antalyaili.com
Antalya hakkında herşey
 SSSSSS   AramaArama   Üye ListesiÜye Listesi   Kullanici GruplariKullanici Gruplari   KayitKayit   ProfilProfil   Özel mesajlarinizi kontrol etmek için giriş yapinÖzel mesajlarinizi kontrol etmek için giriş yapin   GirisGiris 
Start Geesee CHAT

:::D?KKAT:HVP

 
Yeni baslik gönder   Basliga cevap gönder    antalyaili.com Forum Ana Sayfa -> Genel
Önceki baslik :: Sonraki baslik  
Yazar Mesaj
tuvananilKayit: 19 Sub 2007
Mesajlar: 863
Konum: ?stanbul

MesajTarih: 29/03/2008 10:57:06 (Cmt)    Mesaj konusu: :::D?KKAT:HVP Alintiyla Cevap Gönder

Rahim a?z? kanserinde yayg?n bir virüs olan HPV (Human Papillomavirüs) çok çok etkilidir. Her 10 kad?ndan 5'i ya?amlar? boyunca bu virüsle kar??la?maktad?r. Rahim a?z? kanserinden, genital si?illerden ve HPV'nin yol açt??? di?er hastal?klardan a?? yapt?rarak korunabilmeniz mümkündür.

Virüs,çok e?li bayanlarda daha s?k görünmek ile beraber ,basit bir a?? ile önüne geçilebilinir..

9-25 ya? aras? bayanlarda koruyuculu?u olan a?? ,özellikle ergenlik döneminde uyguland??? zaman koruyuculu?u artmakta..

ne yaz?k ki 25 ya??n üstündeki bayanlarda koruyuculu?u çok çok dü?ük..
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder E-posta gönder
tuvananilKayit: 19 Sub 2007
Mesajlar: 863
Konum: ?stanbul

MesajTarih: 29/03/2008 10:58:47 (Cmt)    Mesaj konusu: Alintiyla Cevap Gönder

öncelikle hpv hakk?nda bilgilenelim,

HPV nedir?

HPV (Human Papilloma Virus) genital bölgede ve mukozalarda enfeksiyon yapan ve condyloma acuminatum (kondiloma aküminatum ya da k?saca kondilom) ad? verilen si?il ?eklinde kitlelerin olu?umuna neden olan bir virüstür. Ã?o?u virüs hastal???nda oldu?u gibi HPV de bir kez vücuda girdi?inde hücreler içinde yerle?ir ve zaman zaman alevlenmelere yolaçar. Bu yüzden HPV enfeksiyonu kesin tedavisi olmayan bir hastal?k olarak kabul edilir.

Nas?l bula??r?

HPV enfeksiyonu cinsel yolla bula?an hastal?klar grubunda yeral?r. Ã?zellikle çok say?da cinsel e?i olan (veya öncesinde olmu? olan) bireyler ve bu bireylerin e?lerinde yayg?nd?r. Virüsün bula?mas? ba?ka bir bireyin enfekte bölgesinin (penis gibi) mukozalara (a??z ve vajina gibi), ya da do?al olarak nemli bölgelere (anüs gibi) temas?yla olur.

Nas?l belirti verir?

HPV bula?t?ktan sonra 2-6 ayl?k bir kuluçka devresini takiben genital bölgede ve/veya anüs etraf?nda say?lar? ve büyüklükleri de?i?ken kondilom (si?il) adl? kitlelerin olu?mas?yla belirti verir. Belirtiler bireysel özelliklerden oldukça etkilenir ve özellikle erkeklerde enfeksiyon tümüyle belirtisiz seyredebilir. Kad?nda da belirtisiz seyredebilir, ancak "belirtisiz" seyreden bu durumlarda büyüteçle (kolposkopi) yap?lan ayr?nt?l? incelemelerde d?? genital bölge, vajina ya da servikste çok ufak çapl? kitleler ço?u kad?nda saptan?r. Ã?zellikle kad?nlarda baz? durumlarda vajina-anüs aras? bölgeyi, anüsü ya da vajinay? tümüyle dolduran karn?bahar görünümlü dev kitlelere de rastlamak mümkündür. Oral (a??z yoluyla) genital seks uygulamalar?nda a??z mukozas?nda da lezyonlar ortaya ç?kabilir.

