antalyaili.com

Antalya İli Web Sitesi - Antalya Hakkında Her Şey Burada

Antalya Hastane veSa?l?k Kurulu?lar? listesi

Antalya Hastahaneler

Akseki Devlet Hastanesi         : 0242 678 10 29
Alanya Devlet Hastanesi         : 0242 513 48 41   
Antalya Atatürk Devlet Hastanesi    : 0242 345 45 50    
Antalya E?itim ve Ara?t?rma Hastanesi: 0242 249 44 00   
Demre Devlet Hastanesi        : 0242 872 16 10   
Elmal? Devlet Hastanesi            : 0242 618 83 00   
Finike Devlet Hastanesi             : 0242 855 11 89
Gazipa?a Devlet Hastahanesi        : 0242 572 15 62   
Ka? Devlet Hastanesi             : 0242 836 11 85   
Kemer Devlet Hastanesi        : 0242 814 15 50   
Korkuteli Devlet Hastanesi        : 0242 643 60 52   
Kumluca Devlet Hastanesi        : 0242 887 14 80   
Manavgat Devlet Hastanesi        : 0242 746 11 17   
Serik Devlet Hastanesi            : 0242 722 13 40

 

Ana Çocuk Sa?l??? ve Aile Planlamas? Merkezi :

    
Alanya Ana Çocuk Sa?l??? Ve Aile Planlamas? Merkezi        : 0242 513 13 99
Antalya 2 Nolu Ana Çocuk Sa?l??? Ve Aile Planlamas? Merkezi    : 0242 325 45 45
Antalya Ana Çocuk Sa?l??? Ve Aile Planlamas? Merkezi        : 0242 326 33 08
Antalya I Nolu Ana Çocuk Sa?l??? Ve Aile Planlamas? Merkezi    : 0242 248 08 34
Korkuteli Ana Çocuk Sa?l??? Ve Aile Planlamas? Merkezi        : 0242 643 63 92Sa?l?k Ocaklar?


