antalyaili.com

Antalya İli Web Sitesi - Antalya Hakkında Her Şey Burada

Antalyadaki kurumlar?n posta kodlar?n?n listesi

ANTALYADAK? KURUMLARIN POSTA KODLARI

7040 - A.Kahraman Halk Eg?t?m Merkez?
7040 - Ac?k Ogret?m Burosu
7049 - Adl?ye
7040 - Ahmet Atmaca Is Merkez?
7100 - Akbaba Ishan?
7100 - Akdem?r Ishan?
7040 - Akden?z Beled?yeler B?rl?g?
7070 - Akden?z Ogrenc? Yurdu
7058 - Akden?z Un?vers?tes? Rektorlugu
7100 - Ak?nc? Pasaj?
7040 - Aklar Ishan?
7040 - Alanya Is Merkez?
7040 - Al? Erdogan Ishan?
7100 - Al? Geb?zl? Ishan?
7100 - Al?oguz Konuk Ishan?
7100 - Alk?s Ishan?
7040 - Alpagot Ishan?
7040 - Alt?ndag Ishan?
7040 - Ans?ad
7030 - Antalya Beled?ye Fuar Alan?
7100 - Antalyaspor Kulubu
7068 - Antb?rl?k Genel Mud.
7068 - Antb?rl?k Pamuk Fabr?kas?
7069 - Antb?rl?k Yag Komb?nas?
7100 - Aras Bedesten?
7040 - Ar?foglu Ishan?
7040 - Arl? Ishan?
7040 - Askerl?k Subes? Baskanl?g?
7040 - Atamer Ishan?
7040 - Ataol Ishan?
7040 - Atmaca Ishan?
7100 - Ay Ishan? 1254 S.
7040 - Ay Ishan? 52. S.
7039 - Bagkur
7040 - Balbey Ishan?
7040 - Basagan-1 Ishan?
7040 - Basargan-2 Ishan?
7100 - Baskan Ishan?
7040 - Bastepe Ishan?
7030 - Bay?nd?rl?k Ve Iskan Mud.
7100 - Bayram Alkan Pasaj?
7100 - Beled?ye Is Merkez?
7100 - Beled?ye Ishan?
7040 - Benl?oglu-1 Ishan?
7040 - Benl?oglu-2 Ishan?
7040 - Benser Ishan?
7100 - Berberoglu Ishan?
7040 - Besen Ishan?
7010 - Beyazsaray Ishan?
7100 - B?rl?k Ishan?
7010 - B?yoloj?k Mucadele Istasyon Mud.
7040 - Bolge Cal?sma Mud.
7040 - Borsa Ishan?
7040 - Bozoglu Ishan?
7078 - Buyukseh?r Beled?ye Baskanl?g?
7049 - C. Savc?l?g?
7040 - Cakmak Ishan?
7010 - Call?oglu Ishan?
7020 - Can Ishan?
7040 - Caykara Ishan?
7100 - Celeb? Ishan?
7100 - Cet?n Eker Pasaj?
7088 - Cezaev? Mud.
7040 - C?l Ishan?
7040 - C?l?ng?roglu Ishan?
7040 - C?naralt? Ishan?
7040 - C?ragoz Ishan?
7010 - C?rakl?k Eg?t?m Merkez?
7040 - C?v?tc? Ishan?
7050 - C?v?tc?oglu Pasaj?
7040 - Cobanoglu Ishan?
7040 - Coskun Ishan?
7040 - Dallar Kosk Pasaj?
7040 - Dallar Pasaj?
7040 - Dallar Y?ld?z Pasaj?
7100 - Davarc?lar Ishan?
7040 - Day?lar Ishan?
7280 - Defterdarl?k Mud.
7040 - Den?zhan Ishan?
7230 - Devlet Hv.Myd.Islt.Mud.
7040 - Devlet Istat?st?k Enst?tusu
7040 - Devlet T?yatrolar?
7100 - D?s Hek?mler? Odas?
7070 - Dlh 8.Ins.Bolge Mud.
7100 - Dogan Pasaj?
7040 - Dogrusoyler Pasaj?
7040 - Dolen Ishan?
7098 - Ds? 13.Bolge Mud.
7040 - Duden Verg? Da?res?
7040 - Dur?ye B?leyd? Ishan?
7010 - Durukan Cars?s?
7100 - Duygulu Ishan?
7100 - E. Yamaner Ishan?
7040 - Eftal Ishan?
7040 - Ege Ishan? (Sarampol)
7100 - Ege Ishan? Ataturk C.
7050 - Eg?t?m Araclar? Merkez?
7100 - Emlaktan Ishan?
7139 - Emn?yet Mudurlugu
7100 - Erbas Ishan?
7100 - Erdem Ishan?
7040 - Ertugrul Ishan?
7040 - Ery?lmaz Ishan?
7050 - Et Ve Bal?k Kurumu
7050 - Evren Ishan?
7100 - Faraclar Ishan?
7310 - Fat?h Talebe Yurdu
7090 - Ferrokrom Fab.
7040 - F?kr?mell? Ishan?
7100 - Gebecel? Ishan?
7040 - Geb?zl? Ishan?