Kad?nlarda bazen HPV enfeksiyonunun tek belirtisi jinekolojik muayenede papsmear incelemesinde HPV enfeksiyonuna özgü hücresel anormallikler (koilositoz) bulunmas?d?r.

Bula?t?r?c?l?k özellikleri: HPV oldukça bula??c? bir virüstür ve genital bölgedeki lezyonlar?n mukozalar ya da genital bölgelerle (cinsel ili?kide oldu?u gibi) k?sa süreli temas? bile bula?mas? için yeterlidir. Genital bölge mukozas?n?n vajina yoluyla d?? ortama aç?k olmas? nedeniyle özellikle erkekten kad?na daha kolay bula??r.

Enfeksiyonun yaratt??? sa?l?k sorunlar? nelerdir?

Genital bölgede kondilom (si?il) olu?umuna neden olan HPV, hücrelerin içine yerle?erek hücrenin genetik yap?s?n? etkileyebilme özelli?ine sahip bir virüstür. HPV'nin çok say?da alt tipi vard?r. Bu alttiplerden baz?lar? hücrelere olan etkileriyle hücrelerin kendi kendine h?zla ve kontrolsüzce ço?alabilen hücrelere dönü?mesine neden olmaktad?r. Hücrelerin kontrolsüzce ço?alma özelli?i kazanmas? ise hücrelerin bulundu?u dokuda kanser olu?umu riskini beraberinde getirmektedir. Serviks, vagina ve vulva kanserlerinin geli?iminde HPV'nin bu onkojen (kanser yap?c?) alttiplerinin çok önemli bir rolü oldu?u dü?ünülmektedir. Bu etkiler uzun vadeli etkilerdir ve ancak onkojen etkiye sahip HPV alttipleri taraf?ndan ba?lat?l?rlar.

Gebelik aç?s?ndan HPV enfeksiyonunun önemi daha farkl?d?r:

Gebelik döneminden önce varolan ya da gebelikte yeni ç?kan kondilom kitlelerinin a??r? büyümesi bazen do?um kanal?n?n t?kanmas?na neden olur ve vajinal yolla normal do?um imkans?z hale gelir.

Di?er bir istenmeyen durum da bebe?in do?um eylemi esnas?nda do?um kanal?ndan geçerken kanaldaki HPV'yi kapmas? sonucu meydana gelir. Virüsün bula?mas? bebe?inin larinksinde (ses tellerinin bulundu?u organ) papillomlar (ufak kitleler) olu?mas?na neden olabilir.

Nas?l tan? konur?

Genital bölgedeki kitlelerin tipik görünümü tan? koymak için yeterlidir. ?üpheli durumlarda kitlelerden biopsi al?narak tan? koymak gerekebilir.

Genital kondilomu olan kad?nlar?n komple bir jinekolojik muayeneden geçmeleri ve baz? HPV alttiplerinin onkojen (kanser yap?c?) özelli?i nedeniyle papsmear incelemesine tabi tutulmalar? uygundur. ?üpheli durumlarda ileri inceleme için kolposkopi (vulva, vajina ve serviksin büyüteçle incelenmesi) ve gerekli durumlarda ?üpheli bölgelerden biopsi al?nmas? gerekebilir. Ayr?ca günümüzde HPV'nin alttiplerini belirlemek ve etkenin HPV'nin onkojen alttipi olup olmad???n? saptamak da mümkündür.

Nas?l tedavi edilir?

HPV enfeksiyonunun tedavisinde temel prensip nüksleri en aza indirmek için kitlelerin mümkün oldu?unca temizlenmesidir. Bu amaçla virüslere etkili ilaçlar kullan?larak lokal (bölgesel) tedavi ve büyük lezyonlar?n koterizasyon yoluyla yak?lmas? ?eklinde tedavi uygulan?r.

Hat?rda tutulmas? gereken nokta tedavinin yanl?zca görünen lezyonlar? ortadan kald?rmakla s?n?rl? oldu?udur. HPV enfeksiyonu kronik seyreder ve kitleler ortadan tümüyle kalksa da hücrelerin içinde gizli bir ?ekilde ya?am?n? sürdüren virüsler sayesinde bula?t?r?c?l?k devam eder.