A. Kocayatak Sa?l?k Oca??                    : 0242 724 55 77
Abdurrahmanlar Sa?l?k Oca??                    : 0242 732 30 44
Akçay Sa?l?k Oca??                        : 0242 629 21 53
Ak?nlar Sa?l?k Oca??                        : 0242 725 49 70
Akseki Merkez Sa?l?k Oca??                     : 0242 678 12 61
Alanya 1 Nolu Sa?l?k Oca??                     : 0242 513 56 29
Alanya 2 Nolu Sa?l?k Oca??                    : 0242 512 22 74
Alanya 3 Nolu Sa?l?k Oca??                    : 0242 512 68 03
Alt?nyaka Sa?l?k Oca??                        : 0242 881 80 10
Antalya 1 Nolu Sa?l?k Oca??                    : 0242 321 60 42
Antalya 10 Nolu Hac? Dudu - Arif Akça Sa?l?k Oca??        : 0242 322 65 68
Antalya 11 Nolu Zehra Koz Sa?l?k Oca??                : 0242 361 36 56
Antalya 12 Nolu Esnaf Ve Sanatkarlar Sa?l?k Oca??         : 0242 243 10 94
Antalya 16 Nolu Konyaalt? Sa?l?k Oca??                : 0242 259 09 37
Antalya 3 Nolu Vali Saim Çotur Sa?l?k Oca??            : 0242 325 65 66
Antalya Merkez 14 Nolu ?smail - Semah. Uzun Sa?l?k Oca??    : 0242 335 07 04
Antalya Merkez 15 Nolu Sa?l?k Oca??                : 0242 247 40 76
Antalya Merkez 17 Nolu Dt. Selahattin Topçu Sa?l?k Oca??     : 0242 227 01 60
Antalya Merkez 18 Nolu Kültür Sa?l?k Oca??            : 0242 227 50 74
Antalya Merkez 19 Nolu Güzeloba Sa?l?k Oca??            : 0242 349 47 75
Antalya Merkez 2 Nolu Sa?l?k Oca??                : 0242 237 04 84
Antalya Merkez 20 Nolu Koyunlar H. Al?c? Sa?l?k Oca??         : 0242 340 20 76
Antalya Merkez 21 Nolu Varsak Alt?nyol Sa?l?k Oca??         : 0242 340 08 89
Antalya Merkez 22 Nolu Güzelba? Sa?l?k Oca??             : 0242 349 12 00
Antalya Merkez 23 Nolu Arapsuyu Sa?l?k Oca??            : 0242 229 22 59
Antalya Merkez 24 Nolu Bar?? Sa?l?k Oca??            : 0242 325 27 27
Antalya Merkez 25 Nolu ?smet Yüce Sa?l?k Oca??            : 0242 344 30 33
Antalya Merkez 26 Nolu Erenköy Rotary Kulüp Sa?l?k Oca??    : 0242 332 29 29
Antalya Merkez 27 Nolu A. Ali Ve F. Sönmez Sa?l?k Oca??     : 0242 313 06 66
Antalya Merkez 28 Nolu Ahmet Atmaca Sa?l?k Oca??         : 0242 323 52 52
Antalya Merkez 29 Nolu Ermenek Sa?l?k Oca??             : 0242 351 10 10
Antalya Merkez 30 Nolu M. ?hsan O?ul Sa?l?k Oca??        : 0242 322 91 62
Antalya Merkez 31 Nolu Sa?l?k Oca??                : 0242 335 22 06
Antalya Merkez 32 Nolu Sa?l?k Oca??                 : 0242 321 00 85
Antalya Merkez 33 Nolu A. Hayrettin Kalkandelen Sa?l?k Oca??    : 0242 339 89 51
Antalya Merkez 5 Nolu Sa?l?k Oca??                : 0242 344 03 42
Antalya Merkez 6 Nolu 70. Y?l Cumhuriyet Sa?l?k Oca??        : 0242 325 39 60
Antalya Merkez 7 Nolu Hayri Haseki Sa?l?k Oca??        : 0242 338 08 19
Antalya Merkez 8 Nolu Hasan Çimilli Sa?l?k Oca??        : 0242 316 07 61
Antalya Merkez 9 Nolu ?ehit Doktor Atilla Nizam Sa?l?k Oca??    : 0242 334 00 00
Antalya Merkez Aksu Sa?l?k Oca??                : 0242 426 30 90
Antalya Merkez Badema?ac? Sa?l?k Oca??            : 0242 437 20 63
Antalya Merkez Beldibi Hafize Süleyman Kaplan Sa?l?k Oca??    : 0242 824 94 74
Antalya Merkez Çak?rlar Sa?l?k Oca??                : 0242 439 40 54
Antalya Merkez Çalkaya Sa?l?k Oca??                 : 0242 426 34 40
Antalya Merkez Ç??l?k Sa?l?k Oca??                : 0242 423 73 63
Antalya Merkez Da?beli Sa?l?k Oca??                : 0242 438 22 77
Antalya Merkez Doyran Sa?l?k Oca??                : 0242 419 27 80
Antalya Merkez Düzlerçam? ?pek ?encan Sa?l?k Oca??        : 0242 251 07 45
Antalya Merkez Ek?ili Sa?l?k Oca??                 : 0242 411 22 21
Antalya Merkez Karaöz Sa?l?k Oca??                 : 0242 436 34 36
Antalya Merkez Kemera?z? H. H. Kuruca Sa?l?k Oca??        : 0242 418 23 54