7040 - Gocer Ishan?
7100 - Gokkaya Ishan?
7040 - Gokkaya Ishan? 22. S.
7040 - Gokkaya Ishan? Ismetpasa C.
7040 - Gozdehan Ishan?
7040 - Gucluhan Ishan?
7065 - Gulluk Telefon Mud.
7065 - Gulluk Telf.Mud.
7040 - Gultek?n Ishan?
7070 - Gumruk Muhafaza Basmud.
7040 - Gunayd?n Pasaj?
7040 - Gundogdu Ishan?
7100 - Gunes Ishan?
7040 - Gur Ishan?
7100 - Guzel Sanatlar Galer?s?
7040 - Guzelhan Ishan?
7100 - Hakan Han
7010 - Hal?l Alt?n?s Ishan?
7100 - Har?ta-Kadastro Muhend?sler? Odas?
7040 - Harputlu Ishan?
7230 - Hava Meydan Komutanl?g?
7030 - H?fz?s?ha Bolge Mud.
7040 - H?z?r Ishan?
7040 - Hurmal? Ishan?
7040 - Icell? Ishan?
7100 - Ihracat Mudurlugu
7100 - Ihracatc?lar B?rl?g?
7040 - Ik?zhan Ishan?
7030 - Il Eg?t?m Araclar? Bsk.
7050 - Il Kontrol Laboratuvar?
7100 - Il Sagl?k Mudurlugu
7050 - Il Sosyal H?zmetler Mud.
7280 - Ilkogret?m Mud.
7090 - Iller Bankas? 5. Bolge
7100 - Inan Pasaj?
7040 - Ink?saf Ishan?
7040 - Inpa Ishan?
7100 - Ipek Ishan?
7040 - Is Ve Isc? Bulma Kurumu
7040 - Isb?len Ishan?
7040 - Is?k Ishan?
7040 - Ismet Yalc?n Ishan?
7040 - Itfa?ye Mud.
7030 - Jandarma Alay Komutanl?g?
7040 - Kalekap? Verg? Da?res?
7040 - Kanca Pasaj?
7040 - Kantarc?lar Ishan?
7010 - Kaplan Ishan?
7040 - Karabay?r Ishan?
7010 - Karaden?z Ishan?
7040 - Karakoy Ishan?
7108 - Karayollar? 13.Bolge Mud.
7030 - Karayollar? 132. Sube Sefl?g?
7040 - Kavukcuoglu Ishan?
7040 - Kaynakc?lar Ishan?
    7040 - Kend?rl?oglu Ishan?
7040 - Kent Is Merkez?
7010 - Kepez Beled?ye Baskanl?g?
7070 - Kepez Elektr?k Tes?sler?
7040 - Kepez Yapan Is Merkez?
7040 - Kestane Ishan?
7040 - K?l?t Pasaj?
7040 - K?l?t-1 Ishan?
7040 - K?l?t-2 Ishan?
7040 - K?l?t-3 Ishan?
7100 - K?r?ml?oglu Ishan?
7040 - K?slayan Ishan?
7040 - K?vrak Pasaj?
7040 - K?z?lay Kan Merkez?
7105 - K?z?ltoprak Telefon Mud.
7040 - Kokmen Ishan?
7040 - Konuktur Ishan?
7079 - Konyaalt? Beled?ye Baskanl?g?
7030 - Koy H?zmetler? 15. Bolge Mud.
7040 - Koy H?zmetler? Il Mud.
7100 - Kultur Ve Tab?at Varl?klar? Koruma Kurulu
7050 - Kutlay Is Merkez?
7040 - Levent Ishan?
7070 - L?man Isletme Mud.
7100 - Lulu Pasaj?
7310 - M. Dogan Talebe Yurdu
7050 - Mac?t Yetk?n Pasaj?
7100 - Mak?na Muhend?sler? Odas?
7040 - Marla Ishan?
7040 - Mell? Karaboga Ishan?
7030 - Merkez Komutanl?g?
7050 - Meteroloj? Bolge Mud.
7040 - Met?n Yapar Ishan?
7280 - M?ll? Egt. Gencl?k Ve Spor Mud.
7040 - M?ll? Emlak Mud.
7100 - M?mar Ve Muhend?sler Odas?
7158 - Mke P?l Fab.
7050 - Muftuluk
7018 - Muratpasa Beled?ye Baskanl?g?
7040 - Muratpasa Ogrenc? Yurdu
7280 - Muratpasa Verg? Da?res?
7040 - Mut Ishan?
7050 - Muze
7040 - Nad?r Ozguven Ishan?
7040 - Na?l Konuk Pasaj?
7040 - Nalbant Ishan?
7200 - Narenc?ye Arast?rma Enust?tusu
7070 - Nato Tes?sler?
7100 - Necat?bey Ishan?
7040 - Noter 1.2.3.4.5.
7100 - Noter 6.7.
7040 - Noter Odas? Bsk.
7100 - Ogreten Ishan?
7040 - Ogul Ishan?
7040 - Oguz Ishan?
7100 - Oktem Pasaj?
7040 - Okutan Ishan?
7040 - Onal Ishan?
7040 - Ordu Ev?