Korunma

HPV cinsel yolla bula?an bir hastal?k oldu?undan bu konuda al?nan genel önlemlerin al?nmas? HPV enfeksiyonundan korunmada tek yoldur. Ancak HPV'nin bula?t?r?c?l??? o kadar yüksektir ki, ?üpheli ili?kilerde kondom kullan?m? bile koruyamayabilmektedir. Cinsel temas esnas?nda erkek genital bölgesinin prezervatifle korunmayan k?s?mlar?ndan kad?na ya da tam tersi kad?ndan erke?e bula?ma söz konusu olabilir. Bu yüzden bariz kondilom lezyonlar? olanlarla ili?kiye girmemek çok önemlidir.
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder E-posta gönder
tuvananilKayit: 19 Sub 2007
Mesajlar: 863
Konum: ?stanbul

MesajTarih: 29/03/2008 11:00:31 (Cmt)    Mesaj konusu: Alintiyla Cevap Gönder

Korunman?n bir yolu da a??d?r.9-25 ya? aral???ndaki bayanlarda etkili olan a?? virüsün özellikle kanser olu?turan türlerine kar?? etkilidir..basit bir enjeksiyonla rahim a?z? kanseri riski minimuma iner.
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder E-posta gönder
tuvananilKayit: 19 Sub 2007
Mesajlar: 863
Konum: ?stanbul

MesajTarih: 29/03/2008 11:05:29 (Cmt)    Mesaj konusu: Alintiyla Cevap Gönder

?imdi..

Ay?b? günah? bir kenara koyuyoruz..

Genç k?zlar?,k?z çocuklar? olan baylar...evlatlar?n?z? kolayca rahim a?z? kanserinden koruyabilirsiniz..

genç bayanlar..bir jinekolog ile görü?erek pap-smear testi ile virüsü ta??y?p ta??mad???n?z? ö?renebilir,kolayca önlem alabilirsiniz...

unutmay?n?z ki siz tek e?li olsan?z bile partneriniz çok e?li olabilir..

tabii ki en önemlisi güvenli cinsel ili?ki..ülkemizde maalesef türk e bir ?ey olmaz mant???ndan dolay? kondom kullan?m? minimum düzeyde..

baylar..korununuz..

hvp virüsü siz baylarda bir hastal??a yol açmasa bile ileride e?inizin kanser olma riskine yakalanmas?na sebep olabilir..
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder E-posta gönder
tuvananilKayit: 19 Sub 2007
Mesajlar: 863
Konum: ?stanbul

MesajTarih: 29/03/2008 11:11:29 (Cmt)    Mesaj konusu: Alintiyla Cevap Gönder

?çinde ya?ad???m?z ça?daki ahlaksal çökü? biz insanl??a yeni hastal?klar ve virüsler getirmekte..

bilim dünyas? var gücü ile çal??makta lakin bilinçsizlik yüzünden her y?l yüz binlerce kad?n son derece basit bir tür olan ,tedavisi ve korunmas? mümkün hvp nin yol açt??? rahim a?z? kanserinden ya?am?n? yitirmekte..

9-25 ya? aras? bayanlar? a?? ile korumak,

ileriki ya?larda düzenli olarak 6 ayda bir pap-smear testi yapt?rtmak ki erken te?his sadece bu yol ile yap?labilir,

çok e?li ili?kilerden kaç?nmak,

var ise bile mutlak suretle kondom kullanmak

hastal?ktan korunma yollar?.

bu yaz?y? neden buraya koydu?uma gelince...

1 hafta içinde 2 bayan arkada??mda virüs bulundu..

ya?ad?klar?n? gördüm....bir i evli ve tek e?li..di?eri ise evlenmek üzere...me?akkatli bir tedavi dönemine girdiler..oysa korunmak çok çok kolay...


baylar,dikkat ediniz.çok e?li ili?kiilerden partnerlerinize rahim a?z? kanseri hediye edebilirsiniz..

lütfen bilinçlenelim,dikkat edelim..

hem baylar hem bayanlar...
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder E-posta gönder
kardelen
Üyeler


Kayit: 20 Sub 2007
Mesajlar: 670
Konum: Antalya

MesajTarih: 21/05/2008 13:30:28 (Çrs)    Mesaj konusu: Meme Kanseri Alintiyla Cevap Gönder

Te?ekkürler tuvananil bu yararl? bilgiler için. Madem konu kanserden aç?ld? bende Kad?nlarda en s?k görülen kanser türünü olu?turan meme kanseri hakk?nda biraz bilgiler vermek istiyorum...