Antalya Merkez Topall? Sa?l?k Oca??                 : 0242 433 23 58
Antalya Merkez Varsak Sa?l?k Oca??                : 0242 417 57 37
Antalya Merkez Yeniköy Sa?l?k Oca??                : 0242 421 32 26
Antalya Merkez Ye?ilbay?r H. Akal?n Sa?l?k Oca??            : 0242 443 17 03
Antalya Merkez Ye?ilkaraman Sa?l?k Oca??            : 0242 461 23 83
Antalya Merkez Yurtp?nar Sa?l?k Oca??                : 0242 428 61 87
Avsallar Sa?l?k Oca??                        : 0242 517 19 41
Ayd?nc?k Sa?l?k Oca??                        : 0242 572 39 47
Belek Gazel Sa?l?k Oca??                     : 0242 715 16 71
Belk?s Sa?l?k Oca??                         : 0242 735 73 99
Be?konak Sa?l?k Oca??                         : 0242 765 30 03
Beykonak Sa?l?k Oca??                         : 0242 882 68 92
Beymelek Sa?l?k Oca??                        : 0242 872 15 40
Bo?azkent (Ahmediye) Sa?l?k Oca??                : 0242 734 80 84
Bozova Sa?l?k Oca??                        : 0242 661 20 29
Bü?ü? Sa?l?k Oca??                        : 0242 716 82 32
Çamyuva Sa?l?k Oca??                         : 0242 824 66 48
Çand?r Sa?l?k Oca??                         : 0242 726 23 15
Çavu?köy (Adrasan) Sa?l?k Oca??                : 0242 883 55 77
Çavu?köy Sa?l?k Oca??                        : 0242 766 91 23
Cevizli Sa?l?k Oca??                        : 0242 688 30 21
Cikcilli Sa?l?k Oca??                        : 0242 515 08 52
Ç?plakl? Sa?l?k Oca??                        : 0242 538 91 62
Çobanlar Sa?l?k Oca??                        : 0242 593 13 58
Çolakl? Sa?l?k Oca??                         : 0242 763 65 99
Çomakl? Sa?l?k Oca??                         : 0242 662 53 82
Demirta? Sa?l?k Oca??                         : 0242 516 10 43
Denizyaka Sa?l?k Oca??                        : 0242 754 40 99
Dorumlar Sa?l?k Oca??                        : 0242 733 43 21
Elmal? 2 Nolu Sa?l?k Oca??                    : 0242 618 56 86
Elmal? Merkez Sa?l?k Oca??                     : 0242 618 64 73
Emi?beleni Sa?l?k Oca??                        : 0242 545 32 17
Eskihisar Sa?l?k Oca??                        : 0242 611 73 86
Finike Merkez Sa?l?k Oca??                    : 0242 855 11 04
Gazipa?a Merkez Sa?l?k Oca??                    : 0242 572 10 69
Gebiz Sa?l?k Oca??                        : 0242 736 72 56
Geri? Sa?l?k Oca??                        : 0242 686 20 48
Gölova Sa?l?k Oca??                        : 0242 626 20 25
Gömbe Sa?l?k Oca??                        : 0242 831 40 35
Göynük Sa?l?k Oca??                        : 0242 815 21 17
Gündo?mu? Sa?l?k Oca??                    : 0242 781 20 18
Güzelba? Sa?l?k Oca??                        : 0242 792 60 06
Haf?z Süleyman - Beyhan Kaplan Sa?l?k Oca??            : 0242 824 94 74
Hasyurt Sa?l?k Oca??                        : 0242 865 74 63
?brad? Merkez Sa?l?k Oca??                    : 0242 691 20 74
Il?ca Sa?l?k Oca??                        : 0242 747 63 90
Kahyalar Sa?l?k Oca??                        : 0242 582 76 09
Kale 1 Nolu Sa?l?k Oca??                    : 0242 871 54 90
Kale Merkez 2 Nolu Sa?l?k Oca??                : 0242 871 54 90
Kalkan Sa?l?k Oca??                        : 0242 844 30 98
Karaday? Sa?l?k Oca??                        : 0242 734 03 93
Karata? Sa?l?k Oca??                         : 0242 722 14 52
Karatepe Sa?l?k Oca??                        : 0242 578 10 01
Karg?cak Sa?l?k Oca??                         : 0242 526 27 28
Ka? Merkez Sa?l?k Oca??                    : 0242 836 10 14
Kasaba Sa?l?k Oca??                        : 0242 833 30 35
Kemal Atl? Sa?l?k Merkezi                    : 0242 565 13 61
Kemer Merkez Hakk? Hac? Hafize Saygan Sa?l?k Oca??        : 0242 814 11 41