7159 - Orman Bolge Basmud.
7168 - Orman Urunler? Sanay? (Orus)
7040 - Ornek Ishan?
7040 - Osman Faraclar Ishan?
7010 - Osman S?rma Ishan?
7050 - Otelc?l?k Ve Tur?zm Uygulama Otel?
7048 - Ozel Idare B?nas?
7040 - Pala Ishan?
7040 - Peker Pasaj?
7040 - Petek Berberoglu Ishan?
7030 - Petrol Of?s? Bolge Mud.
7040 - P?r?lt? Pasaj?
7102 - Posta Isletme Basmudurlugu
7100 - Postac?lar Ishan?
7100 - Postac?oglu Ishan?
7040 - Pota Pasaj?
7055 - Ptt Bolge Ver?c?ler Mud.
7050 - Ptt Kres Ve Gunduz Bak?mev? Mud.Antalya
7000 - Ptt Posta Ve Telgraf Mudurlugu
7040 - Rehberl?k Arast?rma Merkez?
7040 - Res?tbey Ishan?
7040 - Res?tk?nay Ishan?
7040 - Saatc? R?za Ishan?
7100 - Saatc?oglu Ishan?
7100 - Sad?k B?ner Ishan?
7040 - Sad?ye Yoruk Ishan?
7070 - Sah?l Sagl?k Idares?
7010 - Sak Ishan?
7100 - Sapmaz C?ftc?oglu Ishan?
7040 - Saracoglu Ishan? (465 S.)
7100 - Saracoglu Ishan? (Uckap?lar)
7040 - Saracoglu Ishan? Gulluk C.
7040 - Sar?lar Ishan?
7040 - Sebetc? Pasaj?
7040 - Sekerc? Pasaj?
7040 - Selekler Cars?s?
7050 - Sencan Ishan?
7100 - Senguller Ishan?
7070 - Serbest Bolge Mud.
7040 - Seref Ishan?
7040 - Seval Ishan?
7040 - S?rr? Nalbant Ishan?
7030 - S?tma Savas Erad?. Bsk.
7030 - Soforler Ve Otomob?lc?ler Odas?
7040 - Solmaz Ishan?
7010 - Sosyal Yard?m Ve Dan?sma Vakf?
7169 - Ssk Bolge Mudurlugu
7100 - Sumerbank Al?m Sat?m Magzas?
7089 - Sumerbank Pamuklu Dokuma Muesseses?
7040 - Tampon Ishan?
7100 - Tankerler Ishan?
7048 - Tapu S?c?l Muhaf?zl?g?
7048 - Tapulama Mud.
7010 - Tar?m Il Mudurlugu
7100 - Tar?m Kred? Koop.
7040 - Tat Ishan?
7260 - Tek
7040 - Tekel Basmud.
7100 - Tekn?ker Pasaj?
7040 - T?caret Il Mudurlugu
7100 - T?caret Ishan?
7040 - T?caret Ve Sanay? Odas?
7070 - Tmo Ajans Mud.
7040 - Tolunay Ishan?
7040 - Toprak Ishan?
7040 - Toprak Pasaj?
7010 - Toptanc? Hal Mud.
7100 - Toroslar Pasaj?
7010 - Traf?k Sube Mudurlugu
7050 - Trt Bolge Mudurlugu
7050 - Tse
7040 - Tugaylar Ishan?
7100 - Tunal? Ishan?
7040 - Tunca Ishan?
7100 - Turban Mar?na Isletme Mud.
7070 - Turem
7040 - Tur?zm Dan?sma
7100 - Tur?zm Mudurlugu
7104 - Turk Telekom A.S.
7100 - Turkcan Ishan?
7300 - Tzdk Bolge Mud.
7100 - Ucar Ishan?
7038 - Uckap?lar Verg? Da?res?
7050 - Ulku Kandem?r Ishan?
7010 - Ulucay Ishan?
7100 - Ulusoy Ishan?
7040 - Vak?f Ishan?
7040 - Vak?flar Bolge Mud.
7280 - Val?l?k
7040 - Varl? Ishan?
7040 - Vel? Dogrusoyler Ishan?
7100 - Vel?aga Pasaj?
7050 - Verem Savas Derneg?
7100 - Verg? Kontrol Mudurlugu
7050 - Veysel Usta Car?s?
7100 - Yad?gar Ishan?
7040 - Yavuz Ishan?
7040 - Yen?dem?rc?ler Ishan?
7040 - Yerebakan Ishan?
7300 - Yet?st?rme Yurdu
7040 - Y?ld?z Ishan?
7030 - Yse Il Bolge Mud.
7100 - Yucel Ege Ishan?
7040 - Yuval?oglu Ishan?
7040 - Zaman Ishan? (Ismetpasa C)
7040 - Zaman Ishan? (Sarampol C)

 

Antalyada olupta burada olmayan kurumlar varsa varsa;  Antalyadaki ve Antalyan?n ilçelerindeki kurumlar?n posta kodlar?n?  kay?t olun bölümünden iletebilirsiniz.