Meme Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Meme kanserinde en s?k görülen belirtiler ise ?unlard?r:

* Memede ya da koltuk alt?nda ele gelen kitle,
* Memenin boyutunda veya ?eklinde olu?an de?i?iklik,
* Memeba??ndan kanl? ak?nt? gelmesi,
* Memenin veya meme ba??n?n derisinde ?ekil ve renk de?i?ikli?i
* Meme veya memeba??n?n özellik de?i?tirmesi (örne?in memeba??nda çekintiler),
* Memede kitle olmamas?na ra?men koltukalt?nda ya da boyunda bir beze olu?mas? olarak say?labilir.
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder
kardelen
Üyeler


Kayit: 20 Sub 2007
Mesajlar: 670
Konum: Antalya

MesajTarih: 21/05/2008 13:32:00 (Çrs)    Mesaj konusu: Meme Kanseri Tan?s? Alintiyla Cevap Gönder

Meme Kanseri Erken Tan? ?çin Neler Yap?lmal??

Her kad?n?n 20 ya??ndan itibaren, her ay kendi kendine meme muyenesi yapmas? gerekiyor.

40 ya??ndan itibaren her y?l bir kez doktor taraf?ndan muayene edilmesi de erken tan? için çok önemli. Risk faktörlerine sahip olan kad?nlar, örne?in ailesinde meme kanseri s?k görülenler ve hormon kullananlar ise bu muayenelere 20 ya??ndan itibaren ba?lamal?.

Ayr?ca her kad?n 40 ya??nda ilk mammografisini çektirmeli ve bu i?lemi y?lda bir kez tekrarlamal?. Bu yönteme, ailesinde s?k meme kanseri görülenlerde veya risk ta??yanlarda erken ya?larda da ba?vurulabiliyor.
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder
kardelen
Üyeler


Kayit: 20 Sub 2007
Mesajlar: 670
Konum: Antalya

MesajTarih: 21/05/2008 13:34:52 (Çrs)    Mesaj konusu: Meme Kanseri Nas?l Tedavi Ediliyor? Alintiyla Cevap Gönder

Meme Kanseri Nas?l Tedavi Ediliyor?

Cerrahi tedavi:
Kanser bulunan memenin tamamen al?nmas? veya tümörlü dokunun çevresiyle birlikte ç?kart?larak memenin korunmas? ?eklinde olabiliyor. Yap?lacak olan ameliyat?n türüne, hastal???n durumuna göre genel cerrah taraf?ndan karar veriliyor. Meme ameliyat?yla birlikte o bölgedeki koltukalt? lenf bezleri de ç?kart?labiliyor. Baz? durumlarda özel bir boya ile lenf yollar? boyanarak (nöbetçi lenf bezi biyopsisi ile) koltuk alt? ameliyat?n?n yap?l?p yap?lmayaca??na karar veriliyor. Bekçi lenf bezinde kanser hücrelerinin bulunmad??? belirlenirse, koltukalt?ndaki di?er lenf bezlerine yay?lma olmad??? öngörülerek bu bölgeye ba?ka bir giri?im yap?lmadan ameliyat tamamlan?yor. Biyopsi sayesinde koltukalt?ndaki lenflerin al?nmas? sonucu olu?abilecek kolda ?i?me, enfeksiyon ve ödem gibi riskler ortadan kalk?yor.