Kestel Sa?l?k Oca??                         : 0242 518 20 29
K?n?k Sa?l?k Oca??                         : 0242 845 42 29
K?z?la?aç Sa?l?k Oca??                        : 0242 748 72 18
K?z?lcada? Sa?l?k Oca??                         : 0242 655 80 19
K?z?lot Sa?l?k Oca??                        : 0242 748 26 62
Konakl? Sa?l?k Oca??                         : 0242 565 13 61
Köprülü Sa?l?k Oca??                        : 0242 786 61 58
Korkuteli 2 Nolu Sa?l?k Oca??                     : 0242 643 22 25
Korkuteli Merkez Sa?l?k Oca??                    : 0242 643 63 92
Koz?lot Sa?l?k Oca??                         : 0242 748 26 62
Küçükköy Sa?l?k Oca??                        : 0242 646 54 09
Kumluca Merkez 1 Nolu Sa?l?k Oca??                : 0242 887 10 49
Kumluca Merkez 2 Nolu Sa?l?k Oca??                 : 0242 887 60 50
Kuyucak Sa?l?k Oca??                        : 0242 673 50 35
Kuzdere Sa?l?k Oca??                         : 0242 818 07 00
Mahmutlar Sa?l?k Oca??                        : 0242 528 33 39
Manavgat 1 Nolu Sa?l?k Oca??                     : 0242 746 24 00
Manavgat 2 Nolu Sa?l?k Oca??                     : 0242 746 10 16
Manavgat 3 Nolu Sa?l?k Oca??                     : 0242 746 98 44
Mavikent Sa?l?k Oca??                        : 0242 884 42 28
Merkez Beldibi Hafize Süleyman Kaplan Sa?l?k Oca??        : 0242 824 94 74
Merkez Düzlerçam? ?pek ?encan Sa?l?k Oca??             : 0242 251 07 45
Merkez Topall? Sa?l?k Oca??                    : 0242 433 23 58
Merkez Ye?ilbay?r H. Akal?n Sa?l?k Oca??                : 0242 443 17 03
Merkez Yurtp?nar Sa?l?k Oca??                    : 0242 428 61 87
Murtiçi Sa?l?k Oca??                        : 0242 687 30 81
Obaköy Sa?l?k Oca??                        : 0242 538 82 68
Odaönü Sa?l?k Oca??                        : 0242 751 53 55
Okurcalar Sa?l?k Oca??                        : 0242 527 41 95
Ormana Ard?çp?nar Sa?l?k Oca??                     : 0242 692 32 03
Ova Sa?l?k Oca??                         : 0242 841 85 80
Oymap?nar Sa?l?k Oca??                     : 0242 772 25 12
Payallar Sa?l?k Oca??                        : 0242 545 32 03
P?narl? Sa?l?k Oca??                        : 0242 462 13 23
Sahilkent Sa?l?k Oca??                        : 0242 865 78 30
Senir Sa?l?k Oca??                         : 0242 784 31 06
Serik 1 Nolu Sa?l?k Oca??                    : 0242 722 34 17
Serik 2 Nolu Sa?l?k Oca??                    : 0242 722 50 40
Sülekler Sa?l?k Oca??                        : 0242 647 22 20
Sütle?en Sa?l?k Oca??                        : 0242 832 34 84
Ta?a??l Sa?l?k Oca??                        : 0242 762 22 17
Tekirova Sa?l?k Oca??                         : 0242 821 51 31
Tekke Sa?l?k Oca??                         : 0242 613 72 55
Töngüçlü Sa?l?k Oca??                         : 0242 728 61 55
Türkler Sa?l?k Oca??                        : 0242 534 11 00
Turunçova Sa?l?k Oca??                        : 0242 852 33 44
Üça??z Sa?l?k Oca??                        : 0242 874 21 49
Üzümlü Sa?l?k Oca??                        : 0242 847 71 95
Y. Kocayatak Sa?l?k Oca??                    : 0242 729 71 34
Yaln?zköy Sa?l?k Oca??                        : 0242 862 30 76
Yelten Sa?l?k Oca??                        : 0242 651 34 86
Ye?ilköy Sa?l?k Oca??                        : 0242 532 10 03
Ye?ilöz Sa?l?k Oca??                        : 0242 536 41 92
Yuva Sa?l?k Oca??                        : 0242 626 20 25
Zeytinada Sa?l?k Oca??                         : 0242 597 12 58

 

---

Antalyada olupta burada olmayan hastane ve sa?l?k kurulu?u varsa;  Antalyadaki ve Antalyan?n ilçelerindeki hastane ve sa?l?k kurulu?unun  ileti?im bilgilerini  kay?t olun bölümünden iletebilirsiniz.