olmad覺覺 halde hayvan deneyi yapanlara hayvan ba覺na birmilyar lira idar簾 para cezas覺.
g) 10 uncu maddede belirtilen hayvan ticareti izni almayanlara ve bu konudaki yasaklara ve y繹netmelik h羹k羹mlerine ayk覺r覺 davrananlara ikimilyarbey羹zmilyon lira idar簾 para cezas覺.
h) 11 inci maddenin birinci f覺kras覺ndaki eitim ile ilgili yasaklara ayk覺r覺 davrananlara birmilyarikiy羹zellimilyon lira, ikinci f覺kras覺na ayk覺r覺 davrananlara hayvan ba覺na birmilyarikiy羹zellimilyon lira idar簾 para cezas覺.
覺) 12 nci maddenin birinci f覺kras覺na ayk覺r覺 hareket edenlere hayvan ba覺na bey羹zmilyon lira; ikinci f覺kras覺na ayk覺r覺 hareket edenlere hayvan ba覺na birmilyarikiy羹zellimilyon lira idar簾 para cezas覺.
j) 13 羹nc羹 madde h羹k羹mlerine ayk覺r覺 davrananlara, 繹ld羹r羹len hayvan ba覺na bey羹zmilyon lira idar簾 para cezas覺, ayk覺r覺 davran覺lar覺n iletmelerce g繹sterilmesi halinde 繹ld羹r羹len hayvan ba覺na birmilyarikiy羹zellimilyon lira idar簾 para cezas覺.
k) 14 羹nc羹 maddenin (a), (b), (c), (d), (e), (g), (h), (覺), (j) ve (k) bentlerine ayk覺r覺 davrananlara ikiy羹zellimilyon lira idar簾 para cezas覺; (f) ve (l) bentlerine ayk覺r覺 davrananlara hayvan ba覺na ikimilyarbey羹zmilyon lira idar簾 para cezas覺 verilir, kesilmi ve canl覺 hayvanlara el konulur.
l) RTK’羹n takibi sonucunda 20 nci maddeye ayk覺r覺 hareket ettii tespit edilen ulusal radyo ve televizyon kurum ve kurulular覺na maddenin ihlal edildii her ay i癟in bemilyar lira idar簾 para cezas覺.
m) 21 inci maddeye ayk覺r覺 hareket edenlere hayvan ba覺na ikiy羹zellimilyon lira idar簾 para cezas覺.
n) 22 nci maddeye uymayanlara, hayvanat bah癟elerinde k繹t羹 artlarda bar覺nd覺rd覺klar覺 hayvan ba覺na alt覺y羹zmilyon lira idar簾 para cezas覺.
o) 23 羹nc羹 maddeye ayk覺r覺 hareket edenlere hayvan ba覺na ikimilyarbey羹zmilyon lira idar簾 para cezas覺.
Bu maddenin (b) bendinde at覺fta bulunulan 5 inci maddenin birinci, ikinci ve beinci f覺kralar覺 ile (o) bendi d覺覺nda kalan fiillerin, veteriner hekim, veteriner sal覺k teknisyeni, hayvan koruma g繹n羹ll羹s羹, hayvan koruma dernei 羹yeleri, hayvan koruma vakf覺 羹yeleri, hayvan toplama, g繹zetim alt覺na alma, bakma, koruma ile g繹revlendirilmi olan kiilerce ilenmesi halinde verilecek ceza iki kat art覺r覺larak uygulan覺r.
Bu maddede yaz覺l覺 idar簾 para cezalar覺, her takvim y覺l覺 ba覺ndan ge癟erli olmak 羹zere, o y覺l i癟in 4.1.1961 tarihli ve 213 say覺l覺 Vergi Usul Kanununun m羹kerrer 298 inci maddesi h羹k羹mleri uyar覺nca tespit ve il璽n edilen yeniden deerleme oran覺nda art覺r覺larak uygulan覺r.
Basa d霵
Kullanicinin profilini g顤ntle 畤el mesaj g霵der
kardelen
Üyeler


Kayit: 20 Sub 2007
Mesajlar: 670
Konum: Antalya

MesajTarih: 26/03/2009 15:53:16 (Prs)    Mesaj konusu: 5.KISIM Alintiyla Cevap G霵der

5.KISIM
1.BLM

MADDE 29. - Bu Kanunda su癟 olarak 繹ng繹r羹len fiiller baka kanunlara g繹re de su癟 ise, en a覺r cezay覺 gerektiren kanun h羹k羹mleri uygulan覺r.
Fiili ile bu Kanunun birden fazla h羹km羹n羹 ihlal edenlere daha a覺r olan ceza verilir.

MADDE 30. - Bu Kanunda, ceza h羹km羹 alt覺na al覺nm覺 fiillerin tekrar覺 halinde para cezalar覺 bir kat, daha fazla tekrar覺 halinde 羹癟 kat art覺r覺larak verilir.
Basa d霵
Kullanicinin profilini g顤ntle 畤el mesaj g霵der
kardelen
Üyeler


Kayit: 20 Sub 2007
Mesajlar: 670
Konum: Antalya

MesajTarih: 26/03/2009 15:54:29 (Prs)    Mesaj konusu: 5.KISIM Alintiyla Cevap G霵der

5.KISIM
2.BLM

MADDE 31. - 4915 say覺l覺 Kara Avc覺l覺覺 Kanunu, 3285 say覺l覺 Hayvan Sal覺覺 ve Zab覺tas覺 Kanunu, 4631 say覺l覺 Hayvan Islah覺 Kanunu ile 1380 say覺l覺 Su r羹nleri Kanunu h羹k羹mleri sakl覺d覺r.

GE襤C襤 MADDE 1. - Bu Kanunun 14 羹nc羹 maddesinin (l) bendinde belirtilen hayvanlardan, yurda bu Kanunun y羹r羹rl羹e girdii tarihten 繹nce sokulmu olanlar覺n sahipleri; 羹癟 ay i癟erisinde hayvan koruma kurullar覺na bildirimde bulunarak bunlar覺 kay覺t alt覺na ald覺rmak; alt覺 ay i癟erisinde k覺s覺rlat覺rarak k覺s覺rlat覺r覺ld覺klar覺na ilikin belgeleri il hayvan koruma kurullar覺na teslim etmek zorundad覺rlar.

GE襤C襤 MADDE 2. - Bu Kanun gereince 癟覺kar覺lmas覺 gerekli bulunan y繹netmelikler, Kanunun y羹r羹rl羹e girdii tarihten itibaren bir y覺l i癟inde haz覺rlan覺r.

MADDE 32. - Bu Kanun yay覺m覺 tarihinde y羹r羹rl羹e girer.

MADDE 33. - Bu Kanun h羹k羹mlerini Bakanlar Kurulu y羹r羹t羹r.
Basa d霵
Kullanicinin profilini g顤ntle 畤el mesaj g霵der
琄ceki mesajlari g飉ter:   
Yeni baslik g霵der   Basliga cevap g霵der    antalyaili.com Forum Ana Sayfa -> Antalya Ve Evcil Hayvanlar Tm zamanlar GMT +2 Saat
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

 
Ge蓾s Yap:  
Bu forumda yeni basliklar a蓷mazsiniz
Bu forumdaki basliklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarinizi degistiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarinizi silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsiniz


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Trk蔒 ネviri: phpBB Turkey & Erdem プrap蓾oglu