Ä°laç tedavisi:
Meme kanserli hastada, tümörün durumuna göre ameliyattan önce veya sonra ilaç tedavisi gerekebiliyor. Bu tedavinin ne ?ekilde gerçekle?ece?i tümörün özelliklerine göre belirleniyor. Ä°laç tedavisi, kemoterapi denilen kanser hücrelerini öldüren ilaçlarla veya hormonlarla yap?l?yor. Kemoterapi genellikle serumla veriliyor, ancak a??zdan al?nanlar da olabiliyor. Kanser olu?umunda önemli rol oynayan östrojen etkilerinin yap?m?na kar?? hormonal ilaçlar da kullan?l?yor. Bunlar genellikle a??zdan al?nan ilaçlardan olu?sa da enjeksiyon ?eklinde olanlar? da mevcut. Hastal?k ba?ka organlara yay?ld??? takdirde ilaç tedavisinden yararlan?l?yor.

Radyoterapi:
Gerekti?i durumlarda memeye ve yay?lma riski olan lenf bezlerine yap?lan ???n tedavisi olarak da biliniyor. Memenin tamamen al?nmad??? meme koruyucu ameliyatlardan sonra mutlaka radyoterapi uygulan?yor. Memenin tamamen al?nd??? durumlarda ise tümörün baz? özelliklerine göre veya lenf bezlerine yay?lmas? halinde yine radyoterapiye ba?vuruluyor. Kanserli hücrelerin kemiklere yay?lmas? durumlar?nda gerek görülürse yerel olarak radyoterapi yap?labiliyor Wink
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder
su_coKayit: 25 Oca 2007
Mesajlar: 630
Konum: Antalya

MesajTarih: 02/12/2008 06:57:20 (Sal)    Mesaj konusu: Güzel bir yaz?y? payla?mak istedim Alintiyla Cevap Gönder

Orta ya?l? ve düzgün giyimli bir adam sessizce kafeye girerek kö?edeki masaya oturur.
Garsona sipari? vermek için beklerken yan masadaki gençlerin kendisine bakarak gülü?tüklerini farkeder. Belli ki yakas?na takt??? küçük pembe kurdele ?eklindeki Rozetine gülmektedirler. Bu alayl? bak??lar? görmezden gelen adam, yan masadakilerin bu ?srarl? s?r?tmalar?na dayanamayarak elini lacivert ceketinin yakas?ndaki rozete götürerek,
'Bu mu?' diye bak??anlara sorar.
Yan masadakiler yüksek sesle gülerek,
'Küçük güzel Pembe kurdeleniz lacivert ceketinize pek de yak??m??!' diyerek s?r?tmaya devam ederler.
Orta ya?l? adam bu sözü söyleyen delikanl?ya dönerek,
'Lütfen masama buyrun bunu tart??al?m' der.
Biraz önce tüm sevimsizli?iyle s?r?tan delikanl? sebebini anlamad??? bir utanma ve s?k?nt? hissine kap?lsa da gelip masaya oturur.
Adam anla??l?r ve yumu?ak bir sesle,
'Bu Rozet tüm dünyada, içinde oldu?umuz ayda, kad?nlar?n aras?nda meme kanseri bilincini yayg?nla?t?rmay? ifade ediyor.
Ben bu rozeti annemin ad?na tak?yorum' der.
Bu aç?klama kar??s?nda ba?kala?an delikanl?,
'Çok üzüldüm, anneniz meme kanserinden mi öldü' diye sorar.
'Hay?r' diye cevap verir orta ya?l? adam ve devam eder:
'Annem sa?. Küçük bir çocukken kendimi yaln?z hissetti?im korkulu anlar?mda her zaman ba??m? saklayabilece?im ve huzur bulaca??m yumu?ak bir yuvad?r annemin memeleri. Annemin sa?l??? için dua ediyorum.
'H?mmm' diye kekeler delikanl?.
'Bu rozeti kar?m için tak?yorum' diye devam eder orta ya?l? adam.
'Kar?n?z da herhalde iyi' diye sorar delikanl?.
'Evet, evet' der adam
'Kar?m benim için a?k ve sevgi kayna?? olmu?tur her zaman. 23 y?l önce
sevgili k?z?m?z? beslemi?tir memesiyle. Kar?m?n sa?l??? için Allah'a ?ükrediyorum.'
'San?r?m k?z?n?z?n sa?l??? için de tak?yorsunuz?
'Hay?r.... K?z?m? bir ay önce meme kanseri nedeniyle kaybettik.
Ya??n?n çok genç oldu?unu dü?ünerek ihmal etmi? memesinde farketti?i kitleyi. Bu nedenle geç kald?k.'
Genç delikanl?, yüzündeki utangaç ve üzüntülü bir ifadeyle,
'Çok üzgünüm bay?m. Özür dilerim' der...
Orta ya?l? adam 'K?z?m?n an?s?na ö?ünerek tak?yorum Bu küçük pembe kurdeleyi. Bu sayede çevremdekileri de ayd?nlatabiliyorum. ?imdi evine git, kar?nla, k?z?nla, annenle konu?' deyip cebinden ç?kard??? küçük pembe kurdele rozetini uzat?rken, delikanl? öne e?ilir ve takmama yard?m edebilir misiniz?' diye mahçup mahçup sorar.

Bu öyküyü Türkiye Meme Vakf?'ndan Dr. Can Gürbüz gönderdi..

Öykünün alt?na bir de not dü?mü?:
'Bir mumun, di?er mumu yakarak ayd?nlatmas?yla kaybedece?i hiçbir?ey yoktur..'

Lütfen bu hikâyeyi yayarak di?er mumlar? da ayd?nlat?n...

Tüm ayd?nl?klar kad?nlar?n olsun...'
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder Yazarin web sitesini ziyaret et
tuvananilKayit: 19 Sub 2007
Mesajlar: 863
Konum: ?stanbul

MesajTarih: 02/12/2008 14:04:51 (Sal)    Mesaj konusu: Alintiyla Cevap Gönder

Hiç ertelenmemeli ..genelde fibrokistik olu?umlard?r ama unutmamal? ki erken te?histe haytlar kurtuluyor..25 ya? üstü en az senede bir meme ultrasonu yapt?rmal?,40 ya? üstü mamografi,hele ki ailede varsa..
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder E-posta gönder
kardelen
Üyeler


Kayit: 20 Sub 2007
Mesajlar: 670
Konum: Antalya

MesajTarih: 18/04/2009 15:40:28 (Cmt)    Mesaj konusu: Si?il nedir? Alintiyla Cevap Gönder

Si?il Nedir?

Si?iller; derinin üst tabakas?na veya mukozaya yerle?en Human Papillomavirüs / HPV olarak bilinen bir virüse ait infeksiyonlard?r. Si?illerin ?ekli bulundu?u bölgeye veya tipine göre de?i?mekle beraber, genellikle deriyle ayn? renkte, kabar?k, nas?r?ms? sert görünümdedirler..
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder
kardelen
Üyeler


Kayit: 20 Sub 2007
Mesajlar: 670
Konum: Antalya

MesajTarih: 18/04/2009 15:44:42 (Cmt)    Mesaj konusu: Kaç çe?it si?il vard?r? Alintiyla Cevap Gönder

Kaç çe?it si?il vard?r?

1-YAYGIN S???LLER : Ellerde, parmaklarda ve t?rnak çevresinde görülen bu tip si?iller çok yayg?nd?r.Deri bütünlü?ünün bozuldu?u durumlarda (t?rnak yeme/yolma, vb.) daha kolay ç?kar.çocuklarda s?k görülür.

2-AYAK TABANI S???LLER? : Tek veya çoklu gruplar (mozaik warts) halinde olabilir.Di?er si?illerden farkl? olarak deri içine gömülü görünümdedirler ve a?r? yapabilirler. Vücut a??rl???n?n bas?s?na ba?l? olarak bu ?ekilde geli?irler. Üzerlerinde kanama odaklar?n? gösteren k?rm?z?/siyah noktac?klar olabilir.A?r?, si?ilin büyüklü?üne ve derinli?ine (bas?ya) göre de?i?ir.

3-DÜZ S???LLER : Nispeten küçük,yumu?ak ve üzerleri düz si?illerdir.Say?lar? çok fazla olabilir. Vücudun her yerinde olabilece?i gibi, yo?unluk yüz ve saçlardad?r.Düz olmalar? nedeniyle gözden kaçabilirler.

4-ETEK S???LLER? : Eri?kinlerde daha s?k görülür ve ya?am kalitesini etkiler. Farkl? büyüklük ve say?da olabilir. Genital organlar?n d???nda ve bayanlarda vajen, servix gibi iç k?s?mlarda da olabilir.Çok e?li ve güvenlik önlemi olmadan cinsel temasta bulunanlarda rastlan?r. Bu tip, özellikle bayanlarda servixi (rahim a?z?n?) uzun süre tedavi edilmeksizin tutarsa kansere kadar giden de?i?ikliklere neden olabilir.
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder
kardelen
Üyeler


Kayit: 20 Sub 2007
Mesajlar: 670
Konum: Antalya

MesajTarih: 18/04/2009 15:54:39 (Cmt)    Mesaj konusu: Nas?l Bula??r? Alintiyla Cevap Gönder

Si?il Nas?l Bula??r?

Si?iller direk ki?iden ki?iye temasla bula??r.Nadiren indirek yollarla bula?abilir. Si?iller bula?t?ktan sonra hemen belirmezler.Kuluçka dönemi aylarca sürebilir. El, ayak taban? ve düz si?illerin bula?ma riskleri dü?üktür.Ancak etek si?illerinin bula?ma özelli?i çok yüksektir,bula?ma yolu da cinsel temast?r. Si?illerin indirek bula?ma yollar? aras?nda ortak kullan?lan havlu,bornoz terlik gibi giysiler ile havuz,hamam ve kapl?ca al??kanl?klar? riskli olabilir. Rolling Eyes
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder
kardelen
Üyeler


Kayit: 20 Sub 2007
Mesajlar: 670
Konum: Antalya

MesajTarih: 18/04/2009 15:55:48 (Cmt)    Mesaj konusu: Neden herkesde si?il olmaz? Alintiyla Cevap Gönder

Neden herkeste si?il olmaz?

Si?iller her bünyeye giremez; girse bile üreyemez.Deri bütünlü?ünün bozulmas? (t?rnak yiyen/yolan ki?iler),ba????kl?k sisteminin bozulmas?(kans?z/anemi veya kanser hastalar?,ba????kl?k sistemini bask?layan ilaç alanlar vb.),allerjik bünyeli olma durumlar?nda infeksiyon kolay yerle?ir.Yo?un stresi olanlar,s?k? diyet veya düzensiz/dengesiz beslenenlerde,a??r? çal??ma ve yorgunluk halleri,çok e?li ve güvenlik önlemi olmaks?z?n cinsel temasta bulunanlarda, ortak havlu, bornoz kullananlarda,havuz,hamam,jakuziyi s?k kullananlarda bula?ma riski yüksektir. Rolling Eyes
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder
kardelen
Üyeler


Kayit: 20 Sub 2007
Mesajlar: 670
Konum: Antalya

MesajTarih: 18/04/2009 15:57:25 (Cmt)    Mesaj konusu: Si?iller mutlaka tedavi edilmeli Alintiyla Cevap Gönder

Si?iller mutlaka tedavi edilmeli

Çocuklarda si?illerin çok büyük bir k?sm? tedavi gerektirmeksizin zaman içinde kendili?inden kaybolur.Ancak kendili?inden kaybolman?n kimlerde olu?aca?? öngörülemedi?inden,di?er ki?i ve bölgelere yay?lmas?n? önlemek için tedavi gerekir.
Eri?kinlerde ise kendili?inden kaybolma çocuklar gibi kolay ve k?sa zamanda geli?mez.Özellikle yüksek risk grubuna dahil olan HPV tiplerinin fonksiyonlar? tedaviye bile direnip nüksedebilirler.Bu tip si?iller uzun süre tedavi edilmeksizin kal?rlarsa bulunduklar? bölgede kanserle?me riski ta??rlar.Bu nedenle mutlaka tedavi edilmelidirler. Exclamation
Basa dön
Kullanicinin profilini görüntüle Özel mesaj gönder
Önceki mesajlari göster:   
Yeni baslik gönder   Basliga cevap gönder    antalyaili.com Forum Ana Sayfa -> Genel Tüm zamanlar GMT +2 Saat
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

 
Geçis Yap:  
Bu forumda yeni basliklar açamazsiniz
Bu forumdaki basliklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarinizi degistiremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarinizi silemezsiniz
Bu forumdaki anketlerde oy kullanamazsiniz


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Türkçe Çeviri: phpBB Turkey & Erdem Çorapçioglu